Fotoğraf: Evrensel

G?ZLEMEV

 • Ge?en d?nem CHP?den istifa eden, bu d?nem aday olmayan eski CHP milletvekili Z?lf? Livaneli, Vatan Gazetesi?ndeki k??e yaz?s?nda (24 Temmuz) Deniz Baykal?a seslenme gere?ini duydu. Bu gere?i neden duydu, bilemem.


  Ge?en d?nem CHP?den istifa eden, bu d?nem aday olmayan eski CHP milletvekili Z?lf? Livaneli, Vatan Gazetesi?ndeki k??e yaz?s?nda (24 Temmuz) Deniz Baykal?a seslenme gere?ini duydu. Bu gere?i neden duydu, bilemem. Oysa Ankara bulu?mas?n?, CHP?nin i?inde bulundu?u durumu, Erdo?an?la Baykal aras?nda bir anla?ma oldu?unu k??esinde s?rekli anlatt???n? an?ms?yorum. Gazete man?etlerine ge?en serzeni?lerini, ??kt??? televizyon programlar?nda bu konular? titizlikle i?lemesini de hat?rl?yorum. Bu kere detaya indi. Bay Baykal?a, 2002?deki bir ak?am Beylerbeyi?ndeki Bosphorus Bal?k Lokantas??na iki araban?n yana?t???n?, arabalardan birinde Deniz Baykal ve B?lent Tanla?n?n oldu?unu, ?tekinde Tayyip Erdo?an ve Haluk ?rg?n??n bulundu?unu, iki genel ba?kan?n ?st kattaki bir odaya ??karak saatlerce ba? ba?a konu?tuklar?n?, bu bulu?madan ne CHP organlar?n?n ne de kamuoyunun haberdar olmad???n? an?msatt?. Neden an?msatt?, elbette ona da kar??amam. ?Bu gecenin tan?klar? var? diyerek ?nder Sav, E?ref Erdem, Mehmet Sevigen, B?lent Tanla, Ya?ar Nuri ?zt?rk?? g?sterdi. ?Belki baz?lar? sizden korkar ve tan?kl?k etmez, ama bir k?sm? da bu s?zlerin do?ru oldu?unu a??klar? diye ekledi. ?Bu adlardan kimileri fare mi ki kediden korkacak,? diye de soramam.
  Velhas?l-? kel?m bilemem, kar??amam, soramam. Ama?

  ?lkenin kaderinin de?i?ti?i gece
  Z?lf? Livaneli?nin ?Deniz Bey, O Foto?raf? ??kar?p Bakman?n Zaman? Geldi!? ba?l?kl? yaz?s?, 19 Aral?k 2002 y?l?nda karl? bir Ankara g?n?n?n ak?am?nda Mehmet Sevigen?in evinde ba?l?yor. O g?nlerde Abdullah G?l ba?bakanl?k sedirinde oturmaktad?r ve Tayyip Erdo?an??n Meclis?e girme umudu ??r?m??t?r. Gel gelelim, T?rkiye?nin kaderi o ak?am o evde de?i?ir. ??nk? Bay Baykal: ?Tayyip Erdo?an ba?bakan olacak? diye tutturacak, kendisini: ??ok tehlikeli bir oyun bu? diye uyaranlar? fena halde azarlayacak: ?G?receksiniz iki ay dayanamayacak? diye ba??racakt?r. Z?lf? Livaneli: ?Erdo?an herhangi bir ki?i de?il, b?t?n tarikatlar?n birle?erek Erbakan??n yerine se?ti?i siyaset?i; arkas?nda Amerika, Avrupa deste?i de var. Program T?rkiye?yi ?l?ml? ?slam cumhuriyeti yapma program?. Sizin dedi?iniz gibi iki ayda gitmeyecek; tam tersine, bu odada bulunan herkesin siyasi hayat?n? bitirecek,? der. Der, ama kulak asan kim! Bay Baykal: ?G?r??leri gere?i IMF ile anla?ma yapmaz, ekonomiyi zora sokar ve dayanamaz? diyerek tezini savunmay? s?rd?r?r.

  Erdo?an?? Baykal Ba?bakan yapm??
  ?Ama bunlar?n hepsi bahaneydi ??nk? siz iki partili rejimin i?inize yarad???n? anlam?? ve se?im sonu?lar?na sevinmi?tiniz. ??nk? size ana muhalefet partisi lideri olmak ve soldaki rakiplerinizi yok etmek yetiyordu. Bu i? birli?ini daha sonra da s?rd?rd?n?z? diyor Z?lf? Livaneli. Bay Baykal??n meclis grubunda: ?Erdo?an?? ba?bakan yap?yor diyorlar. Evet yap?yorum. Var m? itiraz? olan? diye bas bas ba??rd???n?; bir milletvekilinin mazbatas?n? iptal ettirip, Anayasa?y? de?i?tirip, grubu bask? alt?na al?p, Siirt se?imlerini es ge?ip Erdo?an?? meclise sokmak ve dokunulmazl?k z?rh?na kavu?turmak i?in canh?ra? bir ?aba g?sterdi?ini anlat?yor. Bay Baykal i?in: ?T?rkiye?nin kaderini de?i?tirdi? diyor. Tayyip Erdo?an??n y?zde otuz d?rt oyla meclisin ??te ikisini ele ge?irmesinin manivelas?n?n Bay Baykal oldu?unu yaz?yor, daha ?nce Refah Partisi?nin belediyeleri ele ge?irmesinin de Bay Baykal??n oylar? b?lmesi sayesinde ger?ekle?ti?ini savl?yor. ?Tayyip Erdo?an?lar?n ve yine ?ok yak?n dostunuz olan Melih G?k?ek?lerin en b?y?k ?ans? sizdiniz. CHP?nin (Y?cel Sarpdere?nin yak??t?rmas?yla C(M)HP?nin) ise en b?y?k ?anss?zl??? oldunuz? diye s?yleniyor.

  O C(M)HP de?il mi...
  ?Bu ?lkenin sola ?iddetle ihtiya? duydu?u bir d?nemde, b?t?n uyar?lar?m?za ra?men partiyi sa?a ?ekmekte, K?rtlerden, Alevilerden, solculardan ay?rmakta ?srarl? oldunuz? diyor Livaneli. Do?ru diyor. Eski MHP?lileri, eski ANAP?l?lar?, idamla yarg?lanm?? sa?c? militanlar? parti vitrinine ??karmakta ?srar etti?ini vurguluyor. Baykal??n sol politikalar? de?il, MHP ?izgisini ye?ledi?inden yak?n?yor. Eksik bile s?yl?yor. O C(M)HP de?il mi bir anlamda dilinden, dininden, milliyetinden, yoksullu?undan, tercihlerinden, fikirlerinden dolay? ezilenlerin, d??lananlar?n meclise girmesini engellemeye ?al??an! O C(M)HP de?il mi, bu topraklarda s?rekli ezilen ve d??lananlar?n temsil hakk?na ula?mas?na izin verilmeyenlerin sesini k?san!

  Orada utanan yok muuu
  Livaneli?nin yaz?s?na C(M)HP?den resmi bir a??klama geldi. Dendi ki: ?Genel Ba?kan Deniz Baykal ne se?im ?ncesinde ve ne de Say?n Erdo?an Ba?bakan olmadan ?nce, ne Beylerbeyi?nde ne de ba?ka bir yerde Say?n Erdo?an ile herhangi bir g?r??me yapmam??t?r. Bu tamamen yaland?r.? Derken efendim, H?rriyet Gazetesi bu g?r??menin yap?ld??? lokantan?n foto?raf?na varana kadar bir?ok detay?n? a??klad?. ?amil Tayyar, Star?daki k??esinde ayr?nt?lar? yazd?. C(M)HP?de utanan olmad?.
  C(M)HP?li olman?n bir ko?ulu da ink?r etmek mi
  ?ki genel ba?kan lokantada bulu?up ?st kattaki bir odaya ??k?yorlar. Orada kendilerine yemek servisi yap?l?yor. Sonra saatlerce ba? ba?a kal?p konu?uyorlar. Ekipten koptu?u 2005 y?l?n?n ba??na kadar Genel Ba?kan Yard?mc?s?, MYK ?yesi, Genel Ba?kan?n Ba? Dan??man?, Bilim-K?lt?r Platformu Ba?kan? gibi unvanlar? ta??yan B?lent Tanla, Livaneli?nin anlatt?klar?n? ilk do?rulayan ad oldu. ?lahiyat?? ?zt?rk, Habert?rk televizyonuna ??kt?: ?Livaneli?nin anlatt?klar? tamamen do?rudur? dedi, ?Baykal??n dokunulmazl?k ?art?n? kald?rmas? hepimizi ?a??rtm??t?. Daha sonra bunun Beylerbeyi?ndeki gizli g?r??mede verilen s?zlerle ilgili oldu?unu anlad?k? diye de ekledi. ?Beylerbeyi g?r??mesinin mimar?? olarak tan?mlanan, Erdo?an??n Ankara Subayevleri?nden kom?usu Haluk ?rg?n bile, Erdo?an ve Baykal?a bir araya gelmelerini ?nerdi?ini, iki taraf?n da bunu kabul etmesi ?zerine g?r??meyi planlad???n? a??klad?, C(M)HP ba?kan? kar??s?nda yalanmadan, yalanlamadan vazge?medi, aralar?ndan utanan gene ??kmad?.

  K?t?r atan atana
  Sonra efendime s?yleyeyim, Bay Baykal H?rriyet?ten Ertu?rul ?zk?k?? aram??, konu?mu?lar, ?zk?k de d?n k??esinde yazd?. Bay Baykal, 19 Aral?k 2002 tarihindeki yeme?in ?ilgin?? ayr?nt?lar?n? anlatm??. Karl? bir Ankara ak?am?ym??. Davetliler eve girerken ayakkab?lar?n? ??kar?p, terlik giymi?ler. Masada 18 ayr? ?e?it T?rk yeme?i varm??. Baykal, ?zk?k?e: ?? yeme?in hangi tarihte yendi?ine bir bakal?m. Biz o yeme?i, 19 Aral?k 2002 ak?am? yedik. Oysa bu konudaki Anayasa de?i?ikli?i 19 Aral?k?ta tamamlanm??t?. Bu durumda biz, bitmi? bir s?reci mi tart??m???z? diye sormu?. O ak?amki yeme?in ?Ya?ar Nuri ?zt?rk ve Z?lf? Livaneli?yi kayna?t?rma amac?yla d?zenlendi?ini savlam??. ?Anayasa de?i?ikli?i konusu hi? a??lmad?? demi?. Ertu?rul ?zk?k: ?Yani o ak?am anayasa de?i?ikli?i konusunu kurmaylar?n?zla tart??mad?n?z? diye soru y?neltince, ?Ne kurmay?, onlar (san?r?m Livaneli ve ?zt?rk?? kastederek) benim kurmaylar?m m?? diye yan?tlam??. Beylerbeyi?ndeki yeme?iyse: ?? tamamen ?lke meselelerini konu?tuk. Ba?ka ayr?nt? veremem. Ama ?unu kesinlikle s?yl?yorum. Erdo?an?la ne onun ne de benim ki?isel kariyerimizle ilgili tek kelime konu?mad?k? s?zleriyle anlatm??, b?ylelikle partisinin ilk yalanlamas?n? yalanlam?? olmu?..

  ?nder Bey neredesiniz
  Ev yeme?inde oldu?u s?ylenen isimlerden Genel Ba?kan Yard?mc?s? E?ref Erdem?e gelinceee? Erdem Bey: ?B?yle bir yemek yendi. O yemekte o d?nem Baykal?a yak?n olan ancak ?imdi yollar? bizimle ayr?lm?? isimler de vard?. ?ok uzun s?rmeyen ve yaz?da bahsi ge?en konu?malar?n olmad??? bir yemekti. Bir ?eyler i?ip da??ld?k. ??ki ayl?k ?m?r bi?me? gibi de?erlendirmeler yap?lmad?? demi?, herhalde komiklik etmek istemi?, komiklik ederken bal gibi yalan s?ylemi?. Mehmet Sevigen, s?z konusu isimlerin yeni milletvekili olmas?, Ankara?da otellerde kalmalar? nedeniyle evde bir yemek organizasyonu yapt???n? s?ylemi?, o da akl?nca konuyu ge?i?tirmek isterken yalan s?ylemi?. ?nder Sav?dan ne bir ses, ne de bir nefes var. Sav ??? maymun?u oynamakta.

  Resmin ?er?evesi, ?er?evenin resmi
  Z?lf? Livaneli?nin yaz?s? ve B?lent Tanla ile Ya?ar Nuri ?zt?rk??n tarihe tan?kl?klar?, bildi?imiz C(M)HP?nin resmidir. Samimiyetten uzak durmak, ink?rc?l?k yapmak, sava?tan yana olmak, ?rk??larla ayn? kaba yapmak, darbeden yana tav?r almak, kitleleri ?laiklik? vaveylas?yla, se?kinleri ?ulusalc?l?k? yoluyla bask? alt?nda tutmak, 12 Eyl?l zihniyetinin ve kal?nt?lar?n?n temizlenmesine y?llard?r kar?? koymak, Neo-liberal ekonomi politikalara ?ak?ak??l?k yapmaksa, Livaneli?nin Tanla?n?n, ?zt?rk??n yapt??? o C(M)HP resminin ?er?evesidir.
  G?n? gelecek, o ?er?eve ve o resim siyasal ya?ant?m?zda elbette ki kenara itilecektir. ?tilirken, ge?mi?in dolu oldu?u torbas?n?n a?z? da b?z?lecektir.
  ?st?n Akmen
  www.evrensel.net