Ve ?ampiyon Saraco?lu?nda

Yeni sezon haz?rl?klar?n? s?rd?ren Fenerbah?e, Ukrayna?n?n Shakhtar Donetsk tak?m?yla bug?n yapaca?? ?zel ma?ta, yenilenmi? kadrosuyla ilk kez ?stanbul?da taraftarlar?n?n ?n?ne ??kacak.


Yeni sezon haz?rl?klar?n? s?rd?ren Fenerbah?e, Ukrayna?n?n Shakhtar Donetsk tak?m?yla bug?n yapaca?? ?zel ma?ta, yenilenmi? kadrosuyla ilk kez ?stanbul?da taraftarlar?n?n ?n?ne ??kacak.
Fenerbah?e ??kr? Saraco?lu Stad??nda saat 20.00?de ba?layacak kar??la?mada, sar?-lacivertli taraftarlar tak?mlar?n?n yeni oyuncular?n? ilk kez Kad?k?y?de izleyebilecek.
Fenerbah?e, daha ?nce Galatasaray ve Be?ikta??ta g?rev yapan Rumen teknik adam Mircea Lucescu?nun ?al??t?rd??? Shakhtar Donetsk kar??s?nda, gelecek hafta Almanya?da Be?ikta? ile oynayaca?? S?per Kupa ma?? ?ncesinde son provas?n? yapacak.
Roberto Carlos?un ilk ma??
Fenerbah?e?nin yeni y?ld?z? Roberto Carlos da bug?n, Shakhtar Donetsk kar??s?nda ilk kez sar?-lacivertli formay? giyecek. Real Madrid ile ?ampiyonluk sevinci ya?ad??? ?spanya Ligi?nin ge? bitmesi nedeniyle Fenerbah?e?nin yeni sezon haz?rl?klar?na Avusturya kamp? s?ras?nda kat?lan Carlos, sar?-lacivertlilerin bu kamp d?neminde yapt??? 4 haz?rl?k ma??nda da forma giymedi. Brezilyal? futbolcu, sar?-lacivertli formay? ilk kez bug?n Shakhtar Donetsk kar??s?nda giyecek ve taraftar?yla ?stanbul?da bulu?acak.
Sar?-lacivertli taraftarlar?n b?y?k ilgi g?stermesinin beklendi?i kar??la?may?, kombine kart sahipleri kendi yerlerinden ?cretsiz izleyebilecek.
Schalke?yi ?ikayet ettiler
Bu arada Fenerbah?e, 2010 y?l?na kadar s?zle?mesi bulunan Ganal? futbolcular? Stephen Appiah?? menajerleri arac?l???yla ayartmaya ?al??t??? gerek?esiyle Almanya?n?n Schalke 04 Kul?b??n? FIFA?ya ?ikayet etti.
Kul?b?n resmi internet sitesinde yap?lan a??klamada ??yle denildi: ?Kul?b?m?z ile 2010 y?l?na kadar s?zle?mesi bulunan oyuncumuz Stephen Appiah?? menajerleri arac?l??? ile ayartmaya ?al??t?klar? gerek?esiyle Fenerbah?e Kul?b?, Schalke 04 Kul?b??n?n bu tavr? ile ilgili FIFA?ya ba?vuruda bulunmu?tur. Yaz?da Appiah??n kul?b?m?z ile s?zle?mesi bulundu?undan, Schalke 04 y?netiminin futbolcu ya da menajeriyle de?il, kul?b?m?z ile temasa ge?mesi gerekti?i hat?rlat?lm??t?r. Bu kurala uymad?klar?na dikkat ?ekilen futbolcunun menajeri ve Schalke 04??n, oyuncu ayartan kul?p durumuna d??t?kleri, bu sebeple de haklar?nda gereken i?lemlerin yap?lmas? talep edilmi?tir.?
Necati Ate? a??klamas?
?te yandan Fenerbah?e Kul?b?, kul?p ba?kan? Aziz Y?ld?r?m??n, Galatasaray??n kadro d??? b?rakt??? oyunculardan Necati Ate? ile g?r??medi?ini a??klad?.
Kul?b?n resmi internet sitesinde yap?lan a??klamada, d?n bir gazetede Necati?nin ba?kan Aziz Y?ld?r?m??n evine giderek, kendisiyle g?r??t??? ?eklinde bir haberin yer ald??? belirtilerek, ?Ba?kan?m?z hi?bir ?ekilde Necati Ate? ile g?r??memi?tir? denildi.
A??klamada, Necati?nin ve sar?-k?rm?z?l? tak?mda kadro d??? kalan di?er oyuncular?n T?rk futbolunun ?nemli oyuncular?ndan oldu?u ifade edilerek, ?u g?r??lere yer verildi: ?Gerek Necati Ate?, gerekse Galatasaray Kul?b??nde kadro d??? kalan di?er futbolcular kariyerleri ile kendilerini ispatlam?? ve T?rk futbolunun ?nemli oyuncular?d?r.
Ne var ki transfer plan?m?za uygun yap?lan ?al??malar sebebiyle tak?m kadromuzda s?zkonusu oyuncular?n mevkilerinde ?ok ?nemli futbolcular bulunmaktad?r. Bu sebeple s?zkonusu futbolcular?n futbol kaliteleri ile her tak?mda oynayabilecek durumda olduklar?n? vurguluyor, ancak hi?biri ile g?r??medi?imizi ve transfer etmeyi d???nmedi?imizi ?nemle belirtiyoruz.? (SPOR SERV?S?)

?pler Alex?in elinde

Fenerbah?e Futbol Tak?m??n?n yeni kaptan? Alex de Souza, kaptan olarak ilk a??klamas?n? yaparken, ?Tak?mda dengeleri ben kuraca??m? dedi.
Kul?b?n resmi internet sitesinde a??klama yapan Brezilyal? futbolcu, herkesin Fenerbah?e?nin ba?ar?s? i?in ?al??aca??n? belirterek, ?T?rkler ve di?er oyuncularla Brezilyal?lar birbirlerine her t?rl? katk?da bulunacak. B?t?n bu dengeleri ben kuraca??m? diye konu?tu. Yeni bir d?nem ba?lad???n? vurgulayan Alex, ?Burada bulundu?um s?re i?erisinde teknik kadro ve Fenerbah?e y?netimi ile profesyonel oyuncular aras?nda ?nemli herhangi bir s?k?nt? ya?anmad?. Bundan sonra da ya?anaca??n? tahmin etmiyorum. Diyalogla ??z?lmeyecek hi?bir problemimiz olmayacak. Ben, arada k?pr? olaca??m? ?eklinde konu?tu.
Alex, daha ?nce Palmeiras, Cruzeiro ve Brezilya Milli Tak?m??nda da kaptanl?k g?revlerinde bulundu?unu ifade ederek, ?unlar? s?yledi: ??n?m?zde zor bir sezon var. Hedeflerimiz hem b?y?yor, hem de zorla??yor. Yeni gelen oyuncular ?n entegrasyonlar? anlam?nda herhangi bir problem ya?anmayaca??n? d???n?yorum. Fenerbah?e?yi yak?ndan takip edenler, tak?m?n Brezilya a??rl?kl? teknik kadro ve oyunculardan olu?tu?unu d???nerek ?e?itli yorumlar yapabilirler. Hepsi burada bulunduklar? tak?m?n ba?ar?s? i?in varlar. ??te benim g?revim de bu ba?ar? yolunda olu?acak problemleri s?ratle ??zmek olacak.? (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net