?s?r??n?n intikam?!

?F?nd?k fiyatlar?ndan dolay? h?k?meti ele?tiren, soka?a d?k?len Giresun gibi bir yerde AKP?nin oylar?n? art?rmas?n? hi?bir mant?k izah edemez."


?F?nd?k fiyatlar?ndan dolay? h?k?meti ele?tiren, soka?a d?k?len Giresun gibi bir yerde AKP?nin oylar?n? art?rmas?n? hi?bir mant?k izah edemez. Tar?m b?lgelerinde h?k?metin bu kadar fazla oy almas?n? ak?lla a??klamak m?mk?n de?ildir. ??nk? tar?m kesimi bu kadar b?y?k ?zd?rap ?ekerken, bu iktidar?n bu kadar fazla oy almas?n?n mant?kla a??klanabilir taraf? yoktur. E?er siyasette mant?k d??? unsurlar bu kadar fazla oluyorsa, bu son derece demokrasi a??s?ndan d???nd?r?c?d?r.?
CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal??n hen?z se?imlere dair ses vermedi?i saatlerde, CHP?nin Genel Ba?kan Yard?mc?s? Onur ?ymen, AKP?nin s?k?nt? ?eken toplumun geni? kesimlerinden oy almas?n?n rasyonel olmayan baz? sebepleri oldu?unu savunarak yukar?daki a??klamay? yapt?. Asl?nda ba?l? ba??na bu a??klaman?n kendisi bile, T?rkiye?de ?sosyal demokrasi?yi temsil etme iddias?ndaki en b?y?k partinin, sosyal y?n?n?n halka ne kadar uzak oldu?unu g?zler ?n?ne seren ve ciddi bir s?ylem ??z?mlemesine giri?ildi?inde CHP?nin en temel a?mazlar?n? a???a ??karan bir a??klamad?r. AKP?nin uygulad??? ekonomi politikalar?ndan ma?dur olan kesimlerinin do?rudan CHP?nin kollar?na ko?aca??na varsaymak nas?l bir evhamd?r? Muhtemel ?ymen, 22 Temmuz se?imlerinden iki g?n ?nce partisinin Giresun Liman sahas?nda d?zenlenen mitingde Genel Ba?kan? Deniz Baykal??n ?10 g?n sonra T?rkiye?yi y?netecek bir siyasi partinin sorumlu genel ba?kan? olarak bunu s?yl?yor, size 6.50 YTL fiyat? garanti ediyorum? s?z?n?n Giresunlular? kand?rmaya yetece?ini d???nm?? olmal?.

?st tabaka modernizmi
Ama ?st tabaka modernizmine dayal? bir sosyal demokrasi anlay???, kitlelerin bu t?rden davran??lar?n? anlamaya hi? de a??k de?ildir ve ?ymen?in ?rasyonellik? anlay???n?n t?kand??? nokta da buras?d?r. Verilen Genelkurmay muht?ras?n?n kendileri etraf?nda toplanmay? emretti?ini ?n ko?ul olarak varsayan CHP kurmaylar? belli ki DSP?yi yutup, biraz da sa?dan isimler dev?irmekle halk?n kendi etraflar?nda birle?meleri i?in her t?rl? ko?ulun haz?r oldu?unu d???nd?ler.
Bu asl?nda T?rkiye?de k?kleri cumhuriyetin kurulu? s?recine kadar giden ?st tabaka modernizminin do?al bir sonucudur.
CHP?de bu bi?imde tazah?r eden 22 Temmuz se?imleri, ?st tabaka modernizminin bir ?ocu?u olarak de?erlendirebilece?imiz TKP?de daha u?uk ka??k bir bi?imde kendisini g?stermi?ti.
22 Temmuz ?ncesi da??tt??? bildirilerde ve afi?lerinde ?S?r?den Ayr?lma Zaman?, Oylar TKP?ye? slogan?n? kullanan TKP, bir reklam harikas? oldu?unu d???nerek ?ne ??kard??? bu sloganla halk? koyun yerine koymu? olmay? bile yarat?c?l?k u?runa ?tolere edilebilir? g?rm?? olabilir. ??nk? laf g?zel?!

Bilin?siz kitle!
Hem CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? ?ymen?in ?a?k?n se?im analizi hem de TKP?nin se?im slogan? halk? ?bilin?siz kitleler? olarak g?rmektedir. Bilindi?i gibi, Marks bilin?siz kitlelerden de?il, ?yanl?? bilin?ten? yani, s?n?f bilincinin, s?n?f ??karlar?n?n ay?rd?nda olmamaktan s?z etmektedir.
?S?r? bilinci? kavram? ise, kendi s?n?f ??karlar?n?n hen?z ay?rd?na varamam?? olan kitlelere yard?mc? olmay?, onlar?n i?inde ?rg?tlenmeyi ve de?i?im yetene?inin onlar?n kollar?nda oldu?unu anlat?p g?stermeyi de?il, ?adam olmak? i?in pe?inden ?a??rmay? esas almaktad?r. Yani kendi asli s?n?f ?zellikleriniz gibi de?il, ?benim gibi olun? diyen ?sttenci ve halka yabanc? bir yakla??md?r bu.

Cumhuriyet?te bir 22 Temmuz muhasebesi
Masa ba??nda icat edilmi? rejim tehdidi senaryolar?na dayal? bir se?im platformu, halk? s?r? yerine koyan, onun ger?ek ezilmi?liklerinin ?st?n? ?rten bir platformdur ve bunu savunanlar i?inde kimilerinin sat?r aralar?nda baz? sorgulamalar? g?ndeme getirdiklerine tan?k oluyoruz.
Muht?ray? haz?rlayan g?nlerde ?Tehlikenin fark?nda m?s?n?z?? slogan?n? man?etinde bir reklam kampanyas? olarak kullanan ve se?im s?recinde de ?Bu sand?ktaki tehlikeyi g?r?yor musunuz? ?yleyse Cumhuriyet?e sahip ??k?n oylar?n?z? birle?tirin? slogan?n? kullan?n Cumhuriyet gazetesinin yazar? Hikmet ?etinkaya?n?n se?imden sonra k??esinde yazd??? sat?rlar bu bak?mdan ?nemli say?lmal?d?r: ?CHP salt ?ulusalc?l?k kavram?n?? ?ne ??kard?; ulusal solun temelini olu?turan emek-sermaye ?eli?kisini, ayd?nlanmay?, ?a?da? ve uygar topluma giden yolun ?liberal ekonomiden? ge?medi?ini; e?itim, k?lt?r, sa?l?k sorunlar?nda ne gibi d?zenlemeler yap?laca??n? se?mene anlatamad?.? (25 Temmuz 2007, Cumhuriyet)
?imdi halk?n se?imlerde verdi?i mesaj?n ne oldu?u ?zerine ahkam kesme yar???na giren toplum m?hendislerinin s?yledikleri bir yana, 22 Temmuz se?imleri, asl?nda bir ?nceki se?imlerde ortaya ??kan se?men iradesinden izler ta??maktad?r. H?k?met olmu? sermaye partilerini baraj?n alt?na ?eken ve kendisine g?ven veren ba?ka bir alternatif g?remedi?i bir durumda, daha ?nce denenmemi? bir partiyi tek ba??na iktidara getiren kitleler, bu se?imlerde kendilerine gerilim ve korkudan ?te bir ?ey vaat etmeyenlere, ?ben bu ?lkenin asli unsuru olarak, s?z?n? etti?iniz tehlike iddialar?n? inand?r?c? bulmuyorum? demi? oldu.

Halk hangi saiklerle yeniden AKP?ye y?neldi?
CHP kurmaylar?, bu ger?eklerle y?zle?mek yerine, ya?ad?klar? se?im yenilgisini, AKP?nin verdi?i k?m?r, g?da yard?m? gibi ?se?im r??vet?lerine ba?lamay? tercih etti. AKP?deki y?kseli?i tarif ederken bir etken olarak tan?mlanabilecek olan ?se?im r??veti?ni, di?er b?t?n etkenleri ?nemsizle?tirecek bi?imde ?ne ??karmak ise, ?z?nde halk?n ?se?me? iradesini k???mseme tutumunu yans?t?yordu ve bu da halktan kopuklu?un bir ba?ka tezah?r?yd?. AKP?nin uygulad??? ?zelle?tirme politikalar?n?n -?rne?in sa?l?kta ?zelle?tirmenin- y?k?c? sonu?lar?n?n hen?z halk taraf?ndan hissedilir hale gelmedi?i, koalisyon h?k?metleri d?neminde ya?anan ekonomik krize benzer bir durumun AKP d?neminden ya?anmad??? ve bir?ok ba?ka fakt?r?n de, AKP?nin temel se?im arg?manlar?n?n ba??nda gelen ?istikrar? demagojisine inan?rl?l?k kazand?rd??? d???n?l?rse, halk?n hangi deneyimlerden yola ??karak AKP?ye y?neldi?i daha anla??l?r olmaktad?r.
AKP?nin iktidar olman?n maddi olanaklar?, b?y?k medya deste?ini kullanman?n sa?lad??? avantajlar ve yukar?da s?ralanan fakt?rlerle birlikte, ge?ti?imiz se?imlerden bu yana, ?rg?tl? bir faaliyet i?inde oldu?u a??kt?r.
?rne?in K?rt siyasi hareketinin ciddi bedellerle kazand??? kitle deste?inin ?nemli ?l??de erazyona u?ram?? olmas?nda yine AKP?nin b?lge illerinde y?r?tt??? sistemli faaliyetin ve AKP ile dirsek temas? i?inde ?al??an ??slami sivil toplum ?rg?tleri?nin rol? yads?namaz.
Ayr?ca CHP?nin se?im d?neminin ?ncesinden itibaren -?ok uzunca bir s?redir- K?rtlere kar?? kulland??? d??lay?c? ?slup da, AKP?nin b?lge illerindeki y?kseli?ini CHP?nin de geriye d?????n? etkileyen fakt?rlerdendir. Baykal??n ve partisinin protesto edildi?i, kitle deste?i bak?m?ndan alanda yaln?z b?rak?ld??? Tunceli mitingi, bu ger?e?i daha se?imler ?ncesinden g?stermemi? miydi?
22 Temmuz se?imlerinin ortaya koydu?u ger?ek, cumhuriyet mitinglerinde iktidara mesaj vermek i?in alanlar? dolduran kesimlere de en az?ndan Yakup Kadri?nin ?Yaban? adl? roman?ndaki o ?arp?c? uyar?y? bir kez daha hat?rlatmaktad?r: ?Bunun sebebi, T?rk ayd?n? gene sensin! Bu viran ?lke ve bu yoksul insan kitlesi i?in ne yapt?n? Y?llarca onun kan?n? emdikten ve onu bir posa halinde kat? toprak ?st?ne att?ktan sonra, ?imdi de gelip ondan tiksinmek hakk?n? kendinde buluyorsun.?
Evet, AKP?ye oy vermi? olan halk kesimlerinin gerek?elerini anlamak ve AKP?nin temsil etti?i teslimiyet?i ekonomi politikalar? ve d?? politikay?, stat?kocu ?izgiyle aras?na g?rece fark koyarak gizledi?i demokrasi d??man? ?zelliklerini halka anlatmak i?in ciddi bir mesai harcamak yerine, halk?n AKP?yi se?erken ortaya koydu?u iradeyi, kendi ya?am bi?imi i?in bir tehdit olarak tan?mlay?p tav?r almak nas?l bir sonuca yol a?abilir. Bu ?se?kin? ve dayatmac? tutum AKP?deki y?kseli?i hi? mi etkilememi?tir?
Ayr?ca, CHP?ye ya da sol partilere oy verenlerin ilerici ve ayd?n, di?erlerinin ise varo?larda ya?ayan cahil y???nlar oldu?unu varsayman?n kendisi de i?i bo? bir ?ehir efsanesidir.

Halks?z solculuktan kopma zaman?
Halk?n y?nelimlerini anlamaya ?al??mak yerine, onu ?bilin?siz bir s?r?? olarak g?rme mant???n? ele?tirirken, kast?m?z elbette ?halk neylerse g?zel eyler? anlay???n? kutsamak da de?il. Ancak, bu se?im de?erlendirmelerinde g?z ard? edilen bir ger?ek olarak, halk?n Mehmet A?ar?? istifaya zorlayacak kadar dibe ?ekerek siyasette Susurluk ve ?derin devlet izi? istemedi?ini g?stermi? oldu?unu da g?rerek, halk? yeniden AKP etraf?nda birle?tiren fakt?rler daha derinlemesine irdelenmelidir.
?stelik tatil d?neminde, yaz ortas?nda ger?ekle?mi? bir se?ime y?zde 83.3 d?zeyinde kat?l?m g?stermi? olan bir halk?n bilin?siz ve politikaya uzak oldu?unu varsaymak da, yenilmi?lik duygusundan ba?ka neyle a??klanabilir? Bu oran?n 2002 se?imlerinde y?zde 79.1?de kalm?? oldu?unu hat?rlayal?m.
Halk?n bu kadar y?ksek oranda kat?l?m g?sterdi?i, politikaya sand?k boyutuyla da olsa dahil oldu?u bu s?recin bizlere, politikaya halkla birlikte kat?lma, onun politik deneyimlerini olu?turma s?recine dahil olma gibi bir ders b?rakm?? oldu?unu g?rmeliyiz. Evet, zaman halka ?s?r?den ayr?lma zaman?? s?ylemiyle yukardan bakmay? b?rak?p, ?halks?z solculuktan? kopma zaman?d?r.
Fatih Polat
www.evrensel.net