Fotoğraf: Evrensel

Sa?l?kta fedakarl???n ?d?l? ?iddet!

Eski ?zmir Umut Sa?l?k Oca?? hem?iresi Asuman Akg?n??n bir hasta yak?n?n? sald?r?s?na u?rayarak darp edilmesi ?Sa?l?kta d?n???m program?n?n sa?l?k ?al??anlar?na ?iddet olarak yans?mas??n?n ?rne?i olarak de?erlendirildi.


Eski ?zmir Umut Sa?l?k Oca?? hem?iresi Asuman Akg?n??n bir hasta yak?n?n? sald?r?s?na u?rayarak darp edilmesi ?Sa?l?kta d?n???m program?n?n sa?l?k ?al??anlar?na ?iddet olarak yans?mas??n?n ?rne?i olarak de?erlendirildi.
SES ?zmir ?ubesi?nde ger?ekle?tirilen bas?n toplant?s?nda konu?an ?ube Ba?kan? Fahri Demirci, AKP H?k?meti?ni sa?l?k alan?nda uygulad??? g?n? birlik politikalarla, ?al??anlar?n ve halk?n ruh ve beden sa?l???n? tahrip etmeye ve sa?l?k alan?n? kaosa s?r?klemeye devam etti?ini dile getirdi. Eski ?zmir Umut Sa?l?k Oca???nda ?al??an Hem?ire Asuman Akg?n??n 22 Temmuz g?n bir hasta yak?n?n?n sald?r?s?na u?rad???n? belirten Demirci, darp edilen sa?l?k ?al??an?n?n ayn? zamanda tehdit de edildi?ini s?yledi. Bu olay?n sa?l?k ?al??anlar?n?n i?yeri g?venli?ini olmad???n? da ortaya koydu?unu kaydeden Demirci, ?3-4 bin n?fusa hizmet veren sa?l?k ocaklar?nda bir hekim ve bir hem?ire n?bet tutmaktad?r. Arkada?lar?m?z ?zellikle gece n?betlerinde her t?rl? tehlikeye a??k durumdad?rlar. Sa?l?k ?al??anlar?n?n g?venli?i tehdit alt?ndad?r? dedi.
Aile hekimli?ine ba?lamadan ?nce yap?lan ?24 saat doktorunuz hizmetinde. Doktor evinize gelecek? gibi ger?ekle uyu?mayan vaatlerle adeta ?iddete davetiye ??kar?lmad???n?n alt?n? ?izen Demirci, ?Sa?l?k ?al??anlar? ile hasta aras?na para ili?kisi sokularak kar?? kar??ya getirilmi?lerdir. Sonu? olarak ?zveri ve fedakarl???n sonucu arkada??m?z fiziksel ?iddetle ?d?llendirilmi?tir? diye konu?tu. Darp edilen hem?ire Asuman Akg?n??n de kat?ld??? bas?n toplant?s?nda konu?an sendika avukat? Olgun Soysal?da Hem?ire Akg?n??n darp olay?n?n ard?ndan ya?ad??? bir?ok sa?l?k ?ikayetinin h?l? s?rd???n?, sald?r? ile ilgili gerekli ?ikayetleri yapt?klar?n? s?yledi. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net