tarla ku?u ve ?zg?rl?k sava???s?

Bir zamanlar b?y?kbabam ?zg?rl?k ve mutlulu?un en b?y?k sembol? olan tarlaku?unu hapsetmenin en b?y?k gaddarl?k oldu?unu s?ylemi?ti. Tarlaku?unun ruhunu, en sevdi?i arkada??n? k???k bir kafese hapseden bir adam?n ?yk?s?n? anlatarak ifade ederdi.


Bir zamanlar b?y?kbabam ?zg?rl?k ve mutlulu?un en b?y?k sembol? olan tarlaku?unu hapsetmenin en b?y?k gaddarl?k oldu?unu s?ylemi?ti. Tarlaku?unun ruhunu, en sevdi?i arkada??n? k???k bir kafese hapseden bir adam?n ?yk?s?n? anlatarak ifade ederdi.
?zg?rl???n? kaybetmenin ac?s?n? ?eken tarlaku?u bir daha ne y?re?indeki ?ark?lar?n? s?yledi ne de mutlu olabildi. B?y?kbabam?n anlatt???na g?re, kendini k?t?l??e adayan bu adam, tarlaku?unun kendi istediklerini yerine getirmesini istiyordu: ?ark? s?ylemesini, isteklerini yerine getirmesini ve onu memnun edecek ?ekilde davranmas?n?. Tarlaku?u bunlar? reddettik?e, adam sinirlendi ve h?r??nla?t?. ?ark? s?ylemesi i?in tarlaku?una bask? yapt?, ancak bir sonu? alamad?. Kafesi siyah bir
?rt?yle kapatt?. Ku?u g?ne? ?????ndan mahrum b?rakt?. Onu a? b?rakarak kirli kafesin i?inde ??r?meye terk etti, fakat ku? istedi?ini yine reddetti. Adam onu ?ld?rd?. B?y?kbabam?n dedi?i gibi, tarlaku?u ?zg?rl?k ve direni?in anlam?yd?. ?zg?r olmak i?in can atm??t? ve bu iste?ini tutsakl?k ve i?kenceyle de?i?tirmek isteyen zorbaya boyun e?meden ?lm??t?.
Tarlaku?uyla ortak baz? ?eyler hissediyorum. Ben politik bir tutsa??m, bir ?zg?rl?k sava???s?. T?pk? tarlaku?u gibi ben de sadece i?eride de?il, d??ar?da, esir al?nan ?lkemde de ?zg?rl???m i?in sava?t?m. Ben de i?kence g?rd?m ve hapsedildim ve tarlaku?u gibi ben de demir kafesten d??ar?y? g?rd?m.
?u an H-Blok?tay?m, bana bask? ve i?kence yapan, beni hapseden, insanl?ktan ??kartmak isteyenlere boyun e?meyi ve de?i?meyi reddediyorum. Tarlaku?u gibi ben de de?i?miyorum. Bana zulmedenlerin de?i?tirmek istedikleri, politik g?r??lerim ve prensiplerimdir. Onlar benim bedenimi zaptettiler ve de?erlerime sald?rd?lar. E?er s?radan bir tutsak olsayd?m, benimle bu kadar u?ra?mayacaklar, isteklerine uyaca??m? bilerek davranacaklard?.
?ki y?ll?k ceza indiriminden de yararlanamad?m. Umursam?yorum. Elbiselerim ??kar?ld? ve a? b?rak?ld?m, d?v?ld?m, i?kence g?rd?m ve t?pk? bir tarlaku?u gibi ?l?m endi?esiyle y?zle?ti?im kirli, bo? bir h?creye kilitlendim. Ayn? k???k arkada??m gibi en vah?i y?ntemlerin yat??t?ramayaca?? ?zg?rl?k ruhuna sahibim. Tabii ki ?ld?r?lebilirim, fakat hayatta kald???m s?rece, ben benim, bir sava? mahkumuyum ve bunu kimse de?i?tiremez.
NOT: Kuzey ?rlanda?da Long Lesb Cezaevi H-Blok?ta bulunan Bobby Sands??n yaz? yazacak gere?leri
yoktu. Yukar?daki ?yk? bir tuvalet ka??d?na yaz?larak d??ar? gizlice ??kar?ld?. 1981?in 1 Mart??nda a?l?k grevine ba?layan Sands, 66. g?nde ?ld?. Cezaevindeki cumhuriyet?i mahkumlara 1976?dan beri y?neltilen insanl?k d??? uygulamalar?n kald?r?lmas?n? istiyordu.
Bobby Sands
www.evrensel.net