Kurakl?k ba?lar? vurdu

Son g?nlerde ya?anmakta olan a??r? s?caklar nedeniyle, Ahmetli, Akhisar, Ala?ehir, Buldan ??rp?-Ar?kba??, ?obanisa, Kavakl?dere, Manisa ve Ye?ilyurt b?lgeleri ba?lar?nda zararlar?n meydana geldi?i, ?z?mlerin kalitesinde d????lerin ya?and??? belirtildi.


Son g?nlerde ya?anmakta olan a??r? s?caklar nedeniyle, Ahmetli, Akhisar, Ala?ehir, Buldan ??rp?-Ar?kba??, ?obanisa, Kavakl?dere, Manisa ve Ye?ilyurt b?lgeleri ba?lar?nda zararlar?n meydana geldi?i, ?z?mlerin kalitesinde d????lerin ya?and??? belirtildi.
Tari? ?z?m Birli?i Ba?kan? Ali R?za T?rker, TAR?? olarak yapt?klar? AR-GE ara?t?rmalar?nda Sultaniye ?z?m ?e?idinde a??r? tanelenme, buru?ma, d?k?lme ve ?eker birikiminin tam olamamas? gibi kalite ve kilo kay?plar? tespit edildi?ini bildirdi.
Yapt??? yaz?l? a??klamada, b?lgede s?cakl?klar?n 40 derecenin ?zerinde seyretmesinin ba?lardaki geli?meyi durdurdu?una dikkat ?eken T?rker, ?Fotosentez yapamayan asmalar yapraklar?nda besin ?retememekte ve ?z?m? besleyememektedir? dedi.
?reticilerin ba??n? nas?l sulayaca??n?, ?r?n?n? nas?l koruyaca??n? bilemedi?ini belirten T?rker, kullan?lan de?i?ik tarzdaki g?brelerin ve ila?lar?n girdi maliyetlerini g?n ge?tik?e artt?rd???n? ifade etti.
T?rker, Bakanlar Kurulu?nca temmuz ay? i?erisinde yay?nlanm?? olan ?12339 say?l? kurakl?k nedeni ile zarar g?ren ?r?nler? karar?na sultaniye ?z?m?n?n de al?nmas? gerekti?ine dikkat ?ekti. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net