Trabzon UEFA hedefine kilitlendi

UEFA ?ntertoto Kupas? 3. tur r?van??nda yar?n sahas?nda Romanya?n?n Otelul Galati tak?m?yla kar??la?acak olan Trabzonspor?un kul?p ba?kan yard?mc?s? Ayd?n Pi?iren, rakiplerini eleyerek UEFA Kupas??na kat?lma yolunda son engeli ge?mek istediklerini s?yledi.


UEFA ?ntertoto Kupas? 3. tur r?van??nda yar?n sahas?nda Romanya?n?n Otelul Galati tak?m?yla kar??la?acak olan Trabzonspor?un kul?p ba?kan yard?mc?s? Ayd?n Pi?iren, rakiplerini eleyerek UEFA Kupas??na kat?lma yolunda son engeli ge?mek istediklerini s?yledi.
Pi?iren, yapt??? a??klamada, ilk ma?ta ald?klar? 2-1?lik yenilginin k?t? bir sonu? olmad???n? belirterek, ??lk ma?? 43 derece s?cakl?kta oynad?k. Burada ayn? ko?ullar olmayacak. Galati ma??nda istedi?imiz sonucu almal?y?z ve alaca??z. Trabzonspor?a da yak??an bunu ba?ararak turu ge?mektir? dedi.
Turu ge?meleri halinde UEFA Kupas??na kat?lacaklar?n? dile getiren Pi?iren, ?Taraftarlar?m?za da ihtiyac?m?z var. Seyircinin tak?m? ate?lemesini istiyoruz, ancak bunu 90 dakika boyunca centilmence yapmalar?n? istiyoruz? diye konu?tu.
Yattara konusu
UEFA taraf?ndan 3 ma? ceza alan Gineli oyuncu ?brahima Yattara?y? kazanmak istediklerini ifade eden Pi?iren, ?Ama art?k onun da bunu anlamas? laz?m. B?t?n ?ehir, tak?m onu kazanmak istiyor. Onun da bu bilin?le profesyonelce davranmas? gerekir? dedi.
Pi?iren, Yattara?n?n UEFA taraf?ndan 3 ma? ceza almas?na ili?kin olarak ise ?Y?netim olarak bu konuda de?erlendirmeleri yap?yoruz. UEFA?ya cezan?n indirilmesi konusunda ba?vuruda bulunabiliriz? diye konu?tu. UEFA?n?n bu t?r cezalarda indirime gitmedi?i ve bazen cezalar? art?r?c? kararlar da verebildi?i, bu nedenle de Yattara?n?n cezas?nda indirim karar?n?n ?ok zor oldu?u ??renildi.
Yattara ve ?a?da??tan cezal? olmalar? nedeniyle Otelul Galati ma??nda yararlanamayacak olan Trabzonspor?da, sakat oyuncular?n d?zelmesi moralleri y?kseltti. Sakatl?k sorunlar? ya?ayan Ayman, Tayfun, Ersen Martin ve Erdin??in tak?mla birlikte ?al??malara kat?ld??? ve bu futbolcular?n Otelul Galati ma??nda forma giymelerine bir engel bulunmad??? kaydedildi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net