Sanovel?e hekim deste?i

52 g?nd?r direni?te olan Sanovel i??ilerine Milletvekili Ufuk Uras ve TTB Genel Ba?kan? Gen?ay G?rsoy?tan destek ziyareti geldi.
?Ya?as?n s?n?f dayan??mas??, ?Y?lg?nl?k yok direni? var direne direne ...


52 g?nd?r direni?te olan Sanovel i??ilerine Milletvekili Ufuk Uras ve TTB Genel Ba?kan? Gen?ay G?rsoy?tan destek ziyareti geldi.
?Ya?as?n s?n?f dayan??mas??, ?Y?lg?nl?k yok direni? var direne direne kazanaca??z? sloganlar?n?n at?ld??? ziyarete T?rk-?? 1. B?lge Temsilcisi Faruk B?y?kkucak, E?itim Sen Silivri ?l Temsilcili?i, Tek G?da-?? y?neticileri ve ?DP ?yeleri de kat?ld?.
TTB Genel Ba?kan? Gen?ay G?rsoy, ?nceden elit tabaka stat?s?nde olan hekimlerin de art?k i??i s?n?f?na yakla?t???n?, hekimlik mesle?inin de?i?ime u?rad???n? kaydetti.
D?nyan?n her yerinde sermayenin sendikal ?rg?tlenmeye kar?? birlikte hareket etti?ini belirten G?rsoy, ?Biz de bu g?ce kar?? dayan??mam?zla kazanaca??z. Fabrika patronu ile bir g?r??me talebinde bulunaca??z. E?er ki olumlu bir sonu? ??kmazsa hekimler olarak ?retimden gelen g?c?m?z? sizin i?in kullanaca??z? diye konu?tu.
?Meclis?te sesiniz olaca??m?
Milletvekili se?ilen Ufuk Uras, ?nceki g?n mazbatas?n? ald???n?, cumartesi g?n? de yemin edece?ini s?yledi. Meclis?te bu direni?in sesi olaca??n? belirten Uras, ?Bu ?lkede sendika ?zg?rl??? yoksa demokrasi yoktur. Bir yerde sendika yoksa insan hakk? yoktur? diye konu?tu. Uras, bu m?cadelenin destek?isi olmaya devam edeceklerini kaydetti.
Petrol-?? Genel Ba?kan? Mustafa ?zta?k?n ise 52 g?nd?r kap?da olan i??ilerin tek su?unun anayasal haklar? olan sendikaya ?ye olmak oldu?unu kaydetti. ?zta?k?n, i??ilerin m?cadelesinin sendika ?yesi olarak fabrikaya girene kadar s?rece?ini kaydetti. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net