G?NCEL

 • Bin Umut Adaylar? se?ilir se?ilmez koordineli bir sald?r? kampanyas? ba?lad?. Son g?nlerde bas?n taraf?ndan hukukun ?stad-? azam? muamelesine lay?k g?r?len Sabih Kanado?lu yeni bir fetva verdi.


  Bin Umut Adaylar? se?ilir se?ilmez koordineli bir sald?r? kampanyas? ba?lad?. Son g?nlerde bas?n taraf?ndan hukukun ?stad-? azam? muamelesine lay?k g?r?len Sabih Kanado?lu yeni bir fetva verdi. Sebahat Tuncel milletvekili se?ildi?i i?in tahliye edilemezmi?. ??nk? hakk?nda se?imden ?nce soru?turma ba?lam??. Peki, Tayip Erdo?an hakk?ndaki a??lan bilmem ka? dava, Abdullah G?l hakk?nda a??lan davalar se?ilmelerinden sonra m? a??ld?? Sonradan dava a??labilmesi i?in Meclis taraf?ndan dokunulmazl?klar? kald?r?lmas? gerekti?ine g?re, hepsi de se?ilmeden ?nce a??lm?? davalard?. Sadece Erdo?an ve G?l de?il, TBMM?deki y?z civar?ndaki milletvekili hakk?nda a??lan soru?turmalar ve davalar durdu. Ayr?ca, bu durum bu d?neme de ait de?il. ?nceki d?nemlerde de, se?ildi?i i?in haklar?nda davalar durdurulan milletvekilleri ile doluydu.
  Tahliye konusuna gelince, Kanado?lu ve di?erlerinin niye tahliye edildi sorusu abestir. Ceza yarg?lamas?nda, mahkumiyet h?km? verilinceye kadar her san?k (yeni d?zenlemede san?k s?fat? bile ??pheli olarak de?i?tirildi) su?suz kabul edilir. Buna masuniyet (masumiyet de?il) ilkesi denir. Esas olan tutuklu yarg?lanmak de?il, tutuksuz yarg?lanmakt?r. Ola?an?st? olan tutukluluktur. Mahkemeler tahliye i?in de?il, tutuklama ve tutuklulu?un devam? i?in esasl? gerek?eler bulmal?d?r. S?z?n k?sas?, bir hukuk?u, bir san?k i?in neden tahliye edildi demez. Varsa, tahliye edilmemesi gerekti?ine dair somut nedenler (dava dosyas?ndaki delillere dayanarak) ileri s?rer.
  Sebahat Tuncel konusundaki a??klamalar? nedeniyle YARSAV da s?n?fta kalm??t?r. ?nyarg?lar, hukuksal yarg?lar?n ?n?ne ge?mi?tir.
  Tabii, Sebahat Tuncel aleyhine konu?anlar?n, haber yapanlar?n, Tuncel?i ?imdiden su?lu ilan etmesi de ayr? bir durumdur.
  Bin Umut Milletvekillerine sald?r?n?n merkezine Sebahat Tuncel konulmu?tur. Zay?f halka ya da yumu?ak kar?n olarak ?imdilik Tuncel se?ilmi?tir.
  Lin? kampanyalar?na d?n??ebilecek sald?r? devam edecektir.
  Bas?n?n bir kesimi ve kendilerini her ?eyi belirlemek konusunda yetkili g?ren baz? ?evreler, ?DTP?liler MHP?liler ile Meclis?te kavga eder?, ?Se?men kitlelerinin taleplerini dile getirsinler ama daha fazlas?n? yapmas?nlar? vb. ile onlar?n TBMM?deki s?n?rlar?n? ?imdiden belirleme gayretine girmi?lerdir.
  Y?zde on baraj ve se?imlerin di?er antidemokratik h?k?mleri s?kmeyince, ?imdi se?ilenleri bask? alt?na almaya s?ra gelmi?tir.
  ?stelik, bunlar? yapanlar, bir devrimci m?hendisi ?ld?rd??? i?in h?k?m giymi? MHP?li milletvekili ile ilgili haberler kar??s?nda, ?aman ortam? germeyelim?, ?TBMM?de provokatif davran??lardan ka??nal?m?, ?ayn? konuyu tekrar tekrar g?ndeme getirmenin amac? nedir?? falan diyorlar.
  Bir di?er taktik ise, Bin Umut Milletvekillerini b?lmek. Daha ?imdiden Ufuk Uras?? di?erlerinden ay?rmaya ?al???yorlar. S?ra ileride ba?kalar?na da gelecektir.
  Elbette, bu sald?r?lar?n muhataplar?, sald?r?lar? bertaraf edecek deneyim ve yetenektedir. Bu sald?r?lardan daha a??rlar?n? da p?sk?rtebilirler.
  Ama, ?demokrasi kazand?? naralar? at?lan bir se?imden bir g?n sonra, demokrasiye b?ylesine tahamm?ls?zl?k dikkat ?ekicidir.
  Kamil Tekin S?rek
  www.evrensel.net