Bin Umut Meclis?te sesimiz olacak

Bin Umut Adaylar? ad?yla demokrasi emek bar?? g??lerinin 2007 genel se?imlerine haz?rlanmas? son derece yerinde ve do?ru bir karar olmu?tur. Se?im baraj? ile bug?ne kadar Meclis?e girmeleri engellenen halk g??lerinin temsilcilerinin ...


Bin Umut Adaylar? ad?yla demokrasi emek bar?? g??lerinin 2007 genel se?imlerine haz?rlanmas? son derece yerinde ve do?ru bir karar olmu?tur. Se?im baraj? ile bug?ne kadar Meclis?e girmeleri engellenen halk g??lerinin temsilcilerinin engelleri a?mas?n?n en olabilir yoluydu ve bu olabilirlik ger?ekle?mi?tir.
Bin Umut Adaylar?n?n belirlenme s?recinde, Emek Partisi, G?? Birli?ine kat?lan partilere ?T?rkiye Bar???n? Ar?yor? konferans?n?n ?a?r?c?lar?n?n Bin Umut Adaylar? i?inde yer almas? ?nerisiyle gitti. T?rkiye?nin ger?ekten demokratik bir ?lke olmas?n? isteyen ayd?nlar?n, bilim adamlar?n?n, sanat??lar?n, herkesin ortakla?mas?n? sa?layacak b?yle bir giri?im ayn? zamanda emek ?rg?tlerinin, sendikalar?n demokrasi cephesinde yer almas?n? da kolayla?t?r?c? ?zellikteydi. Partimizin tarihsel sorumluluklar? ve bug?nk? asgari hedeflerinin gere?i olarak demokrasi cephesinin en geni? kat?l?mla yarat?lmas?n? sa?lamak oldu. Aday belirleme s?reci ne yaz?kt?r, g?? birli?indeki partilerin ?benim aday?m olsun? ??karc?l?klar?yla ge?mi?, kaybolmu? zamand?r. B?ylesi k???k hesaplar ?DP i?indeki birlik yanl?s? olmayan g??leri sevindirmi? ve ?DP?nin bir?ok yerde Bin Umut Adaylar?n?n kar??s?nda parti olarak se?ime girmesine yol a?m??t?r. ?DP Genel Ba?kan? Ufuk Uras??n ?stanbul adaylar?n?n belirlenmesi s?recindeki aceleci ve ittifak g??lerini yok sayan tavr?na ra?men Bin Umut Aday? olmas? do?ru verilmi? bir karard?r.
Bin Umut Adaylar?n?n a??klanmas?yla birlikte, se?im start?n? alan Emek Partisi Kad?k?y ?l?e ?rg?t? olarak se?im ?al??malar?n?n ortakla?t?r?lmas? i?in ?aba sarf ettik. Genel ba?kan?m?z?n kar??s?nda, ?zmir?de ?DP?nin aday g?stermesi t?m partililer gibi bizleri de k?rm??t?. Ancak demokrasi m?cadelesinde kan davalar?na hi?bir zaman yer olamazd?. K?rg?nl???m?z? unutmak ve en geni? demokrasi cephesini ?rmek, partimizin 4. Kongre karar?na uygun davranmak zorundayd?k. Kald? ki Ufuk Uras??n yukar?da s?z etti?imiz ki?isel ama olumlu karar?n? desteklemek do?ru oland?. Kad?k?y?de olu?turulan se?im komitesinde EMEP, DTP parti olarak yer almas?na kar??l?k, ?DP olarak de?il de Ortak Aday projesinde yer alan partililer taraf?ndan temsil edildi. Kad?k?y?de kurulan se?im komitesinin ilk i?i, ?al??man?n en ?nemli aya?? olacak se?im b?rolar?n?n a??larak yerellerde faaliyetlerin ba?lamas?n? sa?lamak oldu. ?al??malarda EMEP ve DTP olarak 2002 se?im deneyimlerimizi t?m ayr?nt?lar?yla ?DP?li arkada?larla payla?t?k. Bu payla??m?n sonucu ?al??malar, perk?syonlu ?enlikler, bisiklet konvoyu gibi medyatik propagandayla s?n?rl? kalmam?? ve daha halk?? tarza b?r?nm??t?r. Mahallelerde a??lan se?im b?rolar? zaman k?s?tlamas? y?z?nden etkinliklerini tam yerine getiremediyse de Bin Umutlar?n merkezleri haline gelmi?tir. D?zen partilerinin se?im b?rolar?n?n parayla bile toplayamad?klar? kalabal?klar? Ufuk Uras??n se?im b?rolar? toplad?. Ba??ms?z adaylar hakk?ndaki olumsuz propagandalar? k?rmak ?al??malarda kar??la?t???m?z en ?nemli zorluklardan biriydi. Uzun s?re genel propaganda ara?lar?n? bu kar?? koyu?u k?rmak ?zere kulland?k. Ev toplant?lar? ve b?rolarda kad?n, gen?lik toplant?lar? az da olsa yap?ld?. Bu arada 1. B?lge koordinasyonuyla ba?lar?m?z son derece zay?ft?.
Bir de daha ilk g?nden ba?layan se?im bildirgesi sorunu vard?r. Ufuk Uras??n se?im bildirgesi yoktu. Haz?rlanan bildiriler bizlere sorulmadan haz?rlanm??t?. Uras??n Bin Umut Adayl??? az vurgulan?yor, baz?lar?na kat?lamayaca??m?z g?r??ler - ki DTP?li arkada?lar da ayn? endi?eler i?indeydiler- bildirilerde yer al?yordu. EMEP olarak b?yle bir oldubittiye sessiz kalamayaca??m?z? ilk g?nden belirttik. Parti olarak ?al??malarda EMEP se?im bildirgelerini kulland?k. Son hafta bir bildiri yay?nlad?k. Gazete sat??lar?m?z dahil olmak ?zere yapt???m?z t?m materyal da??t?mlar?nda parti materyallerini kullanarak Ufuk Uras?a oy istedik.
Kad?k?y Emek Partisi ?yeleri olarak se?imlerde partililerimizde olu?an ?DP k?rg?nl???n? gidermede eksik kald?ysak da de?erlendirmelerimizde il?emizde demokrasi cephesinin olu?mas?nda ?nemli i?ler yapt???m?z? s?yleyebiliriz. Tabanda yarat?lan birli?i il?emizde yer alan kitle ?rg?t? ve sendikalar? ziyaretlerimizde somut olarak g?sterdik. T?KODER dahil olmak ?zere yerel derneklere ula?maya ?al??t?k. E?itim Sen 2 No?lu ?ube Uras??n kat?ld??? genel ?ye toplant?s? d?zenledi. Zaman k?s?tlamas? di?er kitle ?rg?tlerinde bu t?r toplant?lar? yapmam?z?n engeli oldu.
Ve ba?ard?k. Art?k bulundu?umuz b?lgenin demokrasi g??lerinin Meclis?te bir sesi vard?r. Esas g?revimiz ?imdi ba?l?yor. Ufuk Uras konu?malar?nda se?im b?rolar?n?n milletvekili b?rolar?na d?n??ece?ini ve mahalle meclislerinin ?rg?tlenmesinin aya?? olaca??n? s?yledi. ?ok do?rudur. EMEP olarak bu ?nerinin arkas?nda durmal?y?z. Bin Umut milletvekillerinin tamam? ayn? ?neriyle hareket etmelidirler.
Ayla Belek /Emek Partisi Kad?k?y ?l?e ?yesi (?STANBUL)
www.evrensel.net