3 takside Hazine arazisi

Maliye Bakanl???, Hazine arazilerini i?gal edenlerin y?zde 25?i pe?in, 1 y?l vadeli olmak ?zere ecrimisil ?deyerek kullan?ma devam etmesi i?in d?zenleme yapt?.


Maliye Bakanl???, Hazine arazilerini i?gal edenlerin y?zde 25?i pe?in, 1 y?l vadeli olmak ?zere ecrimisil ?deyerek kullan?ma devam etmesi i?in d?zenleme yapt?. Resmi Gazete?de yay?nlanan Maliye Bakanl??? Milli Emlak Genel Tebli?i?nde Hazine?nin ?zel m?lkiyetinde bulunan ta??nmazlar?n ve devletin h?k?m ve tasarrufu alt?ndaki yerlerin i?galen kullan?ld???n?n tespiti halinde ?darece y?r?t?lecek ecrimisil tespit, takdir ve tahsil i?lemlerine ili?kin esas ve usuller d?zenlendi.
Hazine ta??nmazlar?ndan kiraya verilen, irtifak hakk? kurulan veya kullanma izni verilenlerin d???nda kalanlar?n fiili durumlar?, Milli Emlak Genel M?d?rl??? (illerde defterdarl?k, il?elerde milli emlak m?d?rl?kleri) taraf?ndan haz?rlanan program dahilinde mahallinde tespit edilerek ?Ta??nmaz Tespit Tutana??? d?zenlenecek. S?z konusu tutanakta; i?galin ba?lang?? tarihi, ta??nmaz?n i?gale veya kullan?ma konu olan y?z?l??m?, i?galcileri, kullan?m amac?, ecrimisil takdirinde yararlan?labilecek bilgiler ile bilinmesinde yarar g?r?len di?er bilgilere yer verilecek.
Kamu zarar? ?nemli de?il
Hazine ta??nmazlar?n?n ki?ilerce i?gale u?rad???n?n tespit edildi?i tarihten itibaren 15 g?n i?inde ?Ta??nmaz Tespit Tutana??na? dayan?larak ecrimisil idarece tespit edilecek ve y?netmeli?e g?re olu?turulan komisyonca karara ba?lanacak.
??lemler s?ras?nda kamunun zarara u?ray?p u?ramad???na ve ki?inin kusurlu olup olmad???na ise bak?lmayacak.
Y?zde 25 pe?in
Ecrimisil; ecrimisil ihbarnamesinin, d?zeltme talebinde bulunulmu? ise ecrimisil d?zeltme ihbarnamesinin ilgilisine tebli? tarihinden itibaren 30 g?n i?inde muhasebe birimlerine ?denecek. Ecrimisil bor?lusunun ?deme g??l??? nedeniyle yaz?l? olarak talep etmesi halinde ecrimisil, en az y?zde 25?i pe?in kalan k?sm? ise idarenin uygun g?rece?i taksit zamanlar?nda ve en fazla bir y?l i?inde taksitler halinde ?denebilecek. Alaca??n kalan k?sm?na kanuni faiz uygulanacak.
30 g?n i?inde r?zaen ?denmeyen ecrimisil, milli emlak birimlerince 15 g?n i?erisinde vergi dairelerine veya gelir servislerine intikal ettirilecek. ??galciler taraf?ndan dava a??lm?? olmas?, y?r?tmeyi durdurma karar? al?nmad?k?a, ecrimisilin takip ve tahsil edilmesi i?lemini durdurmayacak.
Taksitli ?deme i?in tutar s?n?r? getirildi. T?m belediyeler i?in kategorisine g?re b?t?e kanununda ?ng?r?len bedellerin y?zde 2?sini, belediye ve m?cavir alan s?n?rlar? d???ndaki yerler i?in b?t?e kanununda belirlenen bedelin y?zde 1?ini ge?meyen ecrimisil bedellerinin taksitlendirilmesi talepleri kabul edilmeyecek. Ecrimisil taksitlerinden birinin vadesinde ?denmemesi durumunda, kalan ecrimisil alaca??n?n tamam? gecikme zamm? ile birlikte tahsil edilecek. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net