TV8'de yayınlanan Jet Sosyete dizisinden ekran görüntüsü.

Acarlar?n istedi?i oldu

Acar?stanbul?da ?smet Acar??n istedi?i oldu. Acar?stanbul projesi i?in, 2003 y?l?nda al?nan ?n izni iptal eden Orman Bakanl????n?n bu karar? mahkemeden d?nd?.


Acar?stanbul?da ?smet Acar??n istedi?i oldu. Acar?stanbul projesi i?in, 2003 y?l?nda al?nan ?n izni iptal eden Orman Bakanl????n?n bu karar? mahkemeden d?nd?.
?stanbul 4??nc? B?lge ?dare Mahkemesi ?smet Acar??n a?t??? dava sonucunda bakanl???n uygulamas?na kar??, y?r?tmeyi durdurma karar? ald?. Mahkeme, Acarlar??n daha ?nce al?nan ?n iznin ge?erli oldu?u y?n?nde karar verdi. Acar ?n?aat Y?netim Kurulu Ba?kan? ?smet Acar, Acaristanbul ile ilgili yap?la?ma i?in ?n iznin ard?ndan kesin izin alabilmek i?in Orman Bakanl????na m?racaat etmi?, ancak bu talep reddedilmi?ti. ?smet Acar, bunun ?zerine ?dare Mahkemeye y?r?tmenin durdurulmas? i?in dava a?m??t?.
4. ?dare Mahkemesi ?nceki g?n g?r?len duru?ma ile davay? karara ba?lad?. Kararda, ?Kesin izin? verilmeyen Acaristanbul?un bulundu?u Serdaro?lu Orman? i?in, Acar ?n?aat A? taraf?ndan 2001 y?l?nda ?n izin talebinde bulundu?una dikkat ?ekildi. Kabul edilen bu talep do?rultusunda 1/5000 ?l?ekli harita haz?rlanarak a?a? ve r?l?ve plan? yap?ld??? ve plan?n Orman ?daresi ve Orman M?hendisleri Odas??nca da onayland??? kaydedildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net