Gen?lerin kalpleri s?ca?a dayanm?yor

S?caklar?n mevsim normallerinin ?zerinde seyretmesi kalp krizi riskini de art?r?yor.


S?caklar?n mevsim normallerinin ?zerinde seyretmesi kalp krizi riskini de art?r?yor. Son aylarda kalp krizi ge?irenlerin say?s?nda art?? g?zlenirken ?zellikle 40 ya??n alt?ndaki hastalar?n s?kl?kla kalp krizi ge?irdi?i belirtildi.
Sa?l?k Bakanl??? D??kap? Y?ld?r?m Beyaz?t E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi Kardiyoloji Klinik ?efi Do?. Dr. Ramazan Akdemir, kalp krizlerinin d?nyada ?l?me en ?ok neden olan hastal?k oldu?unu s?yleyerek, ??lkemizde insanlar?n ya? ortalamas? artt?k?a, sosyal stres, sigara kullan?m?, k?rm?z? et t?ketimi ve dengesiz beslenme sonucu kilo art??? kalp hastal?klar?n? h?zl? bir bi?imde art?rm??t?r? diye konu?tu.
Akdemir, hava s?cakl?klar?n?n mevsim ?artlar?n?n ?ok ?zerinde seyretti?i bug?nlerde ?zellikle gen?leri uyard?. Akdemir, ?S?caklar nedeniyle ?ok gen? ya?taki insanlar?m?z?n kalp krizleri ge?irerek hastanelerimizin acil servislerine geldi?ini ya da acilde m?dahale edilmedi?inden ?ld???n? g?r?yoruz? dedi.
Gen?ler krizlere haz?rl?ks?z
Akdemir s?zlerini ??yle s?rd?rd?: ??zellikle 40 ya??n alt?ndaki hastalar s?kl?kla s?caklar nedeniyle kalp krizi ge?iriyor. Bunun nedenini tam anlayam?yoruz, s?ca??n etkisi diye d???n?yoruz. S?cak, stres, sigara birlikte etkile?erek kalp damarlar?nda t?kanmaya yol a??yor. ?zellikle uzun s?re s?cakta beklemek, beraberinde fazla sigara i?imi kalp krizini ba?latmaktad?r. Bu durumda birden ?ok kalp damar?nda t?kanma g?r?lmekte ve daha ?l?mc?l seyretmektedir. Kalp krizi gen? insanlarda daha ?l?mc?l seyreder. Bunun nedeni de gen? insan?n kalbi krize haz?rl?ks?z yakalanmaktad?r.?
25 g?nde 20 kriz
Uzun s?re g?ne?te kal?nmamas? ?nerisinde bulunan Akdemir, bol bol su i?ilmesini, ya?l? g?dalar?n ?ok az yenmesini, stres ve sigaradan uzak durulmas?n? istedi. Akdemir ?Temmuz ay? i?inde toplam 20 adet kalp krizine m?dahale ettik. E?er s?caklar b?yle artmaya devam ederse a?ustos ay?nda daha fazla kalp krizi vakas? beklemekteyiz? ?eklinde konu?tu. Akdemir, kalp krizinin belirtilerinin g???s a?r?s? bununla birlikte sol kol ve s?rt a?r?s?, g???ste bask?, kusma, bulant? ve a??r? terleme ?eklinde ger?ekle?ti?ini dile getirdi. (Ankara//ANKA)
www.evrensel.net