28 Temmuz 2007 00:00

Y?zy?l?n felaketleri

T?rkiye gibi, Avrupa?n?n g?ney ve do?usundaki ?lkeler de orman yang?nlar?yla bo?u?uyor. Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Makedonya ve Yunanistan?da onbinlerce ki?i a??r? s?caklardan etkileniyor..

Paylaş

Bu yaz Avrupa k?tas?nda neredeyse d?rt mevsim ayn? anda ya?an?yor. G?ney ve Do?u Avrupa?da 40-45 derece s?caklar?n alt?nda kavrulurken di?er tarafta tufan gibi ya?an ya?murlar milyonlarca insan sel sular? i?inde hapsoldu.
Son on y?ld?r ?y?zy?l?n en b?y?k? s?caklar?, so?uklar?, kar ve ya?mur ya???lar? s?rekli g?ndemde. 2007 y?l?nda ise ?y?zy?l?n en garip yaz mevsimini? ya??yoruz. Kuzey Avrupa?da baz? b?lgelerde ya?mur ve dolu e?li?inde dereceler k??? aratmayacak d?zeye kadar d??erken G?ney ve Do?u Avrupa?da kavurucu s?caklardan insanlar ya?am?n? yitiriyor.
Macaristan?da 500 ?l?
Yakla??k bir ayd?r G?ney ve Do?u Avrupa?da devam eden a??r? s?caklar y?zlerce insan?n ya?am?na neden oldu. Macaristan Sa?l?k Bakanl????n?n bir s?zc?s? bas?na verdi?i deme?te, a??r? s?caklar nedeniyle ?lkenin orta kesimlerinde 230 ki?inin ya?am?n? yitirdi?ini s?yledi. ?Bunu ?lke geneline k?yaslad???m?zda en az?ndan 500 ki?inin ya?am?n? yitirdi?ini tahmin ediyoruz? diye konu?an s?zc?, ?S?caklar normalin 15 ila 20 derece ?st?ne ??k?yorlar, bu ise daha ?l?ml? bir iklime al??m?? insanlar?m?zda beklenmedik rahats?zl?klara yol a??yor? dedi.
?zellikle 15 ? 22 Temmuz g?nleri aras?nda s?cak ?arpmas?, kalp rahats?zl?klar? ve s?ca?a ba?l? di?er hastal?klar nedeniyle y?zlerce Macar vatanda??n?n ya?am?n? yitirdi?ini kaydeden s?zc?, ya?am?n yitirenlerin ?o?unlukla ya?l? ve yoksul kesimden oldu?una dikkat ?ekti.
B?kre??te elektrikler kesiliyor
A??r? s?caklara al??k?n olmayan bir di?er ?lke ise Romanya. Burada da ya?l?lar?n ve yoksullar?n s?caklardan a??r? derece etkilendi?ini bildiren yetkililer, ??imdiye kadar 27 ki?inin a??r? s?caklardan ya?am?n? yitirdi?ini tahmin ediyoruz? dedi. Sadece Pazartesi g?n? 12 insan?n ya?am?n? yitirdi?ini bildiren Romanya Sa?l?k Bakan? Eugen Nicolaescu, ?Elde edilen bilgilere g?re 870 ki?i a??r? s?caklar nedeniyle fenal?k ge?irip hastanelere kald?r?ld?, 19 bin ki?i ise acil yard?m talebinde bulundu? dedi.
Bakan?n bu a??klamalar? ?lke genelinde a??r? s?caklardan ya?am?n? yitirenlerin say?s?n?n ?ok daha y?ksek oldu?unu ancak bunun de?i?ik lojistik eksiklikler nedeniyle tespit edilemedi?i kan?s?n? g??lendiriyor. S?caklara kar?? ?nlem olarak bakanl?k b?t?n devlet dairelerinde ??le molalar?n? 6 saate ??kard?. Buna g?re daireler sabah?n erken saatlerinden 11:00?e ve ard?ndan 17:00 - 20:00 aras? a??lacak.
Di?er yandan s?caklarla bo?u?an ?lkenin en b?y?k sorunlar?ndan biri de elektriklerin s?rekli kesilmesi. De?i?ik tipte so?utucular?n ve klimalar?n ayn? anda tam kapasite ?al??mas? nedeniyle ?zellikle ba?kent B?kre??te elektrikler ?ok s?k kesilmeye ba?lad?. Bu da yeniden daha fazla insan?n ya?am?n?n tehlikeye girmesine neden oluyor. Maliye bakanl??? ?lke genelinde elektrik t?ketiminin y?zde 50 y?kseldi?ini bildirdi.
Balkanlar kavruluyor
A??r? s?caklar b?t?n Balkan ?lkelerini de etkisi alt?na ald?. S?rbistan ve Bulgaristan?da dereceler g?lgede 45?e kadar ??karken di?er ?lkelerde de durumun farkl? olmad??? g?zlendi. Makedonya ve Yunanistan?da ?lke genelinde ortalama s?cakl???n 43 derece oldu?u bildiren yetkililer, ?zellikle ya?l?lar?n ve kalp hastalar?n?n ??le saatlerinde evlerinde kalmas?n? ?neriyorlar.
Avrupa?n?n g?neyinde ve do?usundaki s?cak havalar orman yang?nlar?n?n artmas?na neden oluyor. ?talya, ?spanya, Fransa?n?n baz? b?lgelerinin yan? s?ra Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan, Romanya ve Macaristan?da ??kan yang?nlar can ve mal kayb?na neden oldu. Ayr?ca s?caklar?n uzun s?re devam etti?i i?in tar?m ?r?nlerinin da zarar g?rd???n? bildiren yetkililer, elde edilen hasad?n normalin y?zde 30 ila 50 aras? alt?nda oldu?unu a??klad?lar. (AVRUPA HABER MERKEZ?)
ÖNCEKİ HABER

?ngiltere sular alt?nda

SONRAKİ HABER

Twitter’da her 30 saniyede bir 'kadın tacizi vakası' görülüyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa