Fransa Bisiklet Turu?nda doping skandal?n?n sonu gelmiyor

Doping tart??malar?n?n zirveye ??kt??? bu y?lki Fransa Bisiklet Turu?nda son s?rpriz, yar?? lideri Danimarkal? Michael Rasmussen?in 2 doping testine girmedi?i gerek?esiyle Rabobank tak?m?ndan kovulmas?yla ya?and?.


Doping tart??malar?n?n zirveye ??kt??? bu y?lki Fransa Bisiklet Turu?nda son s?rpriz, yar?? lideri Danimarkal? Michael Rasmussen?in 2 doping testine girmedi?i gerek?esiyle Rabobank tak?m?ndan kovulmas?yla ya?and?.
?nceki g?n yap?lan yar??? lider tamamlayan ve daha ?nce yap?lan 2 doping testine girmedi?i belirtilen Michael Rasmussen?in tak?m? Rabobank, bisiklet?inin kontrat?n? sona erdirince Rasmussen lider g?t?rd??? Fransa Bisiklet Turu?ndan ?ekilmek zorunda kald?. Tak?m direkt?r? Prudhomme, bunun spor ad?na ?z?c? oldu?unu belirtirken, Rasmussen d???nda di?er sporcularla yar??a devam edeceklerini ifade etti.
Rabobank s?zc?s? Jacob Bergsma yapt??? a??klamada, Rasmussen?in tak?m i?i kurallar? ihlal etti?i gerek?esiyle eve g?nderildi?ini belirtirken, ge?en ay i?inde 2 doping testine girmeyen ve nerede oldu?uyla ilgili tak?ma yanl?? bilgi veren Rasmussen?in, Hollanda tak?m?na sponsor olan Rabobank taraf?ndan istenmedi?ini kaydetti.
8 May?s ve 28 Haziran tarihlerinde yap?lan doping testlerine kat?lmayan ve Meksika?da oldu?unu bildiren Rasmussen?in o tarihlerde ?talya?da oldu?u iddia edilmi?ti.
104 y?ll?k Fransa Bisiklet Turu tarihinde 2. kez bir yar?? lideri tak?mdan kovulurken, Rasmussen konuyla ilgili, ??u anda ne yapaca??m?, nereye gidece?imi bilmiyorum. Ben ve tak?m?m Rabo i?in b?y?k bir h?sran. Ben ger?ekten temizim. Doping yapmad?m. Son 2 haftada halka a??k ve gizli ?ekilde tam 17 doping testi ger?ekle?tirildi?? dedi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net