ZEUS SUNA?I

 • Yunanistanl? ?nl? komutan Ahilleus, sevgilisi Briseis?i elinden alan Ba?kral Agamemnon?a k?f?rler ya?d?rd?; sonra da silahlara veda dedi... Yunanl?lar? hep yenilgiye u?ratmas? i?in anas? tanr??a Tetis?i Ba?tanr? Zeus?un yan?na g?nderdi.


  Yunanistanl? ?nl? komutan Ahilleus, sevgilisi Briseis?i elinden alan Ba?kral Agamemnon?a k?f?rler ya?d?rd?; sonra da silahlara veda dedi... Yunanl?lar? hep yenilgiye u?ratmas? i?in anas? tanr??a Tetis?i Ba?tanr? Zeus?un yan?na g?nderdi... Zeus da onun dile?ini kabul edince Yunanl?lar yenilgi ?st?ne yenilgiye u?rad?lar. Haliyle zor durumda kalan Agamemnon, sava?a kat?lmas? i?in bir s?r? at, alt?n ve kad?n k?leler ?nerdi Ahilleus?a. Ama her seferinde hay?r yan?t?n? ald?. Ne var ki Troyal?lar sahilde demirli gemilerini yakmaya kalk?nca Ahilleus; can arkada?? Patroklos?u kendi yerine cepheye g?ndermeye raz? oldu... Patroklos, Ahilleus?un tanr? arma?an? silahlar?n? ku?and?; konu?an atlar?n? arabas?na ?ekti ve bir kas?rga gibi dald? Troyal?lar?n aras?na!.. ?n?ne geleni ac?mas?zca deviriyordu... Onu durdurmak ?zere Troyal?lar?n komutan? soylu Hektor ??kt? kar??s?na ve Hektor; tanr? Apollon?un da yard?m?yla onu ?ld?rd?; sonra da ?st?ndeki o dillere destan silahlar? al?p ?i?ine ?i?ine ku?and?...
  Arkada??n?n ?ld???n? duyan Ahilleus, yeri g??? inleten ???l?klar att?! Bu ???l?klar? denizin dibindeki paslanmaz saray?nda oturan anas? tanr??a Tetis de duydu; duyar duymaz da k?zkarde?leri denizk?zlar?n? da yan?na alarak apar topar ??kageldi Troya sahiline. Orada oturmu? a?layan o?lunun yan?na gitti do?ruca; ba??n? elleri aras?na ald?; kar??l?kl? a?la?t?lar. Ahilleus; hem silahlar?n? kurtarmak, hem de can dostu Patroklos?un ?c?n? almak i?in sava?a kat?laca??n? s?yledi... Ne var ki Tetis de, o?lunun ba??na gelecekleri bildi?inden onun bu s?zlerine ?ok ?z?ld?: ?Senin de durmadan ??z?len ?m?r yuma??n?n sonu geldi demek?? diye s?ze ba?lad?. ???nk? Troyal? Hektor?un ard?ndan ?l?m gelip yap??acak yakana!... Ve ben de bir ?ey yapamayaca??m senin i?in...? Ahilleus?la anas? bunlar? konu?urlarken, Nereus K?zlar? denen teyzeleri de bir yandan sessiz sessiz a?l?yorlard?... ?Evet anac???m, ke?ke sen bir ?l?ml?yle evlenip beni do?urmasayd?n!? diye ba?lad? Ahilleus. ? O zaman insanlar?n d?nyas?nda hep varolan b?yle g?zya?lar? d?kmeyecektin... Ne var ki benim y?z?mden can veren Patroklos yolda??m?n ?c?n? almadan da bana ya?amak haram!. Zaten Ba?tanr? Zeus?un egemenlik asas?n? verdi?i o a?g?zl? Agamemnon y?z?nden b?t?n bu bitenler! Asl?nda onun s?rf hazine ve kad?n ya?mas? amac?yla ??kard??? bu sava?a kat?lmakla biz kendi yazg?m?z? kendimiz ?rd?k... Cephede yaln?z b?rakt???m yolda?lar?m?n yard?m?na ko?aca??m ?imdi!... Beni ne kadar seversen sev, anac???m, n?olur sava?tan uzak tutmaya kalkma beni!?
  O?lu Ahilleus?un bu s?zlerini can kula??yla dinleyen Tetis; ?Bu s?z?n ?ok do?ru o?lum,? dedi. ?Sava? yorgunu silah arkada?lar?n? ?l?mden korumaya kalkman ay?p de?il. Ama ?imdi tanr?lar?n arma?an? o silahlar?n yok art?k!. Hektor, Patroklos?un s?rt?ndan al?p ku?and? onlar?. Onlar? kurula kurula ta??yor omuzlar?nda ?imdi...Ta??s?n bakal?m! Ama ?l?m? ?ok yak?n!.. Bak ben ?imdi do?ruca Olimpos?a ??kaca??m. ?afak s?kene dek de geri d?nece?im.... Sak?n yoklu?umda sava?a girmeye kalkma!.. Tamam m???
  Aya?? g?m?? halhall? tanr??a Tetis, arkas?nda b?z?l?p kendisine kulak kesilmi? k?zkarde?lerine d?n?p; ??imdi sizler de denize dal?n!? dedi. ?Do?ruca Deniz ?htiyar? babam?z?n yan?na gidin; olup bitenleri anlat?n ona. Ben usta demirci tanr? Hefaystos?un yan?na gidiyorum... Bakars?n?z beni k?rmaz; ?ok g??l? silahlar d?ver o?luma... Hi? olmazsa onun ?l?m?n? geciktirecek silahlar...? Bunlar? s?yler s?ylemez bulutlarla sar?l? Olimpos?a do?ru son h?zla s?z?l?p gitti Tetis...
  Tam o s?ralarda da Patroklos?un ?l?s? ba??nda bir k?z?lca k?yamettir kopuyordu. Troyal? askerler ??plak ?l?y? kendilerine do?ru ?ekiyorlar, al?p g?t?rmek istiyorlard?. Ama Yunanistanl? iki Ayas (Aias) buna izin vermiyor, onlar? gerisingeri p?sk?rt?yorlard? hep. Sonra Troyal? Hektor ko?araktan geldi ?l?n?n yan?na. ?l?y? tam Ayas?lar?n elinden alacakt? ki tanr??a Hera, Olimpos?taki ba?tanr?l?k saray?n?n penceresinden g?rd? olup bitenleri. ?ok tela?land?. Haber tanr??as? ?ris?i ?a??rd? hemen. Ahilleus?a bir haber iletmesini istedi. ?ris de haberi al?r almaz ?n?ne gerdi?i yedi renkli g?kku?a??n?n ?st?ne atlad? ve son h?zla s?z?lerekten sahildeki Ahilleus?un yan?na indi. ?Kalk, Ahilleus, kalk!? dedi acele acele. ? Patroklos?un ?l?s? ba??nda birbirini yiyor insanlar! Troyal?lar al?p g?t?r?rlerse ?l?y?, art?k kirletilmi? bir ceset olarak inecek yeralt?na... Ve bu da senin onurunu k?racak!.?
  Ahilleus; ?Seni kim g?nderdi buraya, tanr??am?? diye sordu ?a?k?n ?a?k?n. ?Tanr?lar tanr?s? Zeus?un kar?s? Hera!.. Ama ne Zeus?un, ne de Olimpos?lu bir ba?ka tanr?n?n haberi var bundan!?
  ?Ama benim silahlar?m yok ki!? diyebildi Ahilleus...
  ?Biz de biliyoruz silahlar?n?n olmad???n?!.. Ama sen ??yle gidip bir g?r?n has?mlar?na; birka? nara at! Bakars?n, seni g?r?nce ka????rlar... Hera b?yle yapman? istedi senden.?
  Tanr??a ?ris; s?zlerini bitirir bitirmez, sahilden ba?lay?p g?ky?z?ne t?rman?p giden bir g?kku?a?? geriverdi ?n?ne... Sonra da bu reng?renk ku?a??n ?st?ne atlay?p bulutlarla y?kl? tanr?lar ?lkesi Olimpos?a do?ru son h?zla kay?p gitti...
  Ya?ar Atan
  www.evrensel.net