28 Temmuz 2007 00:00

Evleri ?nce d?kkand? ?imdiyse sokak oldu

?ok de?il tek g?z odalar? olsayd? Gen? ailesinin. Ba?lar?n? sokacaklar? evleri yoktu. Bir d?kkanda yoksulluklar?, hastal?klar?, i?sizlikleri ile m?cadele ediyorlard? her g?n yeniden umutlanarak.

Paylaş

?ok de?il tek g?z odalar? olsayd? Gen? ailesinin. Ba?lar?n? sokacaklar? evleri yoktu. Bir d?kkanda yoksulluklar?, hastal?klar?, i?sizlikleri ile m?cadele ediyorlard? her g?n yeniden umutlanarak. Ama ?imdi kiras?n? ?deyemedikleri d?kkandan da kap? d??ar? edildiler. Yenibosna H?rriyet Mahallesi?nde sokak ortas?nda kendilerini koruyacaklar? bir brandalar? bile yok.
Yenibosna H?rriyet Mahallesi Yi?it Sokak?ta bir d?kkanda ya?ayan Gen? ailesi, 350 YTL olan kiralar?n? ?deyemedikleri i?in iki ?ocuklar? ile birlikte sokakta ya?am sava?? veriyor. ??siz oldu?u i?in d?kkan kiras?n? kar??layamayan baba Halil Gen?, kap? kap? dola??p i? ar?yor. Anne Rabia Gen? verem hastas?. ?ocuklar?n?n k???k ya?larda menenjit ge?irdi?i i?in bak?ma muhta? olduklar?n? s?yleyen Rabia Gen?, banyosuz, b?ceklerin ve farelerin dola?t??? d?kkanda zar zor idare ettiklerini belirtiyor. Paras?zl?ktan art?k d?kkanda da kalamad?klar?n? dile getiren Gen?, ?ocuklar?n?n hastal???n? da d?kkanda ya?amalar?na ba?l?yor. Gen?, ikinci kez sokakta kald?klar?n? ifade ederek ??ocuklar?m?n daha da hastalanmas?ndan korkuyorum. Kom?ular?m ?ok yard?mc? oluyor ama benim tek iste?im ?ocuklar?mla beraber ya?abilece?im bir ev? diye konu?uyor.
Kaymakaml?ktan da kovmu?lar
Yard?m almak i?in kaymakaml??a gitti?ini s?yleyen Gen?, kaymakaml???n Vak?f M?d?rl????nde ?al??an ?? kad?n?n kendisini kovdu?unu belirtti. Kad?nlar?n ?sen yalan s?yl?yorsun? dedikten sonra kendisini tartaklayarak d??ar? att?klar?n? iddia eden Gen?, bu durumun ?ok zoruna gitti?ini anlatt?. ?ocuklar? okula gitti?i i?in devletten ?? ayda bir 90 YTL ald?klar?n? o yard?m?nda kesildi?ini s?yleyen Gen?, ? Adeta bizim ya?amam?z? istemiyorlar? dedi.
Konuya ili?kin g?r??t???m?z kaymakaml?k g?revlilerinden Dursun ?akmak, b?yle bir davran???n s?z konusu olamad???n?, aileye yard?mc? olaca??n? kaydetti. Ailenin ya?ad??? soka?a giden belediye g?revlileri ailenin 3 ayl?k kiras?n? ?deyece?ine ve baba Halil Gen??e i? bulacaklar?na s?z verdi. (?stanbul/EVRENSEL)
Eylem Lodos/Nihal Topal
ÖNCEKİ HABER

??evre, yine dikkate al?nmad??

SONRAKİ HABER

Kamer Genç, Dersim'de mezarı başında anıldı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa