YEN? D?NYA

 • Aylard?r s?ren se?im tahminleri ve muhtemel h?k?met senaryolar? bir?oklar?n?n tahmininin de ?tesinde ezici bir AKP zaferiyle sonu?land?. H?zl? b?y?me rakamlar?na ra?men reel ?cretlerdeki d???? ve s?regiden y?ksek i?sizlik ...


  Aylard?r s?ren se?im tahminleri ve muhtemel h?k?met senaryolar? bir?oklar?n?n tahmininin de ?tesinde ezici bir AKP zaferiyle sonu?land?. H?zl? b?y?me rakamlar?na ra?men reel ?cretlerdeki d???? ve s?regiden y?ksek i?sizlik oran?na bu k??ede daha ?nce dikkat ?ekmi?tik. T?m bu verilere ra?men, AKP?nin bu se?imde ald??? oy bizleri ?a??rtmamal?. Bu se?im gerek egemen medya gerekse AKP kurmaylar? taraf?ndan CHP-AKP ikilemi ?zerine kurgulanm??t?. Se?im stratejisini neredeyse t?m?yle b?l?nme ve ?eriat korkusu ?zerine kuran CHP, bu kayg?lar? ayn? oranda payla?mad??? a??k?a ortaya ??kan ve giderek yoksulla?an geni? halk kitlelerine alternatif bir ekonomik model sunma ?abas?na dahi girmemi?tir. Aksine, se?im karar?n?n a??klanmas?ndan hemen sonra sermaye ?evrelerine ve IMF?ye i?birli?ine devam mesaj?n? ula?t?rmay? ?ncelik saym??t?r. AKP?nin tek ba??na yeter ?o?unlu?u toplayamad??? bir senaryonun yarataca?? politik istikrars?zl?k ve bunun ekonomiye etkilerini tahmin etmek zor de?il. S?rd?r?len ekonomik modeli sahiplenme yar???ndaki bir di?er partiye oy vererek enflasyonu yeniden tetikleyebilecek ve gelirinin bir anda erimesine yol a?acak bir istikrars?zl?k ortam?na mahal vermek istemeyen se?men oyunu ?istikrar?dan yana kullanm??t?r. CHP y?neticilerinin ?mant?ks?z? buldu?u se?men tercihinin mant??? bu denli basittir.
  Peki, rekor seviyede d?? bor? ve cari a??k pahas?na s?rd?r?len enflasyon hedeflenmesine dayal? bir ekonomik program daha ne kadar ayakta durabilir? Sorunun yan?t? basit. Bug?n oldu?u gibi b?y?k oranda ?zelle?tirme gelirlerine ve s?cak para olarak adland?r?lan k?sa vadeli dolayl? sermaye yat?r?mlar?na dayal? d?viz giri?i devam etti?i s?rece. Ne var ki, a??k b?y?d?k?e ve d?? bor? t?rmand?k?a ortaya ??kacak krizin boyutu da yak?n ge?mi?te Arjantin ?rne?inde g?rd???m?z gibi daha y?k?c? bir hal alacakt?r. Mevcut politikalar?n dayatt??? bir di?er zorunluluk ise reel ?cretlerdeki gerilemedir. ?hracat??n?n a??r? de?erli T?rk Liras? y?z?nden kaybetti?i rekabet g?c? ?n?m?zdeki d?nemde de i?g?c? maliyetleri bask? alt?na al?narak dengelenmeye ?al???lacakt?r. K?sacas?, ?n?m?zdeki d?neme dair krizsiz bir senaryo alt?nda dahi reel ?cretlerde art?? beklenmemelidir.
  Ekonomiye dair bu beklentiler, ABD emperyalizminin b?lgedeki sald?rgan politikalar? ve ?lkemizde y?kselen ?ovenist dalgayla birlikte g?z ?n?ne al?nd???nda, ?n?m?zdeki d?nemde emek ve demokrasi g??lerinin sorumlulu?u bir kat daha artacakt?r. B?ylesi bir s?re?te emek?ilerin sesinin Meclis k?rs?s?ne ta??nmas? ku?kusuz b?y?k ?nem ta??yacakt?. Her ne kadar bu ger?ekle?mese de, bu s?re?te olu?turulan birliktelik ?n?m?zdeki d?nemde yo?unla?acak emperyalist dayatmalara, neoliberal politikalara ve ?ovenist y?kseli?e diren? g?sterebilecek bir emek ve demokrasi cephesinin olu?turulmas?na katk? sunacakt?r. Elbette b?ylesi bir birlikteli?in sa?lamla?mas? bu cephenin bile?enlerinin geni? halk kitlelerinin ??karlar?n? kendi dar grup ??karlar?n?n ve i? ?at??malar?n?n ?n?ne koymas?yla m?mk?n olacakt?r. Kendini sosyalist olarak tan?mlayan kimi ?evrelerin se?im d?neminde yapmakta zorlan?p, kendilerini hi?bir etik duru?la ba?da?mayacak bir duruma d???rd?kleri bu tercihi ?n?m?zdeki d?nemde yapmalar? bu a??dan ?nemlidir.
  ***
  Bildi?iniz gibi birka? hafta evvel yine bu sayfada ?zzettin Hoca ba??ms?z adaylar platformunu tabir yerindeyse k?yas?ya ele?tirdi?i bir yaz? kaleme alm??t?. Bu yaz?y? takiben ??kan yaz?lar ve ?zzettin Hoca?n?n se?im yasaklar? nedeniyle ertelenen cevab? tart??man?n bir s?re daha s?rece?ini g?steriyor. G?ndem elverseydi bu hafta ben de yaz?n?n pratik ??z?mlemelerinden ziyade yaz?da kurulan ve sol i?i tart??malarda ?ok ba?at bir yer tuttu?una inand???m altyap?-?styap? ili?kisine dair ele?tirel bir yaz? kaleme alacakt?m. Bu yaz?y? ?imdilik ?n?m?zdeki haftalara ertelerken, bununla ba?lant?l? iki konuya k?saca de?inmek istiyorum.
  Evrensel gazetesi destekledi?i bir siyasi platformu b?ylesine sert ele?tiren bir yaz?y?, hem de se?imlerin hemen arifesinde, teredd?t etmeksizin yay?mlayarak sadece savundu?u politik ?izgiyi kendi s?tunlar?nda tart??maya a?mak cesareti g?stermemi?, savunageldi?i ??zg?r bas?n? iddias?n?n alt?n?n bo? olmad???n? da ortaya koymu?tur. ?zzettin Hoca?n?n hat?rlad???m kadar?yla ge?mi?te Ayd?nl?k ve yak?n zamanda da Cumhuriyet gazetelerinde muhatap oldu?u sans?re kar??n, ?ok daha temel bir ele?tiri kar??s?nda Evrensel?in sergiledi?i tutum gazetemizin k??e yazarlar? ve okurlar? a??s?ndan da ?v?n? kayna?? olmal?d?r. ?yi niyetli her t?rl? ele?tiri ve bunlar?n yol a?aca?? teorik tart??malar okuyucu a??s?ndan besleyici olacakt?r.
  ***
  ?zzettin Hoca ?n?m?zdeki hafta 67. ya??n? dolduruyor ve anlam vermekte zorland???m bir madde dolay?s?yla ya? haddinden emekli oluyor. Bu vesileyle, ?nce ??rencisi sonra da asistan? olarak yakla??k on be? senedir tan?d???m ?zzettin Hoca ile ilgili t?m ??rencilerinin payla?t???na inand???m d???ncelerimi k?saca sizlerle de payla?mak istiyorum.
  ?niversiteye ad?m att??? anda daha o koca kap?daki g?venlik noktas?nda sindirilen ve hocas? kar??s?nda a?z?n? a?maya ?ekinen ??rencinin kar??s?na ??kt??? andan itibaren onun ?nce ?niversiteye sonra da d?nyaya bak???n? de?i?tirecek kadar ayk?r? bir fig?rd?r ?zzettin Hoca. Egemen iktisat kuram?n? ??retirken d?nyay? alg?laman?n alternatif yollar? oldu?unu vurgulamadan ge?emeyecek kadar muhalif, hemen arkas?ndan kendi anlatt?klar?n?n da kendi ideolojik duru?u g?z ?n?ne al?narak de?erlendirilmesi gerekti?ini belirtecek kadar a??k s?zl?d?r. Sadece hocam?z de?il, ?o?u hocam?z?n da hocas? olmas?na ra?men ya??na, konumuna bakmaks?z?n herkesin g?r???n? ayn? sab?rla dinler, tart???r ve ele?tirilerini ho?g?r?yle kar??lar. ??renci, memur veya asistan herhangi bir haks?zl??a maruz kald???nda akl?na gelecek ilk isimdir ?zzettin Hoca. Sadece ak?l vermez, birlikte ??zmeye ?abalar. Yeri gelir y?netim kademesinde onlar?n hakk?n? arar, yeri geldi?inde ise onlarla birlikte soka?a ??kar. Sadece ?sol?da d???nmeyen, ?sol?da ya?ayan, etik prensiplerine s?k? s?k?ya ba?l? kimli?iyle akademiye soldan bakan bir?ok gen? akademisyen aday?n?n kendine ?rnek ald??? isimdir. Bu seneden itibaren ?zzettin Hoca lisans derslerine girmeyi b?rakacak. Biz ise y?ksek lisans ve doktora dersleri sayesinde hocam?zla birlikte olmay? s?rd?rece?iz.
  Murat Birdal
  www.evrensel.net