28 Temmuz 2007 00:00

?ZG?RL?K YOLU

Jamaikal? ozan Junior Marvin?in Reggae ?ark?s? ?Polis ve H?rs?zlar?? dinleyeli ?ok y?l oldu. Nefis tiz sesiyle s?yl?yordu:
?Sokaklarda polis ve h?rs?zlar...?

Paylaş

Jamaikal? ozan Junior Marvin?in Reggae ?ark?s? ?Polis ve H?rs?zlar?? dinleyeli ?ok y?l oldu. Nefis tiz sesiyle s?yl?yordu:
?Sokaklarda polis ve h?rs?zlar...?
Koro: ?Ohh yeahhh!?
??lkeyi silah ve cephaneyle korkutuyorlar...?
?ark? on y?llar ?ncesinden s?z?l?p geliyor ve yoksullar?n dert ve ?ileleri ?zerine olan her ger?ekten g?zel raggae ?ark?s? gibi, pis ve al?ak?a i?lerde ortak olan polis ve h?rs?zlar?n karde?li?inden bolca s?z ediyor.
Ge?en nisan ay?nda Philadelphia?da do?um g?n?m?n kutlamalar?n? protesto etmek i?in bir motorsiklet ?etesinin bir araya geldi?ini duydu?umda (*) akl?ma bu geldi.
Bir motorcu ?etesi? Hmmm...
Nereden ??kt? bu?
Hapiste birka? motorcuyla tan??t?m. Baz?lar? kendilerini Putperestler, Kanun Ka?aklar? veya Cehennem Melekleri diye adland?r?yordu. Esasl? uyu?turucu kullan?c?lar?, kimileri uyu?turucu sat?c?lar?yd? ve kendilerini yok olan bir soyun s?rd?r?c?leri olarak g?r?yorlard?; h?zla ?zg?rl???n kaybedildi?i bir toplumda ?zg?rce ya?amay? arayan insanlar. Kararl?ca toplum kurallar?na kar?? ??kan, sa?lam ?kanun ka?aklar?? olarak toplumun s?n?rlar?n?n d???nda ya?amaya inanan ki?ilerdi.
Nas?l olur da bir grup kanun ka?a?? motorcu, ?zg?rl?k i?in sava?an ki?ilerin kar??s?na ??kar?
Belki daha da ?nemlisi; nas?l olur da polisler su?lar?yla ?n yapm?? bir grup ki?iye, kendileriyle birlikte hareket etmeleri i?in yol verir?
Bence bu olay, bir grup ayaktak?m? motorcu ?etesinden ?ok, Philadelphia polisi hakk?nda bir ?eyler anlat?yor. Y?llar ?nce, Philadelphia, 39. B?lge skandal?na ev sahipli?i yapm??t?; polisler North Philly i?lerinde insanlar? ka??r?yor ve soyuyordu ve bu en az?ndan 10 y?l boyunca s?rd?.
?yleyse, polislerin ni?in kanun ka?aklar?yla birlikte tak?ld???n? sormamal?; niye tak?lmas?nlar ki? Polisler su?lularla yak?n i? ili?kileri kurarlar, ?zellikle de su?lu ispiyoncularla. H?rs?zlarla, fahi?elerle, soyguncularla ve katillerle ?al???rlar. Ve i? politikaya gelince, her ?ey bir anda de?i?ir. Mesela; ?imdi biliyoruz ki, Amerikan h?k?meti, K?ba?da Fidel Castro?yu ?ld?rmek i?in mafya tetik?ileriyle birlikte ?al??t?.
?yleyse, ama?lar? ?zg?rl?k i?in sava?an insanlar? ter?rize etmek olduk?a ni?in bir motorcu ?etesiyle birlikte tak?lmas?nlar?
Belki de bunlar, kendilerine iyilik eden polislere bor?lar?n? ?demek isteyen ispiyoncu motorculard?. Asl?nda bence, ikincisinden ?ok ilk ??k do?ru.
Polis ve motorcular, aynas?zlar ve su?lular; ortak noktalar? olan ?beyazl?kta? bulu?mu?lar...

(*) ABD mahkemeleri taraf?ndan haks?zca idamla yarg?lanan ve 20 y?l? a?k?n s?redir hapiste tutulan Afro-Amerikal? ve devrimci gazeteci Mumia Abu-Jamal ile dayan??mak amac?yla yap?lan do?um g?n? etkinlikleri kastediliyor.
Mumia Abu-Jamal
ÖNCEKİ HABER

CHP asla sol olmad?

SONRAKİ HABER

İşten atılan işçiler için destek eylemi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa