Aky?l Tekstil i??ileri haklar? i?in imza kampanyas? ba?latt?

Aky?l i??ileri grevlerinin 225. g?n?nde sendikal ?rg?tlenme ve insanca ?al??ma ko?ullar? i?in imza kampanyas? ba?latt?.
AZC Plaza ?n?nde toplanan i??iler ad?na konu?an TEKS?F ?rtibat B?ro ...


Aky?l i??ileri grevlerinin 225. g?n?nde sendikal ?rg?tlenme ve insanca ?al??ma ko?ullar? i?in imza kampanyas? ba?latt?.
AZC Plaza ?n?nde toplanan i??iler ad?na konu?an TEKS?F ?rtibat B?ro Sorumlusu Aziz B?r??n, Diyarbak?r?da ?zel sekt?rde ?al??an i??ilerin g?nde 12-14 saat ?al??t?r?ld???n?, sigortalar?n?n yap?lmad???n?, i? g?vencesinden yoksun ve sa?l?ks?z ko?ullarda ?al??t?r?ld???n? s?yledi.
K?t? niyet var
B?r??n, ?T?m bu olumsuzluklara ?rnek olan i?yerimiz Aky?l Tekstil?de grevimizin 225. g?n?nde bulunuyoruz. T?m iyi niyet ve diyalog ?a?r?m?za ra?men i?verenden olumlu bir cevap alamad?k. ??verenin yasalar? hi?e sayan uygulamalar? ve grevde bulunan bir i?yerinin ismini defalarca de?i?tirerek ?retimi devam ettirmesi, daha ileri giderek ??KUR?dan grevdeki i?yeri i?in eleman talep etmesi ve adeta dalga ge?er gibi televizyon ve gazete ilanlar?yla eleman aramas? i?verenin k?t? niyetinin g?stergesidir? diye konu?tu.
Aky?l i??isi di?er i??ilere ?rnek olacak
Aky?l patronunun uygulamalar?n?n Diyarbak?r?daki di?er patronlara ?rnek oldu?unu s?yleyen B?r??n, Aky?l i??ilerinin m?cadelesinin ise t?m b?lge i??ilerine ?rnek olaca??n? dile getirdi. Bu nedenle bar?? i?erisinde, ?a?da?, demokratik bir ortamda ?zg?rce ?rg?tlenmek, i? bar???n?n sa?land??? bir ortamda ?al??mak i?in ba?latt?klar? imza kampanyas?na t?m Diyarbak?r halk?ndan destek istedi. A??klamaya ve imza kampanyas?na Tes-?? 1 No?lu ?ube Ba?kan? Ali ?nc?, Tes-?? 2 No?lu ?ube Ba?kan? ??kr? Ka?maz, Tek G?da-?? ?ube Ba?kan? Can Sar?, EMEP ?l Ba?kan? ?lhan ?lbay kat?larak destek verdi. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
www.evrensel.net