?AKP hak etmedi?i bir ba?ar?yla ??kt??

Emek Partisi (EMEP) Genel Ba?kan Vekili Haydar Kaya, se?im sonu?lar?n? bir bas?n toplant?s? ile de?erlendirdi.


Emek Partisi (EMEP) Genel Ba?kan Vekili Haydar Kaya, se?im sonu?lar?n? bir bas?n toplant?s? ile de?erlendirdi. ?lkenin i?inde bulundu?u ekonomik, sosyal ger?ekler ve d?? politik ili?kilerden ?ok se?imler ?ncesi yarat?lan siyasal ortam ve kutupla?man?n halk?n tercihlerini ?ekillendirdi?ini kaydeden Kaya, bir tarafta AKP?nin, di?er tarafta CHP, MHP ve Genelkurmay??n bulundu?u g?? merkezlerinin tayin etti?i, y?nlendirdi?i ko?ullar? kavramadan se?im sonu?lar?n? ve halk?n tercihlerini do?ru de?erlendirmenin m?mk?n olmayaca??n? s?yledi.
AKP?nin se?imlerden hak etmedi?i bir ba?ar?yla ??kt???n? dile getiren Kaya, AKP?nin h?k?met oldu?u d?nem boyunca ?lkeyi i?ine s?r?kledi?i batakl???n ?st?n?n, kar??s?ndaki g??lerin ?at??mac?, sava?tan, bask? ve ?iddetten yana, ?rk??, milliyet?i, ?oven tutumlar?yla ?rt?ld???n?n alt?n? ?izdi. Gerici, halka yabanc?la?m?? g??lerin ?at??ma ve ?eki?melerinin yaratt??? safla?ma sonucunda AKP?nin, 5 y?la yak?n s?redir iktidar olmas?na ra?men adeta ma?dur, halk?? bir odak olarak se?imlere girdi?ini dile getiren Kaya, halk?n AKP?yi tercih etmesinin kriterlerinin cumhurba?kanl??? se?imleri, Kuzey Irak?a askeri operasyon, laiklik ve ?eriat kutupla?mas?, ?rk??, milliyet?i s?ylevler oldu?unun alt?n? ?izdi. Kaya, ?Bu ?rk??, milliyet?i, ?oven cephenin yaratt??? bask?c? ortam, b?y?k sermayenin temsilcisi olan ve halk? yoksulla?t?rmaktan ba?kaca icraat? olmayan AKP?yi, uzla?man?n, istikrar?n, selametin temsilcisi durumuna getirmi?tir? dedi.
G??ler birle?tirilmeli
Bu tablo kar??s?nda ?iddet ve sava?tan yana olmayan milyonlarca T?rk ve K?rt i??i ve emek?isinin, ??z?m ve ??k??? sermaye partisi AKP?de g?rmeye ve tercihini bu y?nde kullanmaya mahkum edildi?ini dile getiren Kaya, bu tablonun fark?nda olan, emekten, bar??tan, demokrasiden yana g??lerin birle?me ve s?rece m?dahale etme d?zeyinin, bu tabloyu de?i?tirmeye yetmedi?ini s?yledi.
Umutsuz ve moral bozucu sonu?lar ??karman?n da do?ru olmad???n? kaydeden Kaya, bu sorunlar?n emekten ve halktan yana ??z?m? i?in halk g??lerinin birle?mesinin, m?cadeleye seferber edilmesinin daha yak?c? bir ihtiya? haline geldi?inin de alt?n? ?izdi.
Kaya, Bin Umut Milletvekili Adaylar? olarak, eme?in, bar???n, demokrasinin temsilcileri olmaya s?z veren bir grup milletvekilinin Meclis?e girmesinin de T?rk ve K?rt halk?n?n ger?ekleri g?rmesi, g??lerini birle?tirmesi ve ba??ms?z, demokratik T?rkiye m?cadelesini ileriye ta??ma a??s?ndan yeni olanaklar sunaca??n? dile getirdi. Eski genel ba?kanlar? Abdullah Levent T?zel?in ?zmir 1?inci B?lge?den ciddi bir oy almas?na ra?men se?ilememesinin, Mersin, Adana, Kars, A?r?, Gaziantep ve ?stanbul 2?nci B?lge adaylar?n?n se?ilememelerinin de kendilerini ?zd???n? kaydeden Kaya, arkada?lar?n?n se?ilememe nedenlerini, halk?n ?k?rk kat?r m?, k?rk sat?r m?? dayatmas? ile birlikte de?erlendirilmesini istedi.
Tutumlar?n? de?erlendirmeliler
On binlerce oyun ge?ersiz ilan edilmesi, kaybedilmesi, oy say?m?nda ya?anan hile ve bask?lar ile halk?n iradesine ipotek konulmas?n?n da ?arp?c? ?rnekler oldu?unu s?yleyen Kaya, Hakkari?den se?ilen Sebahattin Suva?c??n?n milletvekilli?inin d???r?lmesine tepki g?sterdi.
EMEP?in yetkili kurullar?nda yeni de?erlendirmelerin de yap?laca??n? ve gelecek a??s?ndan emek, bar??, demokrasi g??lerinin birli?i ve m?cadelesini ilerletici sonu?lar ??karaca??n? dile getiren Kaya, ?Ortak ba??ms?z adaylar etraf?nda olu?an i?birli?ine kat?lmayan ve ald?klar? oylarla Mersin ve Adana gibi illerde se?im sonu?lar?na do?rudan etkide bulunan, demokrasi cephesinde yer alan parti ve ?rg?tlerin de tutumlar?n? sorgulayarak, ?n?m?zdeki m?cadele d?neminde daha yap?c? bir yakla??m g?stermelerini umuyorum? diye konu?tu. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net