S?zle?melerde anla?mazl?k

T?rk-???e ba?l? T?rk Harb-?? Sendikas??n?n ?rg?tl? oldu?u Milli Savunma Bakanl??? ve Akaryak?t Nato Tesisleri (ANT) ile T?rkiye Haber-?? Sendikas??n?n ?rg?tl? oldu?u Telekom?da s?zle?me g?r??melerinde arabulucu a?amas?nda da anla?ma sa?lanamad?.


T?rk-???e ba?l? T?rk Harb-?? Sendikas??n?n ?rg?tl? oldu?u Milli Savunma Bakanl??? ve Akaryak?t Nato Tesisleri (ANT) ile T?rkiye Haber-?? Sendikas??n?n ?rg?tl? oldu?u Telekom?da s?zle?me g?r??melerinde arabulucu a?amas?nda da anla?ma sa?lanamad?.
T?rk-???e ba?l? T?rk Harb-?? Sendikas??n?n Milli Savunma Bakanl??? ve Akaryak?t Nato Tesisleri?nde (ANT) y?r?tt??? toplu i? s?zle?mesinde arabulucu a?amas?nda da anla?ma sa?lanamad?. Harb-?? Sendikas??ndan yap?lan a??klamada, i?veren temsilcilerinin, 4857 say?l? ?? Yasas??n?n esnek ?al??ma h?k?mlerini s?zle?meye yans?tma ?srarlar? nedeniyle t?m diyalog yollar?n?n kapand??? bildirildi. Edinilen bilgilere g?re, i?veren temsilcileri, ?4 ayl?k denkle?tirme? istiyor. Buna g?re, i?veren haftal?k 45 saatlik ?al??ma s?resini, d?rt ay? kapsayacak ?ekilde istedi?i ?ekilde d?zenleyebilecek. B?ylece fazla ?al??ma ?cretinden de kurtulacak olan i?veren, fazla ?al??ma kar??l???, i?lerin yo?un olmad??? d?nemlerde i??ileri izne ??karacak.
Harb-?? Sendikas? ise ??? Yasas??n?n ?al??ma hayat?na adeta darbe indiren bu h?k?mlerinin MSB ve ANT T?S?lerine g?rmemesi i?in sonuna kadar direnece?ini? a??klad?. Bug?n saat 19.00?da Harb-?? Genel Merkezi ?n?nde T?S komisyonu ?yeleri ve Ankara ?ube ?yesi i??iler bas?n a??klamas? ile tepkilerini g?sterecek. 30 Temmuz Pazartesi g?n? ise Ba?kanlar Kurulu toplanarak, ?n?m?zdeki s?re?te at?lacak ad?mlar? de?erlendirip, eylem takvimi olu?turacak.
G?r??meleri uyu?mazl?kla sonu?lanan T?rk Telekom?da da Haber-?? Genel Ba?kan? Ali Akcan s?zle?meye ili?kin bilgi vermek ?zere bug?n bir bas?n toplant?s? yapacak. Haber-?? Ba?kanlar Kurulu ?yelerinin de kat?laca?? bas?n toplant?s?nda, t?kanan s?zle?melere kar?? yap?lacak eylem takviminin de a??klanmas? bekleniyor. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net