28 Temmuz 2007 00:00

TBMM?yi yo?un bir g?ndem bekliyor

23. D?nem Parlamentosu?nu yo?un bir g?ndem bekliyor. 22. d?nemde yasala?t?r?lamayan Genel Kurul ve ihtisas komisyonlar?n?n g?ndemindeki 261 tasar? ve 734 teklif, istenirse yeni d?nemde ele al?nabilecek.

Paylaş

23. D?nem Parlamentosu?nu yo?un bir g?ndem bekliyor. 22. d?nemde yasala?t?r?lamayan Genel Kurul ve ihtisas komisyonlar?n?n g?ndemindeki 261 tasar? ve 734 teklif, istenirse yeni d?nemde ele al?nabilecek.
Meclis tatile girmeden TBMM ??t?z????nde yap?lan de?i?iklikle, bir yasama d?neminde yasala?t?r?lmad??? i?in kad?k (h?k?ms?z) kalan yasa tasar? ve teklifleri istenirse yeni d?nemde g?r???lebilecek. Buna g?re, yenilenmi? tasar? ve tekliflerle ilgili ?nceki d?nemlere ait raporlar, a??k?a belirtilmek kayd?yla komisyonlarca benimsenebilecek.
Bu de?i?iklikle; 1530 maddelik T?rk Ticaret Kanunu Tasar?s?, temel ceza kanunlar?na uyum amac?yla ?ok say?da yasada de?i?iklik yap?lmas?na ili?kin tasar?, Karayollar? Trafik Kanunu?nda de?i?iklik yap?lmas?na ili?kin yasa tasar?s?, Pasaport Kanunu?nda de?i?iklik ?ng?ren yasa tasar?s? 23. d?nemde ele al?nabilecek. Bunun yan? s?ra, kat m?lkiyeti, kentsel d?n???m alanlar?, T?rk vatanda?l???, milli ar?iv, kamula?t?rma, tan?k koruma, dernekler, elektronik haberle?me, d?zenleyici ve denetleyici kurumlar, tapu ile ilgili d?zenlemeler de ele al?nabilecek.
GSS de var
?te yandan, Anayasa Mahkemesi taraf?ndan iptal edilen ve y?r?rl??? 2008 y?l?na ertelenen Sosyal Sigortalar ve Genel Sa?l?k Sigortas? Yasas? ile ilgili yeni bir d?zenleme yapmak da Meclis?in ilk i?lerinden biri olacak.
Cumhurba?kan? taraf?ndan 22. d?nem ve daha ?nceki d?nemlerde geri g?nderilen 29 yasa ile TBMM Genel Kurulu ve komisyonlardaki 237 kanun h?km?nde kararname ise h?k?ms?z say?lm?yor. Cumhurba?kan? taraf?ndan bir kez daha g?r???lmek ?zere geri g?nderilen yasalar aras?nda; n?kleer santral, yabanc?lar?n ?al??ma izinleri, yabanc? doktor ?al??t?r?lmas?, vak?flar, T?rk petrol, kamu y?netiminin temel ilkeleri ve yeniden yap?land?r?lmas?na ili?kin d?zenlemeler de bulunuyor. (HABER MERKEZ?)
ÖNCEKİ HABER

?z?nder topra?a verildi

SONRAKİ HABER

‘Birleşik Krallık yeni bir anlaşma istiyorsa Brexit'i ertelemeli’

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa