27 Temmuz 2007 00:00

Yapt???m?z siyaset ezberleri bozacak

T?rkiye?de bir ilki ger?ekle?tirerek cezaevinden Meclis?e giden ilk kad?n milletvekili olan Sebahat Tuncel, DTP?lilerin Meclis?e girmesinin T?rkiye?nin demokratikle?mesi a??s?ndan ?nemli oldu?unu s?yledi.

Paylaş

T?rkiye?de bir ilki ger?ekle?tirerek cezaevinden Meclis?e giden ilk kad?n milletvekili olan Sebahat Tuncel, DTP?lilerin Meclis?e girmesinin T?rkiye?nin demokratikle?mesi a??s?ndan ?nemli oldu?unu s?yledi. Tuncel, ?Yapt???m?z siyaset ezberleri bozacak. Meclis?e muhalefet gerekiyordu ve o muhalefeti biz yarataca??z? dedi.
Gebze Cezaevi?nde tutuklu bulunan ve milletvekili mazbatas?n? ald?ktan sonra tahliye edilen ?stanbul 3. B?lge Milletvekili Sebahat Tuncel, Meclis?teki hedefini, kad?n m?cadelesine katk?s?n? ve K?rt?e yemin tart??malar?na y?nelik sorular? yan?tlad?.

 • Cezaevi?nden Meclis?e giderek T?rkiye?de bir ilki ger?ekle?tirdiniz. Bu sonucu bekliyor muydunuz? Duygu ve d???ncelerinizi bizimle payla??r m?s?n?z?
  Cezaevi s?reci ?ncesinde y?llarca, ?stanbul?da aktif olarak ?al??malarda yer ald?m. Asl?nda aday oldu?um d?nemde bu sonucu beklemedim de?il. Ama yine de bunu garantileyemezdik. Emek gerekliydi. Ve ben i?erideyken, ba?ta kad?nlar olmak ?zere, halk?m bu eme?i verdi. ??nk? aday olmam? onlar istedi, beni Meclis?e ta??yan da yine onlar oldu. Duygular?ma gelince... Bu sevinci ya?amak ger?ekten ?ok ayr? bir duygu. Cezaevinde bu heyecan? ?ok yo?un ya?ad?m. Kazand???m? ??renen arkada?lar?m ???l?k ???l??ayd?... Baz? anlar, ya?anan sevin?ler anlat?lam?yor, ifade edilemiyor. ??te o anlardan birini ya?ad?m.

  Meclis?e girme amac?n?z nedir?
  Bin Umut Adaylar? ?T?rkiye?ye s?z?m?z var? diye yola ??kt?. ?De?i?tirecek g?c?m?z ve yetene?imiz var? dedik. Bu ?nemli bir iddia. Neden ?T?rkiye?ye s?z?m?z var?? ??nk? T?rkiye?nin ya?ad??? temel sorunlar? ??z?m noktas?na g?t?rmek zorunday?z. T?rkiye?de kangrenle?mi? sorunlar? tart??mak T?rkiye?nin demokratikle?mesi a??s?ndan ?ok ?nemli. T?rkiye?nin 30 y?ld?r ya?ad??? bir sorun var. Bu sorunu ??zersek asl?nda T?rkiye?ye ?ok b?y?k bir katk?m?z olacak. ?iddet ortam? ortadan kalkacak, ekonomik olarak sava?a ya da ?at??maya giden para daha farkl? kaynaklara aktar?lacak. Halklar aras?nda ya?at?lmaya ?al???lan gerginlik, kutupla?ma ortadan kalkacak. Meclis?e girmemizin temel hedefi bu.
  Di?er bir nokta ise, T?rkiye?de y?zde 10?luk bir baraj var ve bu baraj, bir?ok kesimin kendisini parlamentoda ifade etmesini engelleniyor. Bin Umut bu baraj? y?kt? ancak, K?rtlere, Alevilere, ?erkezlere, kad?nlara y?nelik baraj siyasette ve zihniyetlerde hen?z y?k?lm?? de?il. Biz bu nedenle Meclis?te b?t?n ??tekilerin? sesi olaca??z. Biz, orada g??l? bir muhalefet yarataca??z. ?nsan hak ve ?zg?rl?kleri i?in m?cadele edece?iz, T?rkiye?nin ihtiyac? olan anayasan?n ??kar?lmas?, darbe anayasas?n?n, kald?r?lmas? i?in m?cadele edece?iz. DTP?lilerin Meclis?e girmesi demokrasi a??s?ndan ?ok ?nemli. E?er bu s?re? iyi de?erlendirilirse, T?rkiye gelece?e ?ok daha g??l? ??kacak ve dolay?s?yla bir Avrupa Birli?i ?lkesi olacak. Ka? DTP?linin Meclis?e girdi?i de ?nemli de?il. ?nemli olan nitelik ve yapmak istedikleri. DTP orada bir toplumu temsil edecek.

  Y?llar ?nce DEP milletvekilleri Meclis?ten cezaevine g?nderildiler. ?imdi siz bir K?rt kad?n? olarak cezaevinden Meclis?e g?nderiliyorsunuz. Bunu nas?l de?erlendiriyorsunuz?
  Asl?nda bir K?rt kad?n? halk?n iradesiyle cezaevinden tahliye edildi. Yapt???m?z siyaset ezberleri de bozacak. Meclis?e muhalefet gerekiyordu ve o muhalefeti biz yarataca??z. ??nk?, Bin Umut Adaylar? en g??l? muhalefeti olu?turan, geni? halk deste?ini arkas?na alan bir grup. Bu durum T?rkiye demokrasisi a??s?ndan b?y?k ?ans.

  1994 milletvekili genel se?imlerinde Meclis?e giren DEP?liler, K?rt?e yeminleri, nedeni ile Meclis?ten ??kar?ld? ve a??r hapis cezalar?na ?arpt?r?ld?. 3 A?ustos?ta yemin t?reniniz olacak. K?rt?e mi yemin edeceksiniz?
  Kar??la?t?rmalar ?ok sa?l?kl? de?il, her d?nemin kendi ko?ullar? var. Her d?nemde ya?anan olaylar kendi siyasetine de damgas?n? vuruyor. Bug?nk? s?re? 90?l? y?llardan farkl? ya?anan bir s?re?. Anayasa, yasalar nas?l gerektiriyorsa yeminimizi ?yle yapaca??z. Meclis?i ??z?m ?reten alan olarak g?r?yoruz. Gerginlik yaratmak ya da sorunlar? ??z?ms?zl??e g?t?rmek i?in de?il, ??z?m ?retmek i?in oraday?z. Bunun b?yle ele al?nmas? gerekti?ini d???n?yorum.

  Ba?bakan Erdo?an, ?DTP?liler ve MHP?liler at??acaklar, biz bunlarla m? u?ra?aca??z? dedi. Siz bu s?ylemleri nas?l de?erlendiriyorsunuz?
  Asl?nda AKP b?yle yaparak Bin Umut Adaylar?n?n oylar?n? almak istedi. Biz gerginlik yaratmak i?in de?il, ??z?m ?retmek i?in orada olaca??z. Cumhurba?kanl??? da dahil, bizce pek ?ok sorunun ??z?m? uzla?? yoludur. Herkes, her siyasi g?r?? kendini orada ifade edebilmelidir. (?stanbul/D?HA)
  Sokaktaki m?cadelemizi Meclis?e ta??yaca??z

  Sizi kad?n m?cadelesi ile tan?d?k. Milletvekili Sebahat Tuncel?in kad?nlara s?z? ne olacak?
  Kad?n olarak, ?zellikle bir K?rt kad?n? olarak Meclis?te yer almak ve kad?nlar? temsil etmek ?nemli. Evet, uzun s?redir, kad?n ?al??malar? i?erisindeyim. Kad?n sorununu hep g?ndemde tutmaya ?al??t?k, ?e?itli eylemler ger?ekle?tirdik. Bu s?zlerimizi, m?cadelemizi bu sefer de Meclis?e ta??yaca??z. Meclis de toplumda oldu?u gibi ataerkil bir siyaset alan?. D?nyada da b?yle ancak, T?rkiye?de bu ?ok daha yo?un ya?an?yor. Bu nedenle, kad?n olarak, Meclis?te kad?n kimli?ini g?ndemle?tirmenin siyasetin de rengini de?i?tirece?ine inan?yorum. Kad?nlar art?k siyasete kat?larak, haklar?ndaki kararlar? yine kendileri alacak, s?yleyecek s?z? olacak. Bu da Meclis?te ?ok ?eyi de?i?tirecek ve ataerkil siyasetin kaba y?nlerini yontacakt?r.

  Meclis?teki ilk kad?n siz olmayacaks?n?z, sizden ?nce de kad?nlar Meclis?te yerini ald?, hatta bir kad?n T?rkiye?nin ba?bakan? se?ildi. Sizin o kad?nlardan fark?n?z ne olacak?
  Sadece kad?n olmak de?il, ?nemli olan kad?n bak?? a??s? ile elit siyasete dahil olmadan ve farkl? bir alternatif bak??la Meclis?e gidebilmek. Mevcut siyasete entegre olmadan. DTP?nin destekledi?i Bin Umut kad?n adaylar?n?n fark? bu. Bizim, kad?n bak?? a??s? ile ataerkil siyaseti, k?lt?r?, toplumsal anlamda da de?i?tirip d?n??t?rme iddiam?z var. Fikir al??veri?inde bulunurken, tart???rken, karar al?rken ve ald?rt?rken, Meclis?e entegre olmadan, onu devam ettirmekten ziyade onun ele?tirisi ?zerinden siyaset yapaca??z.

  Sizinle birlikte 48 kad?n Meclis?e girebildi. Farkl? siyasal g?r??teki kad?nlarla birlikte, Meclis?te koordineli bir ?al??ma y?r?tmeyi d???n?yor musunuz?
  Biz y?llard?r, kad?n ?rg?tleri ile ortakla?a i? yap?yoruz. ?zellikle K?rt kad?nlar? olarak bir?ok sorunu ortak tart??t?k. ??nk? kad?nlar?n ortak uzla?? alan? yaratmas? ?nemli ve ??z?me daha kolay g?t?r?r. Bu anlamda Meclis?te de kad?nlarla ?nemli ortak i?ler yapaca??m?za inan?yorum. ??nk? kad?n?n kimlik sorunu var. Kad?n, hangi siyaset i?erisinde olursa olsun toplumsal bir ezilmi?lik ya??yor. Ya?anan sorun ayn? ve ortak paydam?z kad?n olmakt?r.
  Se?menlerine te?ekk?r etti

  ?stanbul 3. B?lge Ba??ms?z Milletvekili Sebahat Tuncel; G?ng?ren, Esenler, Ba?c?lar, Zeytinburnu ve K???k?ekmece?deki se?menleriyle DTP il?e ?rg?tlerinde bir araya gelerek te?ekk?r etti.
  ?zel bir ara?la DTP G?ng?ren ?l?e ?rg?t??ne gelen Milletvekili Tuncel, z?lg?t ve alk??larla kar??land?. Her il?e ?rg?t?nde ?i?eklerle kar??lanan Tuncel, tebrikleri kabul etti. TBMM?de yasalar? de?i?tirecek bir say?lar?n?n olmamas?na ra?men tart???lmayan konular? g?ndeme getirerek tart???lmas?n? sa?layacaklar?n? kaydeden Tuncel, ?Bizim say?m?z 22 ama arkam?zda binler var. Onun i?in bin umut adaylar?y?z dedik. As?l ?nemli olan bundan sonras?. Se?menlerimize baz? s?zler verdik. Bu s?zlerin takip?isi olmal?s?n?z. Bizleri denetleyerek, halk?n yarar?na politikalar ?retmemizi sa?lamal?s?n?z? ?eklinde konu?tu. Se?menleriyle bir s?re sohbet eden Tuncel, daha sonra s?ras?yla Esenler, Ba?c?lar, Zeytinburnu ve K???k?ekmece?deki se?menleriyle bir araya gelerek, se?im s?recindeki emeklerinden dolay? kendilerine te?ekk?r etti. (?stanbul/EVRENSEL)
  (Foto?raf: Nihat Karada?)
  Aysel K?l?
 • ÖNCEKİ HABER

  Baydemir?in yarg?lanmas?na devam edildi

  SONRAKİ HABER

  Askeri miğferle öldürdüğü iddia edilen astsubay FETÖ'den tutuklandı

  Sefer Selvi Karikatürleri
  Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa