Sevenleri Reha Ma?den?i unutmad?

Ya?ama sevdal?s? olmas?na ve Burgaz havas?n? yan?na almas?na kar??n, 25 Temmuz 2006?da akci?er kanserine yenik d??en ?air, gazeteci, yazar Reha Ma?den ailesi ve dostlar? taraf?ndan d?zenlenen bir etkinlikle an?ld?.


Ya?ama sevdal?s? olmas?na ve Burgaz havas?n? yan?na almas?na kar??n, 25 Temmuz 2006?da akci?er kanserine yenik d??en ?air, gazeteci, yazar Reha Ma?den ailesi ve dostlar? taraf?ndan d?zenlenen bir etkinlikle an?ld?.
Burgazadas??nda d?zenlenen anma toplant?s?na, ?Reha a?abeyin hayata att??? en g?zel gol, ?ocukluk a?k?, e?i, dostu, birici?i, Rana abla?? ve dostlar? kat?ld?.
Dostlar?, herkesin ?uzak ara? dostu, ??nce kendinin sonra hayat?n fark?nda olarak, ?m?r denilen yolu y?r?y?p t?keten?, ?s?k? muhalif?, Burgazl?lar?n ?ada arkada???, ?sardunyan?n b?y?tt??? ?ocuk?, ?ad?n? s?yler gibi yazan adam?, ?? ?t gibi ya?anan hayatlar?n ta aln?n?n ortas?na zarif?? imzas?n? atan Reha Ma?den?li an?lar?n? payla?t?lar.
Burgazadas??nda buluna kabri ba??ndaki t?rende ?air G?ng?r Gen?ay k?sa bir konu?ma yapt?. Reha Ma?den denince akl?na hemen kalem ve kalemcikler geldi?ini belirterek ?unlar? s?yledi. ?Peki, nas?l bir kalem, kalem mi, kalemcik mi? Dilimizdeki belirte?ler ekonomi ve ticaret alanlar?nda kullan?ld??? zaman kafalar? kar??t?r?yorsa da, yaz? alan?nda ?effafl??a yol a??yor. ?yle ya gemi dendi?i zaman, bir ticaret terimi olarak kar??l???n? bulabilirsiniz. Ama gemicik diye bir ?ey yok. ??te bu gemi ve gemicik sahiplerinin emrinde kalem oynatanlar da kalemcik oluyor. Reha Ma?den ise, kalemdi, hep kalem kald?.?
Reha Ma?den?in kabrinde yap?lan t?ren sonras? Barba Yani?ya gidildi hep beraber. Yemek s?ras?nda Reha Ma?den?in can yolda?? Rana Ma?den t?m dostlar?yla tek tek ilgilendi. Hemen yan? ba??ndaki sevdi?inin portresine ?zlemle bakarken g?zlerinin dolmas?na engel olamad? zaman zaman? Uzun s?redir bir ?eyler yazmaya ?al??t???n? fakat kelimelerin yetersiz kald???n? f?s?ldad? ?nce, sonra ?O do?ru, d?r?st, ?z? s?z? bir adamd?. Hi?bir ?ey onu kendi do?rular?ndan vazge?iremedi? dedi. Sesi titreyerek devam etti: ?Her ?ey g?zel olsun, herkes mutlu olsun isterdi. Mezar? yap?lmadan ?nce iki g?nde bir ziyaretine giderdim. Mezar? yap?ld?ktan sonra ise uzun s?re gidemedim. ??nk? gider ve mezar?n? yap?l? g?r?rsem, ?l?m?n? kabul ederim diye d???n?yordum. Mezar ta??n?n siyah olmas?n? isterdi. O bile ya?ama isyan?n? g?steriyor. ?u ana b?t?n dostlar? topland??? i?in, sevildi?ini hissetti?i i?in ?ok mutludur.?
Reha Ma?den denince...
Anmaya kat?lan dostlar?na Ma?den?i sorduk.
Osman Bozkurt: Reha Ma?den denince akl?ma, ilkin erdeminden ?Ceddini ma?rur, z?rriyetini mamur? edemeyen bir gazeteciyi, ikincisi, k?t?l?klerin anas? olan paradan nefret eden, bu y?zden dolgun ?cret ald??? zamanlarda bile paras?z kalan bir adam?? Ve nihayet rak?y??
G?ldal K?z?ldemir: Reha tan?d???m en iyi gazeteciydi. ?ld? diye de?il, ger?ekten b?yle. Haberin kokusunu neredeyse daha ??kmadan al?rd?. Tan?d???m en iyi ?yk?c?lerden biriydi. Ama en ho?u, b?t?n bunlar onun umurunda de?ildi. O sevmek ve sevilmek isterdi.
Y?lmaz Yan?k: Son zamanlar?nda doktorlara kesinlikle i?meyece?ini s?ylerdi. Heyecan ve sevin?le ?abi art?k i?meyece?im? dedi?inde, ?ok sevindim. Sa?l??? i?in zorunlu oldu?unu s?ylemem ?zerine ?Rak?y? b?rakt?m ama art?k ?arap i?iyorum? demi?ti.
Serpil G?ler: Sen gittin s?z bitti.
Ahmet Haluk ?nal: Hayatta bir ?eyler ??rendi?im az say?daki insanlardan biriydi. ?ok farkl? bir pencereden d?nyaya bak??? vard?.
Kadir ?ncesu
www.evrensel.net