Afganistan?da yine katliam: 50?den fazla ?l?

Afganistan?da NATO kuvvetlerinin hava sald?r?lar?nda yine onlarca sivilin hayat?n? kaybetti?i haberleri geliyor. Afganistan?da Taliban militanlar?yla NATO ve Afgan g??lerinin ?iddetli ...


Afganistan?da NATO kuvvetlerinin hava sald?r?lar?nda yine onlarca sivilin hayat?n? kaybetti?i haberleri geliyor.
Afganistan?da Taliban militanlar?yla NATO ve Afgan g??lerinin ?iddetli ?at??ma haberlerinin geldi?i g?ney b?lgesinde, yine aralar?nda kad?n ve ?ocuklar?n bulundu?u onlarca sivil ?ld?.
B?lge halk? ve Helmand b?lgesinden bir meclis ?yesi, ?nceki g?nk? ?at??malarda ve NATO?nun d?zenledi?i iki hava sald?r?s?nda 50-60 sivilin ?ld???n? kaydetti. B?lgeden gelen haberlere g?re, Helmand vilayetinin Kandahar kentindeki yakla??k 20 ki?ilik bir grup, eyaletin Giri?k b?lgesinde NATO?nun d?zenledi?i hava sald?r?lar?ndan birinde evlerin isabet ald???n? ve 50?den fazla ki?inin ?ld???n? s?yledi.
Helmand eyaleti meclis ?yelerinden Can Sabri de elde etti?i g?venilir bilgilere g?re, Giri?k?de Taliban ve NATO g??leri aras?ndaki ?at??malarda 50-60 sivilin ?ld???n?, sivillerin ?o?unun NATO?nun hava sald?r?lar?nda hayat?n? kaybetti?ini kaydetti.
Giri?k b?lge yetkilisi Manaf Han da ?at??malardan ka?an yakla??k 30 sivilin NATO?nun bombard?man?nda ?ld???n? s?yledi. Han, ??at??malar ?iddetliydi. Siviller ka?maya ba?lad? ve bunlardan 27-28?i NATO bombard?man?nda ?ld?. Yaral?lar hakk?nda bilgim yok? dedi.
?te yandan Helmand?daki ?ngiliz g??lerinin bir s?zc?s?, eyalette s?ren bir operasyon oldu?unu ifade etti ancak Giri?k b?lgesinde sivil kay?plar oldu?unu yalanlad?. S?zc?, Taliban militanlar?n?n kendileri gibi ?niforma giymedikleri i?in sivillerle kar??t?r?ld?klar?n? ileri s?rd?. ??gal g??leri, ?nceki g?nk? operasyonlarda 50 civar?nda Taliban militan?n?n ?ld?r?ld???n? a??klam??t?.
Son aylarda i?gal g??lerinin hava sald?r?lar?nda ?len sivil say?s?n?n 500?? a?t??? belirtiliyor.
?talyan bakandan ABD?ye ?a?r?
?talya D??i?leri Bakan? Massimo D?Alema, Afganistan?da NATO ve ABD operasyonlar?n?n ?ak??t???n? belirterek, ABD operasyonlar?n?n sona ermesini istedi. D?Alema, ?talya meclisi d??i?leri komisyonunda yapt??? konu?mada, NATO ba?l? olan ve komutas?n? T?rkiye?nin y?r?tt??? Uluslararas? G?venlik Destek G?c? (ISAF) ve ABD operasyonlar? aras?ndaki ?ak??man?n, ?o?unlukla askeri operasyonlar aras?nda koordinasyon eksikli?inin ya?and??? bir durumla sonu?land???n? belirtti. D?Alema bu durumun Afgan siviller i?in risk yaratt???n? belirterek bunun, ?ahlaki bak?mdan kabul edilemez, siyasi bak?mdan ise felaket oldu?unu? s?yledi.
ABD D??i?leri Bakanl??? S?zc?s? Sean McCormack ise D?Alema?n?n yorumlar? ile ilgili olarak, iki operasyonun farkl?, ama birbirini tamamlay?c? g?revleri oldu?unu savundu. McCormack operasyonlara kat?lan b?t?n kuvvetlerin sivil kay?plar? ?nlemek i?in ellerinden gelenin en iyisini yapt?klar?n? ve sivil kay?plar?n ?o?unun Taliban??n taktiklerinden kaynakland???n? savundu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net