El Fetih g?? topluyor

?srail?in, Filistin Devlet Ba?kan? ve El Fetih lideri Mahmud Abbas?a ba?l? g?venlik g??lerine bug?ne kadarki en b?y?k askeri deste?i sundu?u haber verildi.


?srail?in, Filistin Devlet Ba?kan? ve El Fetih lideri Mahmud Abbas?a ba?l? g?venlik g??lerine bug?ne kadarki en b?y?k askeri deste?i sundu?u haber verildi. Haaretz gazetesinin haberine g?re, bin t?fek, ?rd?n?den Bat? ?eria?ya g?nderildi.
?srail, El Fetih yetkililerini kovarak Gazze ?eridi?ni kontrol? alt?nda tutan Hamas?a kar?? Mahmud Abbas?? destekliyor. Hamas??n ge?en y?l iktidara gelmesinin ard?ndan el konulan vergi gelirlerinin bir k?sm?n? Abbas?a teslim eden ?srail, ?imdi de askeri yard?m?n? art?r?yor.
Daha ?nce M?s?r ve ?rd?n ?zerinden El Fetih?e iletilmek ?zere Filistin?e sokulan binlerce silah?n, Hamas militanlar?n?n eline ge?ti?i belirtiliyordu.
Abbas, Bush?tan s?z alm??
Bu arada, Mahmud Abbas, ABD Ba?kan? George W. Bush?un, Beyaz Saray?? terk etmeden ?nce ?srail ile Filistin aras?nda bir bar?? anla?mas? sa?lamakta kararl? oldu?unu iddia etti. Filistin Devlet Ba?kan?, Maariv gazetesine a??klamas?nda, ?Bunu Ba?kan?n kendisinden ve D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice?dan duydum. ?n?m?zdeki y?l ?srail ve Filistinliler aras?nda bir anla?maya var?lmas?n? istiyorlar? dedi.
Bush?un Beyaz Saray?daki g?rev s?resi 2009 ba??nda doluyor.
El Fetih lideri, Gazze ?eridi?ni Hamas?tan geri almak i?in destek sa?lamak amac?yla Rusya?y? da ziyaret edecek. Filistin?in Moskova?daki diplomatik temsilcili?indeki bas?n ata?esi Ahmed Salih, ?Ebu Mazen, 3 g?nl?k ziyaret i?in pazar ak?am? Moskova?ya gelecek? dedi.
Abbas, son olarak May?s 2006?da Rusya?y? ziyaret etmi?ti. Ortado?u sorununa ??z?m aray??lar?nda etkin rol almaya karar veren Rusya ise se?im zaferinden k?sa s?re sonra, Mart 2006?da Hamasl? yetkilileri a??rlam??t?.
Dahlan nihayet istifa etti
1,5 ay ?nce Hamas??n Gazze ?eridi?ni ele ge?irmesinin ard?ndan boy hedefi haline gelen Filistin ulusal g?venlik dan??man? Muhammed Dahlan nihayet istifa etti. Filistin Devlet Ba?kan? Abbas??n b?rosundan yap?lan a??klamada, Dahlan??n istifas?n?n gerek?esi olarak ?sa?l?k nedenleri? g?sterildi. Dahlan, Abbas?a g?nderdi?i istifa mektubunda, ?her zaman sad?k askeriniz kalaca??m? ifadesini kulland?.
Dahlan, y?llard?r El Fetih?in, Gazze ?eridi?ndeki silahl? g??lerine komuta eden ??elik yumru?u? olarak biliniyordu. Hamas, haftalar s?ren silahl? ?at??malar?n ard?ndan El Fetih yetkililerini Gazze?den kovarken, Dahlan ?sa?l?k nedenleriyle? yurtd???ndayd?.
El Fetih?in gen? ku?a??n?n parlak isimlerinden olan, 46 ya??ndaki Dahlan, sahip oldu?u servet nedeniyle, Gazze ?eridi?ndeki Filistinliler taraf?ndan, yurtd???ndan gelen yard?mlar?n da??t?m?nda yolsuzluk yapmakla da su?lan?yordu. Baz? El Fetih militanlar? da, Hamas ile ?at??malar s?ras?nda Dahlan?? ?kendilerini satmakla? su?lam??t?.
?Ayr?l?k uzun s?remez?
BM Ortado?u ?zel temsilcisi Michael Williams, Gazze ve Bat? ?eria?n?n uzun d?nemde siyasi olarak ayr? kalamayacaklar?n? ve kurulacak bir Filistin devletinin iki b?lgeyi de kapsamas? gerekti?ini s?yledi. Williams, BM G?venlik Konseyi?nde yapt??? konu?mada, Filistin topraklar? ile ilgili umut verici siyasi geli?meler olmakla beraber, ?srail?in s?n?r kap?lar?n? a?mamas? durumunda Gazze?de ekonomik bir y?k?m ya?anaca??n? s?yledi.
Hamas??n Gazze?yi ele ge?irmesi nedeniyle ?Gazze halk?n?n cezaland?r?lmamas? gerekti?ini? belirterek, ?Gazze ekonomisinin tamamen ??kmemesi i?in s?n?r ge?i?lerinin yeniden a??lmas?n?n hala bir ?ncelik oldu?unu? kaydetti.
Karni s?n?r ge?i?inin kapanmas? nedeniyle Gazze?de 213 milyon dolarl?k BM projelerinin durdu?unu belirten Williams, D?nya Bankas??n?n Gazze?deki fabrikalardan y?zde 75?inden fazlas?n?n kapand???n? ve bu nedenle 68 binden fazla i??inin i?ten ??kar?ld???n?n hesaplad???n? s?yledi.
Filistin Devlet Ba?kan? Abbas??n ??z?m bulmak i?in inisiyatif almas? gerekti?ini belirten Williams, ?Uzun d?nemde Gazze ve Bat? ?eria ayr? kalamaz. Gelecekte tek bir Filistin devleti var ve bu hem Bat? ?eria?y?, hem de Gazze?yi kaps?yor? dedi.
Gazze?de bir Hamas?l? ?ld?r?ld?
?te yandan, ?srail ordusu, Gazze ?eridi?ndeki sald?r?lar?n? s?rd?r?yor. ?srail tanklar?ndan a??lan ate?le, Han Yunus yak?nlar?nda bir Hamas ?yesi ?ld?r?ld?. ?srail u?aklar? da, b?lgedeki bir araca ate? a?arak ?slami Cihad ?yesi olduklar? belirtilen ?? Filistinliyi yaralad?.
?srail askerlerinin, baz? ?srail kasabalar?na Kassam roketleri f?rlat?lmas?n? gerek?e g?stererek, Gazze ?eridi?nin g?neyindeki baz? b?lgelere girdikleri de haber verildi. Bat? ?eria?daki Beyt Hanun?da ise, ?srail askerleriyle ?at??maya giren bir Filistinli militan?n hafif yaraland??? belirtildi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net