Almanya?da sa?l?k ?maliyete? endeksli!

?Kanser hastalar?na en fazla ne kadar para harcanabilir??, ?Kalp hastalar? ?scover yerine Aspirin kullanamaz m???, ?Sadece bir ki?inin ya?am?n? kurtarmak i?in helikopter ambulans g?ndermek ne kadar mant?kl???... Almanya?da Uzmanlar?n bundan b?yle karar verece?i durumlardan sadece birka??.


?Kanser hastalar?na en fazla ne kadar para harcanabilir??, ?Kalp hastalar? ?scover yerine Aspirin kullanamaz m???, ?Sadece bir ki?inin ya?am?n? kurtarmak i?in helikopter ambulans g?ndermek ne kadar mant?kl???... Almanya?da Uzmanlar?n bundan b?yle karar verece?i durumlardan sadece birka??. Tabi b?t?n bunlar 70 milyon ?yeli yasal sigortal?lar i?in ge?erli, geri kalan ?zel sigortal? 10 milyon i?in hi?bir s?n?rlama yok! Yakla??k 400 bin ki?inin ise sigortas? bile yok!
Almanya Federal H?k?meti, 1 Nisan 2007?de y?r?rl??e giren ?Sa?l?k Reformu?nun as?l amac?n?n, ?gereksiz sa?l?k harcamalar?n? en a?a?? ?ekmek ve vatanda?a en iyi hizmeti vermek? oldu?unu ileri s?rm??t?. Y?zlerce milletvekilinin neredeyse hi? okumadan elini kald?rarak onaylad??? reformun milyonlarca insan i?in ne anlama geldi?i daha yeni yeni anla??l?yor.
Bug?ne kadar hastaya verilecek ilaca, uygulanacak tedavi ve terapiye karar verme yetkisi doktora aitti. Doktorlara y?nelik tek k?s?tlama, ?kendisine verilen b?t?eyi a?mama? ile s?n?rl?yd?. Yeni uygulamada ise en son karar mekanizmas? olarak sigortalar?n ?uzman komisyonlar?? devreye girecek. H?k?metin planlar?na g?re sa?l?k reformunun bu maddesi 2008?de y?r?rl?kte olacak.
Ya?l?lar, ev kad?nlar? ?ikinci s?n?f?
?rne?in; bir kanser hastas?n?n bir y?l daha fazla ya?amas?n? sa?layabilecek ila? tedavinin uygulan?p uygulanmamas? ?zerine karar? bu komisyon verecek. Karar verilirken, ?fayda ve maliyet? hesab? yap?lacak. Burada ?fayda?dan kastedilen, tedavinin hastaya faydas? de?il. Tedavinin maliyeti de g?z ?n?nde bulundurularak hastan?n sosyal konumuna g?re tedavi hakk?nda karar verilecek. Hasta ya?l?ysa ve tedavisi pahal?ysa, daha sonra bu ki?inin ?retime kat?lma olas?l??? d???k oldu?undan, uzmanlar?n karar? olumsuz olacak.
Ayn? durum ?imdiye kadar sigortal? ?al??mam??lar i?in de ge?erli. Ya?am? boyunca ?ocuk yeti?tiren ve e?ine bakan bir ev kad?n? da benzer bir durumda tedavi d???nda b?rak?labilecek.
B?t?n ?lkedeki sa?l?k hizmetlerindeki geli?meleri h?k?mete rapor etmek ?zere olu?turulan Uzmanlar Komisyonu ?yesi iktisat?? Eberhard Wille, Focus dergisine verdi?i bir deme?te, ?Tedavi y?ntemlerinin se?iminde, fayda ve maliyeti ?zerinden karar verildi?inde kad?nlar ve emekliler i?in s?n?r daralacak. ?al??ma ya?am?nda aktif olanlara daha fazla olanak sunulacak, buras? kesin? diyor.
Wille?nin bu s?zleri sa?l?k reformunun neden ve ni?in yap?ld???n? g?stermeye yetiyor.
Bakan?n s?zleri havada kal?yor
Federal Sa?l?k Bakan? Ulla Schmidt?in, ?Sa?l?k hizmetlerinden herkes yararlanacak, kimse sokakta b?rak?lmayacak? s?zlerinin ne anlama geldi?i ?n?m?zdeki y?l daha iyi anla??lacak.
?rne?in; otobanda ya?anan kazada, kurtarma ekiplerinin karadan m?, yoksa havadan m? geleceklerine de uzmanlar karar verecek. ?Sadece? bir ki?i a??r yaralanm??sa bunun i?in helikopter g?ndermekten vazge?ilebilecek. Veya bug?ne kadar kalp krizi ge?irenlere verilen ?Iscover? veya ?Plavix? isimli ila?lar yerine daha ucuz olanaklar sunulabilecek.
Kan?n inceltilmesine yarayan bir paket (100?l?k) ??scover?in fiyat?n?n 259,97 Avro oldu?unu belirten uzmanlar, ?90 adedi 10,22 Avro olan Aspirin de ayn? i?levi (kan?n inceltilmesi) g?r?yor? diyerek her an ikinci bir kalp krizi riski i?inde olan bir hastaya Aspirin i?mesini ?nerecekler.
Uzmanlar bile ?ikayet?i
Baz? ?vicdan sahibi? uzmanlar, politikac?lar?n sermayenin lehine yapt?klar? yasalar? ele?tiriyorlar. ?Politikac?lar, karar? bize b?rakmas?nlar, yasalarla ne yap?laca??n? ?ok kesin belirlesinler? diye konu?an Cornelia Yzer, ?E?er bir ila?la bir insan?n 6 ay daha fazla ya?amas? m?mk?nse ve bunun 15 bin Avro?luk maliyeti politikac?lar i?in fazlaysa o zaman bunu a??ktan s?ylesinler. Uzmanlar burada teknik bir karar de?il etik bir karar almak zorunda kalacaklar? diyor.
Tabi b?t?n bunlar 70 milyon yasal sigortal? i?in ge?erli, geri kalan ?zel sigortal? 10 milyon ??zel vatanda?? i?in hizmette hi?bir s?n?rlama yok! (AVRUPA HABER MERKEZ?)
400 binden fazla ki?i sigortas?z

Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Ye?iller h?k?meti 2005 y?l?nda da??ld???nda Almanya?daki sigortas?zlar?n say?s? 300 bine ??km??t?. SPD/Ye?iller h?k?metinin Federal Sa?l?k Bakan? Ulla Schmidt, yeni kurulan H?ristiyan Demokrat Birlik (CDU/CSU) ile SPD h?k?metinde ayn? g?revi s?rd?rd?. 1 Nisan 2007?de y?r?rl??e giren reformda, ?B?t?n vatanda?lara sigortal? olma zorunlulu?u? getirildi. Bu arada, tahminlere g?re sigortas?zlar?n say?s? 2007?de 400 bini a?t?.
Ger?ek rakam?n bilinmesinin m?mk?n olmad???n? bildiren uzmanlar, bir?ok ki?inin ba?kalar?n?n sigorta kartlar?yla tedavi olduklar?n? s?yl?yorlar. Ama art?k giderek bu da m?mk?n olmayacak...

?ngiltere?de hasta olan?n vay haline!

Almanya?da planlananlar?n ?nemli bir b?l?m? ?ngiltere?de y?r?rl?kte. Ameliyat i?in uzun bekleme s?ralar? art?k normal say?l?yor. 1999 y?l?ndan bu yana ?Ulusal Sa?l?k Hizmetleri?nin (NHS) hangi tedavi y?ntemlerini sunaca??na ?zel bir daire karar veriyor. ?Nice? isimli daire, tedavilerin masraf? ve faydalar?n? kar??la?t?r?yor. Buna g?re ?mr? bir y?l uzatacak tedavi y?nteminin masraf? 30 bin Sterlin?i (44 bin 500 Euro) ge?emiyor.
K?sa bir s?re ?nce Londra?da bir mahkeme Alzheimer hastalar?na verilen ?Aricep? isimli ilac?n masraflar?n?n sa?l?k sigortas? taraf?ndan kar??lanmamas?n? onaylad?. S?z konusu ila?, Alzheimer hastalar?n?n k?sa s?reli haf?zalar?n? sa?l?kl? kullanmalar?na yar?yor. Mahkeme, ??lac?n k?sa s?reli haf?zay? korudu?u bilimsel olarak kan?tlanm??t?r. Ancak bunun, hastan?n g?nl?k ya?am?n? daha kolay idame ettirdi?i anlam?na da geldi?i bilimsel olarak kan?tlanmam??t?r. Bu nedenle bir hasta i?in g?nl?k 2,5 Sterlin veya y?lda yakla??k 900 Sterlin (1340 Euro) ?ok pahal?d?r? gerek?esiyle ilac?n yasal sa?l?k sigortas? taraf?ndan ?denmemesini karar alt?na ald?! (DI? HABERLER)
www.evrensel.net