Fotoğraf: Evrensel

DURUM

 • Se?im sonu?lar? ?zerine tart??ma ve de?erlendirmeler s?r?yor. Ku?kusuz en ilgin? de?erlendirmelerden birisini herhalde emekli Orgeneral Hur?it Tolon yapt?.


  Se?im sonu?lar? ?zerine tart??ma ve de?erlendirmeler s?r?yor. Ku?kusuz en ilgin? de?erlendirmelerden birisini herhalde emekli Orgeneral Hur?it Tolon yapt?. Cumhuriyet mitinglerinin organizat?rlerinden olan Tolon, se?imde AKP?nin oy oran?n?n askerin bildirisine tepki y?z?nden artt???na ili?kin de?erlendirmelere kar?? ?unlar? s?yl?yor; ?Bu t?r a??klamalar? son derece komik buluyorum. Mazeret olarak bula bula bunu buldular. Beceriksizliklerini bunun arkas?na sakl?yorlar. Bu memlekette askere olan g?ven duygusu, b?t?n siyasi partilerin toplam?na verilen oydan daha y?ksek orandad?r. Dolay?s?yla, asker kendisine verilen Anayasal bir g?revin ifadesini en nazik bir bi?imde ifade etti, etmeye de devam etmi?tir. ?imdi, siz muhalefet g?revini beceremeyeceksiniz, sonra ??k?p ?asker b?yle dedi de ondan b?yle oldu? diyeceksiniz. Olmaz b?yle ?ey... 12 Nisan?da Ankara?da ba?layan ve daha sonra baz? illerde yine devam eden Cumhuriyet mitingleri tamamen halk mitingleridir. O mitingler siyasi parti mitingleri de?ildi. Halk o mitinglere ko?tu. O sinerji, o enerji bile bence yeterince de?erlendirilemedi. Bunu ba?aramayanlar beceriksizli?ini askerin ?zerine y?kmas?n.?
  K?sacas? Tolon, biz f?rsat? alt?n tepsi i?erisinde muhalefet partilerinin -CHP ve MHP- ?n?ne b?rakt?k, onlar bu lokmay? yutamad?, ?imdi beceriksizliklerinin faturas?n? bizim ?zerimize y?karak i?in i?inden s?yr?lmaya ?al???yorlar demektedir. Ancak halk o muht?ran?n ve mitinglerin getirdi?i ?sinerji ve enerjiyi? ba?ka t?rl? yorumlad?. Halk muht?ra ?ncesine y?zde otuzlar civar?nda bulunan AKP oylar?n? y?zde k?rkyedilere do?ru -zaten akl? ba??nda hi? kimse AKP oylar?n?n tamam?n? muht?radan dolay? ald? demiyor- t?rmand?rd?. Halk b?ylece askere ?politikaya m?dahale etme, ?lkenin g?venli?ini ?lke s?n?rlar? i?inde sa?la? mesaj?n? vermi? oldu. K?sacas? halk kendi i?erisinde ?at??ma, ba?ka bir ?lkeye ve halka kar?? sefer d?zenleme politikalar?n? onaylamad???n? g?stermi? oldu.
  Demek ki muhalefetin yemek i?in i?tahla sald?rd??? lokman?n i?inde k?l??klar ve kemik par?alar? vard? ve bu lokma muhalefet liderlerinin bo?az?na dizilirken, parlamento d???nda kalan birisinin de -A?ar- ?imdilik liderlik r?yalar?n? bitirdi. Baz? laik?i kalem erbab? sonu?lardan dolay? halka kahretme ve k?fretme noktas?na savrulurken, halk kendi a??s?ndan olaylar? ve geli?meleri yorumlad?, ?n?ne sand?k konulunca gere?ini yapt?. Generallere oturun oturdu?unuz yerde, CHP, MHP?ye aram?za d??manl?k tohumlar? ekmeyin, bizi birbirimize d???rmeyin derken, art?k K?rt sorunu parlamentoda da tart???ls?n, makul ve bar????l bir ??z?m bulunsun mesaj?n? verdi. ?Halk ger?ekten b?t?n bunlar? s?yledi mi?? diye ?a?k?nl?k g?sterenlere ise denilebilecek tek ?ey, e?er sonu?lar? okumay? bilirsen b?t?n bunlar? s?yledi?ini anlars?n olacakt?r.
  ?rne?in halk?n tutumunu ??lkenin sat???n?, yoksullu?a ve i?sizli?e kar?? olmad???n?, aksine bunlar? onaylad???? gibi yorumlarla a??klayanlar da bulunmaktad?r. Oysa halk bu t?r sorunlarda mevcut partilerin farkl? uygulamalar i?inde olmad???n?, farkl? programlar ortaya koymad???n? zaten bilmekte ve g?rmektedir. ?stelik bu h?k?met d?neminde bir kriz ya?amam??, en az?ndan durumu ?stabilize? olmu?, gelece?e y?nelik olarak baz? olumlu beklentiler i?erisine girmesinin zemini g??lenmi?tir. Bu y?n?yle de se?imlerde, ?zellikle de s??rama etkenlerinde ekonomik sorunlar de?il, politik sorunlar etkili olmu?, halk sa?duyulu davranm??t?r.
  Sonu?lar?n h?k?mete ?a??k ?ek? olarak yorumlanamayaca?? da ortadad?r. Halk beklenti i?erisine girdi?i her ?eyin kar??lanmas?n? h?k?metten bekleyecek, olmad??? ko?ullarda m?cadele yolunu tutacakt?r. S?n?f m?cadeleleri tarihi i?in ba?ka t?rl? oldu?unu ?imdiye kadar g?stermedi ve g?stermeyecek.
  Ahmet Ya?aro?lu
  www.evrensel.net