Sezer: G?l?e destek yok

DSP Genel Ba?kan? Zeki Sezer, D??i?leri Bakan? Abdullah G?l??n adayl???na destek vermeyeceklerini belirterek, yeni cumhurba?kan?n?n bu d?nem i?in Meclis d???ndan se?ilmesinin daha do?ru olaca??n? kaydetti.


DSP Genel Ba?kan? Zeki Sezer, D??i?leri Bakan? Abdullah G?l??n adayl???na destek vermeyeceklerini belirterek, yeni cumhurba?kan?n?n bu d?nem i?in Meclis d???ndan se?ilmesinin daha do?ru olaca??n? kaydetti.
ANKA?ya konu?an Sezer, T?rkiye?nin cumhurba?kanl??? se?iminde kriz ya?and??? i?in se?imleri ?ne ald???n? hat?rlatt?. Toplumun cumhurba?kanl??? tart??mas?ndan yoruldu?unu ifade eden Sezer, DSP?nin cumhurba?kanl??? se?imlerinde ?uzla?ma ve diyalogu? ?n planda tutaca??n?n alt?n? ?izdi. Sezer, ?G?l??n cumhurba?kanl??? adayl??? ile ilgili s?yledi?im ?u, ?Say?n G?l??n cumhurba?kan? aday? olarak dayat?lmas? toplumu gerdi. Se?imler bu nedenle ?ne al?nd?. Toplumun ?nemli bir b?l?m? de Say?n G?l??n cumhurba?kanl???n? i?ine sindiremedi. Cumhurba?kanl??? se?imi yap?lmad? milletvekilli?i se?imi yap?ld?. ?kisini bir birine kar??t?rmamak laz?m? diye konu?tu.
Ba?bakan Erdo?an??n, se?imlerden ?nce uzla?ma mesaj? verdi?ini hat?rlatan Sezer, ?Uzla?maya a??k bir ad?m atmalar?n? bekliyorum. Uzla?maya a??k derken, birbirine benzer fark? olmayan iki ki?iyi getirip ya onu ya bunu demeyeceklerini umuyorum. Yani toplumun her kesiminin i?ine sindirebilece?i adaylar?n ortaya ??kmas? benim dile?im. Bu d?nem Parlamento d???ndan biri se?ilirse ?ok daha iyi olur. Ger?ekten b?t?nl???m?z?, cumhuriyetimizi gerekti?i gibi temsil edecek bir isim ?zerinde anla??labilirlerse AKP a??s?ndan da iyi olur. AKP merkeze geldik s?yleminde, onu g?sterme f?rsat?d?r bu? dedi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net