?zmir Enternasyonal Fuar? ba?l?yor

T?rkiye?nin ilk ve en uzun s?reli uluslararas? fuar organizasyonu olan ?zmir Enternasyonal Fuar? kap?lar?n? 76. kez a??yor. 31 A?ustos-9 Eyl?l tarihleri aras?nda 60 ?lkenin kat?lmas?n?n beklendi?i fuar?n onur konu?u ?lkesi ise...


T?rkiye?nin ilk ve en uzun s?reli uluslararas? fuar organizasyonu olan ?zmir Enternasyonal Fuar? kap?lar?n? 76. kez a??yor. 31 A?ustos-9 Eyl?l tarihleri aras?nda 60 ?lkenin kat?lmas?n?n beklendi?i fuar?n onur konu?u ?lkesi ise Ukrayna. Bu y?l onur konu?u il olan ?orum?un ?Hitit Uygarl????n?n ba?kenti? konsepti ile kat?laca?? fuarda 16 farkl? ?r?n grubuyla yakla??k bin kat?l?mc? bekleniyor.
Fuar?n bu y?lki ana temas? da ?Daha iyi bir d?nya i?in yeni yollar ve herkes i?in sa?l?k? slogan?yla ?zmir?in aday oldu?u EXPO 2015?e uygun olarak ?Sa?l?k? olarak belirlendi. Ana tema kapsam?nda d?nyaca ?nl? bilim adamlar?n?n kat?laca??, halka a??k etkinliklerin de yap?laca?? 3. T?rkiye Acil T?p Kongresi Fuar b?nyesinde ?zmir?de d?zenlenecek. Fuar?n k?lt?r sanat boyutunda ise Zimir halk?n? a??k hava konserleri, t?rk? ?enli?i, d?nya mutfaklar? festivali, sinema burada festivali, ?iirli geceler, bas?n ve hayat edebiyat s?yle?ileri ile dolu dolu bir fuar organizasyonu bekliyor.
76. ?zmir Enternasyonal Fuar? a??l??? ile ilgili d?zenlenen bas?n toplant?s?nda konu?an ?zmir B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Aziz Kocao?lu, fuar?n yap?laca?? K?lt?rpark alan?ndaki altyap?, bak?m ve onar?m ?al??malar?na ba?lad?klar?n? s?yledi. Fuarda onur konu?u ?lkenin yan? s?ra 35 firma ile kat?lan Bosna-Hersek Cumhuriyeti?nin dikkat ?ekti?ini belirten Kocao?lu, Libya, Yeni Gine ve Irak??n yan? s?ra d?nyaca ?nl? karikat?r sanat??s? Michail Kichka?n?n ?Ne ?lke ama? ba?l?kl? sergisi ile ?srail?i temsil edece?ini s?yledi. 9 Eyl?l ?niversitesi Rekt?r? Emin Al?c? ise onursal ba?kanl???n? yapt??? 3. T?rkiye Acil T?p Kongresi ile ilgili bilgi verdi. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net