28 Temmuz 2007 00:00

?Ba?latt???m?z seferberlik s?r?yor?

T?rk M?hendis ve Mimarlar Odalar? Birli?i (TMMOB) Ba?kan? Mehmet So?anc?, LPG sekt?r?nde yayg?nla?man?n bir?ok sorunu da ortaya ??kard???n?, TMMOB?un, sekt?r ?al??anlar? ve halk? LPG hakk?nda e?itmeye ve bilgilendirmeye devam edece?ini...

Paylaş

T?rk M?hendis ve Mimarlar Odalar? Birli?i (TMMOB) Ba?kan? Mehmet So?anc?, LPG sekt?r?nde yayg?nla?man?n bir?ok sorunu da ortaya ??kard???n?, TMMOB?un, sekt?r ?al??anlar? ve halk? LPG hakk?nda e?itmeye ve bilgilendirmeye devam edece?ini bildirdi.
So?anc? d?n yapt??? yaz?l? a??klamada, T?rkiye?de LPG sekt?r?n?n 3.5 milyon ton LPG ?retimi ve y?z binlere varan ?al??an? ile durmadan b?y?d???n? kaydetti. Sekt?r?n b?y?mesiyle birlikte sorunlar?n da b?y?d???n?, nitelikli personel istihdam?n?n ?ncelik kazand???n?n alt?n? ?izen So?anc?, oto gaz istasyonlar?n?n gerekli g?venlik ?nlemlerinden yoksun olu?u, sorumlu m?d?r bulunmay??? ve t?p dolumundan ta??nmas?na kadar g?rev alan ?al??anlar?n e?itimsizli?iyle facialara yol a??ld???n? belirtti. So?anc?, TMMOB?un kamu denetimi ve toplum yarar? do?rultusunda faaliyet y?r?tt???n? ve TMMOB?a ba?l? odalar?n giri?imleriyle LPG sekt?r?nde g?rev yapanlar?n e?itimlerinin sa?lanmas? i?in yasal d?zenlemeler yap?ld???n? hat?rlatt?.
2 Mart 2005 tarihinde 5307 say?l? LPG Piyasas? Kanunu?nun y?r?rl??e girdi?ini aktaran So?anc?, yasan?n 15?inci maddesiyle sekt?rde g?rev yapan sorumlu m?d?r, tanker ?of?r?, dolum personeli, t?p dolum personeli, t?p da??t?m ara?lar?n?n ?of?rleri ve t?p da??t?m personeli, tanker dolum personeli, test ve muayene elemanlar? ve oto gaz LPG dolum personeli, pompac?lar ile tesisat, projelendirme ve imalat?nda g?rev alan di?er ?al??anlar?n TMMOB?a ba?l? odalarca e?itilmesinin zorunlu hale geldi?ini ifade etti.
Sekt?r temsilcileri ve Enerji Piyasas? Denetleme Kurulu (EPDK) ile olumlu ili?kiler geli?tirilmesi sonucunda, odalarca verilen e?itimlere kat?l?m say?s?n?n 35 bine ula?t???n? dile getiren So?anc?, LPG kullanan yurtta?lardan, LPG da??t?m?, ara?lara LPG dolum ve bo?alt?m? yapan ?al??anlardan e?itim belgelerini mutlaka sormalar?n? istedi. (Ankara/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

Konyar?a k?yl?ler sahip ??kt?

SONRAKİ HABER

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet: Gazetecilikten tutuklu yok

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa