Fotoğraf: Evrensel

ABD?den enerji telkini

ABD?nin Ankara B?y?kel?isi Ross Wilson?un, se?imin hemen ard?ndan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan? Hilmi G?ler ile yapt??? g?r??mede ABD?nin T?rkiye?nin gaz konusunda ?ran?la imzalad??? mutabakat zapt?na ili?kin kayg?lar?n? dile ...


ABD?nin Ankara B?y?kel?isi Ross Wilson?un, se?imin hemen ard?ndan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan? Hilmi G?ler ile yapt??? g?r??mede ABD?nin T?rkiye?nin gaz konusunda ?ran?la imzalad??? mutabakat zapt?na ili?kin kayg?lar?n? dile getirdi?i ??renildi.
ABD B?y?kel?ilik S?zc?s? Kathy Schalow da, ?ABD?nin politikas? de?i?medi. T?rk yetkilileri de bunu biliyor. T?rkiye enerji gelece?ine ili?kin karar? kendisi verecek? dedi.
ANKA?n?n edindi?i bilgiye g?re, Ross Wilson?un, ?e?itli enerji konular? g?r??mek ?zere se?im ?ncesi Bakan G?ler?den talep etti?i g?r??me, G?ler se?im ?al??malar? i?in Ordu?da bulundu?undan bu hafta sal? g?n? ger?ekle?ti. Wilson, ?ran ile mutabakat zapt? imzalanmas?n?n hemen ard?ndan randevu talebinde bulunmu?, G?ler ise se?im ?al??malar? i?in Ankara d???nda olmas? nedeniyle 22 Temmuz ?ncesi Wilson?a randevu verememi?ti.
Ross Wilson ile G?ler g?r??mesinde di?er konular?n yan? s?ra, Washington taraf?ndan pek olumlu kar??lanmad??? bilinen anla?man?n da ele al?nd??? ifade ediliyor. Wilson?un, G?ler?e Washington?un anla?maya ili?kin g?r??lerini iletti?i kaydediliyor.
ABD B?y?kel?ilik S?zc?s? Kathy Schalow da, Wilson-G?ler g?r??mesini do?rularken g?r??mede bir dizi konunun ele al?nd???n?, yap?c? ve verimli bir g?r??me oldu?unu s?yledi. Schalow, ?ABD?nin politikas? de?i?medi. T?rk yetkilileri de, bunu biliyor. T?rkiye enerji gelece?ine ili?kin karar? da kendisi verecek? dedi.
Ross Wilson da, konuya ili?kin yapt??? a??klamalarda Washington?un kayg?lar?n? dile getirirken mutabakat?n, ABD ve T?rkiye aras?nda Hazar enerji kaynaklar?n?n geli?tirilmesine y?nelik i?birli?ine zarar verebilece?ini ve ?ran??n n?kleer enerji program?na ili?kin tutumunu de?i?tirmesini ama?layan ?abalar? olumsuz etkileyebilece?ini s?ylemi?ti. (HABER MERKEZ?)

ABD?nin kutlad??? anla?ma

ABD D??i?leri Bakanl??? S?zc?s? Sean McCormack, ABD?nin T?rkiye-Yunanistan-?talya ba?bakanlar?n?, Roma?da imzalanan H?k?metleraras? Do?algaz Boru Hatt? Anla?mas? nedeniyle kutlad?.
Sean McCormack taraf?ndan yap?lan yaz?l? a??klamada, ?T?rkiye-Yunanistan-?talya aras?nda Roma?da imzalanan H?k?metleraras? Do?algaz Boru Hatt? Anla?mas? nedeniyle ABD, bu ?? ?lkenin ba?bakanlar?n? tebrik eder? dedi.
A??klamada, in?a i?lerinin h?zland?r?lmas?na olanak tan?yan anla?man?n, Hazar gaz?n?n T?rkiye-Yunanistan-?talya Boru Hatt? ile transiti i?in gerekli ticari ve yasal ?er?eveyi tan?mlad??? belirtildi.
McCormack, ?Avrupa?ya Hazar Denizinden gelen do?algaz kaynaklar?n?n ?e?itlendirmesine yard?mc? olmak ve Hazar b?lgesinde ekonomik kalk?nmay? desteklemek amac?yla, ABD ve AB?nin de g??l? deste?ini alarak i?birli?i yapan s?z konusu ?? ?lkenin yapt??? bu anla?ma, ortak ?abalar?n bir d?n?m noktas?n? te?kil etmektedir? diye konu?tu.
ABD D??i?leri S?zc?s??n?n a??klamas?nda, ?G?ney Kafkasya gaz boru hatt? ve Bak?-Tiflis-Ceyhan do?al gaz boru hatt?n? geli?tirmek ?zere ABD, Azerbaycan, G?rcistan ve T?rkiye?nin son 10 y?ld?r y?r?tt??? g??l? i?birli?inin devam? olan bu ?al??ma, ba?l?ca AB ortaklar?n? da i?birli?imize dahil etmektedir? ifadeleri yer ald?.
www.evrensel.net