Uras?tan yeni olu?um sinyali

?stanbul Ba??ms?z Milletvekili Ufuk Uras, yeni bir sol parti olu?turmak i?in ?al??t???n? a??klad?.


?stanbul Ba??ms?z Milletvekili Ufuk Uras, yeni bir sol parti olu?turmak i?in ?al??t???n? a??klad?. NTV?ye konu?an Uras, DTP?ye girmeyece?ini a??klarken, tekrar ?DP Genel Ba?kanl????na ge?ip ge?meyece?i y?n?ndeki soruya, yeni bir sol olu?um i?in ?al??t???n? belirterek, ?Sorunumuz liderlik de?il, soldaki siyasal bo?lu?u ortadan kald?rmak. Yeni bir sol olu?umun arifesindeyiz ve ?al??malar?m?z da bu y?nde. Solda yeni bir birlik yarat?p, solun kendisini yeniden tarif etmesi ve T?rk siyasetinde ger?ek anlamda varl?k g?stermesi i?in solun b?t?n renklerini bir araya getirmeyi ama?l?yoruz? ?eklinde cevap verdi.
Uras, ??DP?nin genel ba?kanl??? konusunu gerekli organlarla konu?up, tart???p ?yle karar verece?iz. Bu organlar hem ?DP?nin karar mekanizmalar? olacak, hem de soldaki b?t?nle?meyi sa?layacak di?er karar mekanizmalar? olacak. Bizim sorunumuz liderlik de?il, y?kselen ?rk?? milliyet?ili?e, neo liberal politikalara ve gericili?e kar?? T?rkiye?de sol se?ene?i yaratma m?cadelesidir. T?rkiye?de bir aray?? var, e?itlik?i ve ?zg?rl?k?? sol se?ene?i yaratmak hedeftir ve bu da geni? kapsaml? bir projedir? diye konu?tu.
?DP s?rece dahil
?DP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Sinan Tutal da, NTV?ye, soldaki yeni olu?um haz?rl???na kat?ld?klar?n? s?yledi. ?Biz se?im ?al??malar?nda E-5?in ?st?ne de alt?na da dokunduk. Orada g?rd?k ki toplumda ciddi bir aray?? ve beklenti var. CHP?den ve toplumun gidi?at?ndan rahats?z olan b?t?n insanlar? kapsayacak bir olu?um i?ine girmeye ?al???yoruz. AKP?nin kar??s?nda ayaklar? yere basan, g?venilir ve b?y?m?? bir sol olu?umun haz?rl??? i?indeyiz? diye konu?an Tutal, yeni olu?umun adresinin ?DP olup olmayaca?? sorusuna, ?Bu ?DP de olabilir, ba?ka bir isim de olabilir. Ama aray?? i?inde olan kesimlerle ciddi olarak konu?maya, tart??maya ve proje geli?tirmeye ihtiya? oldu?unu s?yleyebiliriz. Herkesi s?rece dahil edip, ?znesi k?larak bu durumun i?inden ??kmaya ?al??aca??z? ?eklinde cevap verdi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net