29 Temmuz 2007 00:00

c?z?rt?

koomik ?ok kooomik

Paylaş

Susam Soka???nda bir ?ark? vard?. S?zlerini hat?rlad???m? gururla beyan ederim: ?Koomik, ?ok koomik, ger?ekten ?ok komik. ?nsanlar farkl? g?lerler, komik ?eylere...?
Nedense son g?nlerde akl?ma geldi. ?zellikle de televizyon izlerken, m?r?ldanmadan edemiyorum.
Madem konu a??ld?, ak?am saatlerinde, yani me?hur ?praym taym?da art arda g?ld?r?kl? programlar yay?nlanmaya ba?lad?. Bunlardan biri Koca Kafalar. ?tiraf ediyorum, ben bu programa ?ok g?l?yorum. Neden derseniz, adam?n birinin kafas? kocaman, ka?? g?z? oynuyor. Komik i?te. Ama bir hafta g?ld?k, iki hafta g?ld?k, ???nc? hafta ne olur g?rece?iz...
??nk? onlar da kolay olan yolu tutmu? gidiyor: Televizyona g?lmek. Dizilerin, filmlerin olmad?k yerlerine koca kafal? karakterlerinden birini yerle?tiriveriyorlar, o ortam?n b?t?n ciddiyetini g?zelce yerle bir ediyorlar. Olduk?a e?lenceli.
Tamam, biz televizyona ?ok g?l?yoruz, ?ok dalga ge?iyoruz. Okan Bay?lgen ka? y?ld?r ekmek yiyor bu i?ten, neyseki laf? oturtmak gibi ba?ka marifetleri de var. Mesela ?ahan G?kbakar, medyayla dalga ge?erek duyurdu ad?n?. Y?lmaz Erdo?an bile Bir Demet Tiyatro?da kendisini dizi parodilerine vermi?ti. Buradan ??rendi?imiz bir ?ey var. Demek ki televizyonla ilgili komiklik yap?nca insanlar g?l?yor. Ama tek ba??na onu yaparsan, ?ok da uzun ?m?rl? olmuyor.
S?z?n k?sas?, Koca Kafalar, belki bunu da ak?l eder: Kadir ?nan?r?la, Polat Alemdar?la kafa yapmak kolay da, s?k?ysa Tayyip Erdo?an?? da araya al?n. Bak?n ne g?zel oluyor o zaman...
G?ld?r Bakal?m program?na gelince... ?ok ilgin? bir yar??ma olmu?. Hay?r i?eri?inden bahsetmiyorum. Daha ba?lamadan bir rekora imza att?: J?rili programlar i?inde en ?ok j?ri ?yesinin magazin programlar?nda hadise ??kard??? yar??ma unvan?n? alarak. Genelde bu i?in ortalamas? birdir. Bir tek j?ri ?yesi bir hafta problem yaratsa, magazine konu olsa, program?n reklam? kurtulur. Burada biliyorsunuzdur, Peker A??kal?n ile Evrim Ak?n aras?ndaki a?k, hatta ni?an s?ylentisi bir yandan, Levent K?rca?n?n Cem Y?lmaz ile polemi?i di?er yandan bast?rd?.
Yeri gelmi?ken bu polemi?e de de?inelim. Bunun da ?rne?ine magazin tarihinde az rastlan?r, iki taraf?n da hakl? oldu?u bir tart??ma vard? kar??m?zda. Cem Y?lmaz, Levent K?rca?n?n ya?l?l???ndan ve dahas? s?rekli ayn? esprileri yapmas?ndan girdi, Levent K?rca da ?sosyeteyi g?ld?rmekle komedyen olunmaz? kar??l???n? verdi. Neyseki k?sa s?rede ikisi de reyting u?runa polemik s?rd?rmenin faydal? olmayaca??n? d???n?p uzatmad?lar. Asl?na bakarsan?z, ak?ll?ca tart??ma ortam? olsa, ikisi de anlaml? ele?tiriler ortaya atm??t? ya...
Bir problem daha var. ?ki yeni g?ld?r?kl? program?n, Koca Kafalar??n da, G?ld?r Bakal?m??n da sunucusu ?zg? Namal. Ama kendisi hi? komik olam?yor. Ne yapaca??z?

KAMPANYA - behzat uygur?un eline d???rmesin!
G?zel ve Dahi de gitti. S?radaki gelsin.
Gitti ama hafta sonu ak?amlar?n?n ?brahim Tatl?ses?ten bile daha kal?c? bir ismi var, ona bir ?ey olmaz. Evet Behzat Uygur. Karde?i S?heyl?le birlikte ?ahane Pazar?la 10 y?l? devirdikleri yetmiyormu? gibi, ?imdi arka arkaya yar??ma programlar? sunmaya ba?lad?.
G?zel ve Dahi?nin ilk haftas?, k?zlar?n s?per cahil durumlar?n?n ortaya ??kmas? nedeniyle tart??ma yaratm??t?, malum. Kenan Evren?e ?astsubay? m?yd? diyen, Hitler?i tutturamayan ve ?g?zel? kontenjan?ndan oraya oturtulan k?zlar izleyene sa? ba? yoldurmu?tu ??nk?. Hatta k?zlar o kadar hi?bir ?eyi bilememi?lerdi ki, ?Numara yap?yorlar? fikri epeyce yay?lm??t?. Son b?l?m? de izleyince ben emin oldum. Kimsenin numara yapt??? yok. Hakikaten o k?zlar i?in Hitler ad? mesela hi?bir ?ey ifade etmiyor. ?Soyk?r?m yapm??t? ama kimeydi? diye d???nd? bir yar??mac? k?z mesela, ?Yunanl?lar? diye ??kt? i?in i?inden. ?Yahudiler? diye d?zelttiler, ?Tamam i?te Y ile ba?l?yor? a??klamas?yla d???ncelere dald?rd? hepimizi. Tabii bilgi d?zeyi bu a?amadayken isterseniz Hitler?i ortaya ??karan ko?ullar?, d?nya sava?lar? aras? Avrupa?y?, Alman emperyalizmini, Hitler?in gazab?na u?rayan ba?kalar?n? da ??retmeye ?al???n kendisine. Ne kadar zaman al?r bilemem.
K?zlar?n marifetlerini sergilemelerinin ard?ndan s?ra erkeklere geliyor her hafta. Ya dans etmeye zorlan?yorlar, ya k?l??la elma kesmek gibi g?steriler yapmaya. ?ocuklar da b?yle ?eylere al???k olmad?klar?ndan i?reti duruyor tabii. En az k?zlar kadar onlar da eziyet g?r?yor.
Ama her hal?karda en fenas? Behzat Uygur?un eline d??mek. K?zlara da erkeklere de ac?may?p dalga ge?en, ?uvallad?klar? bir yer varsa onu iyice ortaya ??kar?p tamamen madara eden Behzat Uygur ??nk?. Fark etmeyip ge?ece?iniz bir ayr?nt? m? var, Behzat?tan ka?m?yor, hemen yakal?yor.
Ve programlar bitse de o gitmeyecek. Birilerini bulacak ve ?Bak?n ne yapt??, ?Hiii, ne yapt?? diye herkesin ?n?nde utand?racak. Aman dikkat edin, eline d??meyin.
?a?da? G?nerb?y?k
ÖNCEKİ HABER

bir doland?r?c?n?n portresi

SONRAKİ HABER

Türk Telekom hat kiralama bedelini yükseltti; yeni zamlar yolda

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa