Bir pop k?lt?r fenomeni

S?MPSONLAR S?NEMA F?LM? (THE S?MPSONS MOV?E)
Senaryo: Matt Groening, James L. Brooks
Y?netmen: David Silverman


Pop k?lt?r ?yle bula??k yap??kan bir ?eydir ki aman diyeyim. Mesafeni koruyacaks?n. S?z etmeye g?r bir kere. Dalga ge?sen de ele?tirmeye kalksan da kurtaramazs?n pa?an? yap???r kal?r ?st?ne. Bula?mayacaks?n Alimallah pop ikonu olmaya kadar gider i?in sonu. Malzeme ediverir seni de. Simpsonlar?n da b?ylesi bir durumu var. Ger?i televizyon i?in yap?lan bir i?in pop k?lt?rden uzak kalmas?, onun bir par?as? olmamas? d???n?lemez. Etti?im laf gayet sa?ma ama Simpsonlar yay?nlanan ilk b?l?mden bu yana Amerikan toplumuna, politikas?na, ikonlar?na ince ince giydirmeye devam etmekte. Pop k?lt?r?ne kar?? bir pop k?lt?r ikonu diyebiliriz ?izgi film i?in. 16 y?ld?r televizyondan seyretti?imiz g?ndermeleri ele?tirileriyle s?z etmekten geri duramad???m?z The Simpsons??n sinema versiyonu ?imdi sinemalarda.
Parlak ye?il renkli n?kleer at?klar?n sa?da solda dola?t??? n?kleer enerji santralinden ba?ka bir i? sahas? olmayan Springfield kasabas? Amerika?n?n k???k bir modeli. Hintli market?iden, ?rlandal? bah??vana her ?e?it etnik k?kenden, s?m?rgen santral sahibinden, televizyon y?ld?z?na her meslekten, insan?n ?st?ne ?st?ne gelen okuldan, kasaban?n tek sosyalle?me alan? bara dek k???k bir Amerika buras?.
Springfield kasabas?nda ya?ayan Simpsonlar? da tan?mayan yok herhalde. Patlak g?zl?, kel, ?i?man, yay?lmaya, televizyona, Donut denen ??re?e, Duff marka biraya ve de mecburen ailesine d??k?n baba Homer Simpson, tepeye do?ru tarad??? mavi sa?lar?, endi?esi ve sa?duyusuyla aileyi bir arada tutan anne Marge, akl?n? yaramazl?k d???nda pek bir ?eye yormayan ?? ka??t?? kaykay ustas? d?rd?nc? s?n?f ??rencisi Bart, daha sekiz ya??nda ?niversite d?zeyinde birikime sahip, kendini ailesi ve ya??tlar? aras?nda yapayaln?z hisseden entelekt?el saksafon virt??z? Liza ve cork cork emzik emmesiyle me?hur k???k bebekleri Maggie?nin olu?turdu?u ?ekirdek ailenin ba??ndan ge?enleri y?llard?r seyrediyoruz. K?sa kesmek yerinde olur, her bir karakterin tahlili her bir b?l?m?n g?ndermeleri sayfalar dolduracak yo?unlukta ??nk?. Sadece jeneri?i bile fenomen dizinin. Giri? jeneri?inde Bart??n cezaya kal?p tahtaya yazd??? uyar?lar, ailenin tek tek televizyon kar??s?na ge?mesi vs. her b?l?mde farkl? bir espriye dayand?r?l?yor.
Diziler gibi film de Matt Groening?in imzas?n? ta??yor. Futurama ve Life In Hell gibi ba?ka ?d?ll? projeleri de olan Groening, orijinal Simpsons tasar?m?n? tamamen koruyup, filmin dizilere sad?k kalarak yap?ld???n? s?yl?yor.
Simpsons ad? Simpleton (sa?duyu sahibi olmayan) kelimesinden t?retilmi?. Amerikan toplumunun her kesimini bir ailede toplayan Goering i?ledi?i konularla da g?nceli yakal?yor. ?ekilen sinema filmlerinden televizyona, politik ele?tirilerden Amerikan toplumunun yap?s?na Simpsons?? besleyen ana damarlar muhtelif. Baz? b?l?mlerde konuk ald??? ?nl?ler ki Tony Blair de var bunlar?n i?inde, kendi seslendirmelerini kendileri yap?yorlar. ?ocuklardan ?ok b?y?kler i?in bir ?izgi dizi ??nk? Simpsonlar. Kim ne derse desin ard?ndan yap?lan benzerlerinin (bak?? a??s? bak?m?ndan ya da ??k?? noktas? bak?m?ndan benzerleri yani) South Park, Family Guy gibi ?izgi dizilerin ona yeti?mesi m?mk?n de?il.
Gelgelelim filme. ?Filmin korsan?n? indirmeyece?im? yaz?s?ndan a??lan kamera, Bart?? bunu y?z kez yazarken g?r?nt?l?yor okulda. Bart cezas?n? bitirip yola koyuluyor. Homer aceleyle arabaya atl?yor, Marge al??veri?ten tela?la ??k?yor. Herkes yine evde televizyon ba??nda bulu?uyor. Amerikan toplumunun birle?tirici ?gesi kutsal televizyonda ?ocuklar?n ka??rmad??? T?rm?kla K?ym?k ?izgi filmi var. T?rm?kla K?ym?k ?iddetin ?st d?zeyde oldu?u bir ?izgi film, enteresand?r ki ?ocuklar i?in yap?lm?? ve ?ocuklar deli gibi e?leniyor bu ?izgi filmde. T?rm?kla K?ym?k??n maceralar?n? seyreden aileyi g?r?yoruz. Me?er bu kez sinemada g?steriliyormu?. Homer??n tepkisiyse ilgin?, biraz da epik. Televizyonda bedava seyretti?imiz ?eye niye avu? dolusu para d?k?yoruz? ?Salak buradakiler?, arkaya d?n?p ?hele sen?... ??aret etti?i salonda Simpsons filmini seyreden herkes!
Bu kez Homer bir Homerl?k yaparak bir ?evre felaketine yol a??yor. Durumun fark?na var?r varmaz, her zamanki tepkisini g?sterip ?D?oh? diyor ama ne fayda. Ve kasaban?n hayat? kay?yor. ?imdinin California valisi Arnold?a t?pa t?p benzeyen ba?kan?n ?nlemleri kasabay? fel? ediyor. Homera d??en yine bir Homerl?k yap?p i?i toparlamak.
The Simpsons politik duru?uyla, g?ndermeleriyle, ele ald??? konularla farkl? bir yerde duruyor. Bir o kadar da e?lenceli ve komik. B?y?kler i?in ama pekala 9-10 ya??ndan itibaren ?ocuklar?n da anlayabilece?i espriler mevcut. Eeee malum seveni ?ok. The Simpsons??n tiryakileri interneti ?izgi dizinin forumlar? ve analizleriyle doldurmu?. Posterleri bebekleri ?v?rlar? z?v?rlar? etrafta sat?l?yor. The Simpsons pop ikonu olmas?na pop ikonu. Ama hi? olmazsa kendini biliyor. Kendiyle de dalgas?n? ge?iyor.

S?MPSONLAR S?NEMA F?LM?
(THE S?MPSONS MOV?E)
Senaryo: Matt Groening, James L. Brooks
Y?netmen: David Silverman
Seslendirenler:
Dan Castellaneta (Homer Simpson / ses)
Julie Kavner (Marge Simpson / ses)
Nancy Cartwright (Bart Simpson / ses)
Yeardley Smith (Lisa Simpson / ses)
ay?ebengi
www.evrensel.net