Fotoğraf: Evrensel

SU

 • Salyangozlar? topluyorum kald?r?mdan. Sabah?n ilk ???klar?n?. Sessizlik y?r?yor. Nar a?ac?n?n kabu?undan Japon g?l?n?n yapra??na? ?ki g?ne? ?izgisi, iki ya?mur bu?usu. Bir ??t?rt? halinde, ?lmesin diye hayat.


  Salyangozlar? topluyorum kald?r?mdan. Sabah?n ilk ???klar?n?. Sessizlik y?r?yor. Nar a?ac?n?n kabu?undan Japon g?l?n?n yapra??na? ?ki g?ne? ?izgisi, iki ya?mur bu?usu. Bir ??t?rt? halinde, ?lmesin diye hayat. Avucunun i?inde, bah?eye. Sokak uyanmadan. Bir gizin i?inde ?ylece duruyorum. Toplan?p a??l?yor kabuk. Duygusunu benden al?yor do?a. Sonsuzlu?u seriyor ?n?me. Sardunyalar yedi k?rm?z?ya bak?yor. Deniz de?il bu, uyuyan gece. Mine ?i?eklerinden bir g?k y?z?. B?t?n zamanlar?n i?indeyim. ?l?m. Ge?tim korkundan?
  Anlamaktan ?te bir sevin? duyuyorum.
  ?Ya?mur mu, ak?am m?, ?l?m?n sureleri mi;
  Ey caddelerin da??lma vakti?
  Kumrular sokak?tan Sakarya caddesine
  Kirpik kirpik g?zya?? be?i?i
  Bir g?nde kald?rd???m yirmi d?rt cenaze??
  Anne, harflerinde annesi. ?ocuktan on ?? sessizlik y?l? b?y?k. ?ok erken anne. Bilmeden inan?yor harflere. ?ocu?un ?nl???n? al?n ?izgisinde y?kad?. G?zya??yla y?kad? yakas?n?. Sustu?u b?t?n c?mleleri kuracak ?ocuk. Avluya boncuklu zamanlar getirecek. ?antas?n? parmaklar?yla ?perek haz?rlad?. ?antas?n? evin en k???k odas?. Tarlalar?n sabah?n?, gaz lambas?n?n isini, babas?n?n kasvetini, karde?lerin ay ?i?e?i g?zlerini bir bir koydu. ?ocuk uzak hayatlar? bunlarla ??renecek. ?yili?i, mutsuzluktan biliyor anne.
  Ey kan p?ht?s? kasabalar?. Ka? ?ocuk yazg?s?n? okur bir ?m?r, ka? anne do?urur sizi, ka? anne r?yan?z? ?l?r?
  ?Sardunyalar g?ne?le s?yle?iyor
  Bah?eye g?n?l indirmeyen kavak
  Birazdan ak?am olacak
  Ey bekleyi?in yedi renkli ?aresizli?i
  Hangi kavu?ma ??kar?r aln?ndaki lekeyi??
  Sen Deniz?din. Uzun boylar?m?zd?n. Evlerimiz yaln?z d??m?? harflerdi. ?st?m?zde bizim olmayan bir hayat. kuyularda masald?k. gecemiz yoksul g?ne unutma s?rmesi. D?nyay? g?ren r?yam?zd?n?
  Sen Deniz?din. ?pe de?il y?ld?zlara ?ekilmi? onurumuzdun. Ekme?imiz korkuyla ac?yd?. Ba?kas?n? bilmezdik. Akl?m?z? ke?ele?mi? bir ge?mi?. G?vdemize gelecek zamanlar? d???rd?n. Kar?ncala?m?? ?zg?rl???m?zd?n?
  Sen Deniz?din. Bize sonsuzlu?u ??retensin. Ka? bin kad?n, ka? bin erkek, ka? bin ?ocuk, murad?ndan do?urdu seni. ?l?m?n? ald?k, hayat?n? verdik. Parmaklar?m?z s?zlerinin mumlar??. Seni anlad?k, seni b?y?d?k,seni yaln?z kald?k?.
  ?S?zlerim ki, neysem odur
  Bir eksik d?nya a?z?mda
  Ba?ka hayatlara tamamlar kendini.
  Harflerin zaman?na inand?m
  Buydu, b?y?k yaln?zl???m?
  ?airler, halk?n?n ac?lar?yla b?t?nle?ti?inde, ad?n?n ?ncesine dip not d??er tarih ?Namus i??isi? olur as?l ad?? Bir ustan?n, ya?ad??? ?lkenin derdini ve kavgas?n? ya?am ?ekli edinmi?, sevgili dost, de?erli ?air ??kr? Erba???n kaleminden d?k?lendi ?iirler ve metinler? Yeni kitab? ?Kanguru Yay?nlar???ndan okura sunulan ?Unutma Defteri?nden al?nt?lard?.
  Okudum? D???nd?m? G?nendim?
  Okuyun? Her dizesinde y?re?inize bir yolculuk yap?p, kendinizle bulu?acaks?n?z?
  Selma A?abeyo?lu
  www.evrensel.net