28 Temmuz 2007 00:00

AB S?zle?mesi?ne hay?r!

Ge?en hafta i?indeki Avrupa Birli?i (AB) D??i?leri Bakanlar? AB S?zle?mesi g?r??melerine paralel olarak bir araya gelen AB ?yesi ?lkelerin sol partileri halk? yeni AB S?zle?mesi?ne ?hay?r? demeye ?a??rd?.

Paylaş

Ge?en hafta i?indeki Avrupa Birli?i (AB) D??i?leri Bakanlar? AB S?zle?mesi g?r??melerine paralel olarak bir araya gelen AB ?yesi ?lkelerin sol partileri halk? yeni AB S?zle?mesi?ne ?hay?r? demeye ?a??rd?. Bel?ika, ?ngiltere, Macaristan, Bulgaristan, Yunanistan, K?br?s, Almanya, Danimarka, Litvanya ve ?rlanda?da faaliyet s?rd?ren farkl? partiler taraf?ndan imzalanan ?a?r?da AB?nin politik, ekonomik ve askeri a??dan bir s?per g?? haline getirilmeye ?al???ld???na dikkat ?ekilerek, bunu hedefleyen politikac?lar?n halk?n de?il tekellerin, bankalar?n ve emperyalizmin ??karlar? do?rultusunda ?al??t?klar? belirtildi.
AB?nin askeri politikas?n?n ABD ile rekabet temelinde s?rd?r?ld???, bu rekabetin di?er yandan AB ?lkelerini ABD?ye ba??ml? hale getirildi?inin vurguland??? ?a?r? ??yle devam etti:
?Bizler halk?n s?rt?nda yap?lan b?yle bir s?zle?meye hay?r diyoruz. ???i, k?yl?, emek?i, i?siz, evsiz, ??renci haklar?na sahip ??kmaya ve s?zle?meyle ilgili halk oylamas? talep etmeye ?a??r?yoruz. AB S?zle?mesi?nin t?m a??kl???yla kamuoyuna sunulmas?n? ve referandum yap?larak ?lke halklar?n?n g?r???n?n al?nmas?n? talep ediyoruz. AB ?yesi ?lke halklar?n? sosyal hak gasplar? ve militarizme kar?? ?rg?tl? m?cadele etmeye ve AB S?zle?mesi?ne hay?r demeye ?a??r?yoruz.? (AVRUPA HABER MERKEZ?)
ÖNCEKİ HABER

Y?lmaz ?zdil bo?ta kalm??

SONRAKİ HABER

AKP ‘istismar yasasını’ istismar ediyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa