Fotoğraf: Evrensel

bir se?im b?yle ge?ti...

?Oldu da bitti ma?allah? derler ya, i?te benim de i?imden b?yle s?ylemek geliyor... Efendim ?nce, ge?en hafta bug?n yap?lan se?imin herkese hay?rl? olmas?n? diliyorum.


?Oldu da bitti ma?allah? derler ya, i?te benim de i?imden b?yle s?ylemek geliyor...
Efendim ?nce, ge?en hafta bug?n yap?lan se?imin herkese hay?rl? olmas?n? diliyorum.
Laiklere, ?eriat??lara, askerlere, koruculara, CHP?lilere, ip at?c?lar?na, e-mail?cilere, esameleri sadece ?lke s?n?rlar? i?inde okunan muhte?em medyam?za, bilumum yalakalara, tarikat??lara, ?eyhlere, pe?ke?lerden pay kapmak i?in s?ra bekleyenlere, k?m?r/kurufasulye/pirin?/?ay/?ekere tav olanlara, d?neklere, kendini ayd?n sananlara, ABD?lilere, AB?lilere, IMF?cilere, madrabazlara, d?zenbazlara, hokkabazlara, sihirbazlara ve F?nd?kzade?den Hale, Lale, Jale ve I8 arkada??na, 21. y?zy?lda, halk?n? h?l? potansiyel ??ka??t?? g?r?p parma??n? boyayanlara, torpilli olup parma??n? boyatmayanlara, k?sacas? herkese, ama herkese hay?rl? olsun bu se?im.
Bundan sonra, ?rne?in zamlar arkas? arkas?na patlarken, ge?im s?k?nt?s? insanlar? a?lat?rken, ?lke elden ??kar?l?rken, i? adamlar?m?z batarken ortaya ??k?p da, ?Elim k?r?lsayd? da oy vermeseydim,? demesini istemiyorum hi? kimsenin...
22 Temmuz?dan hemen hemen 45 g?n ?nce ba?lad?, se?im ?al??malar?. EMEP eski Genel Ba?kan? A. Levent T?zel, ?zmir 1. B?lge?den Ba??ms?z Aday?d?... Onun se?im b?rosunda, arkada?lar?yla birlikte yapt??? se?im ?al??malar?n? izledim.
Yani bir ?e?it ?G?zlemci?ydim. Son 15 g?n, bir neden y?z?nden sadece ??-d?rt g?n gidebildim, b?roya. Ama onun d???nda g?zlemcilik g?revimi yerine getirdim.
?nce bir torpil ge?mek istiyorum. Meslekta?lar?mdan ba?layaca??m. Emine, ?zer ve Ozan karde?lerim bir yandan gazeteye haber yeti?tirmek, ?te yandan programlar? izlemek i?in ellerinden geleni fazlas?yla yap?yorlard?.
Allahlar? ?a??yordu, g?r?yordum. Tabii bir de onlara, elinde televizyon kameras?yla Sinan vard?, yard?mc? olan...
Cabbar Demirci, Hasan H?seyin Evin, Mazlum Sar?salt?k ve G?rsoy Turan ise se?im b?rosuna en ?nce gelenlerdi. Onca ya??na kar??n Cabbar Demirci?nin b?ylesine ko?u?turmas?na hayran kald?m. Y?z? g?l?c?klerle doluydu, hi?bir zaman as?k y?zl? g?rmedim onu. Ama sevgili Mazlum, en ufak bir yanl??l?k yap?ld??? zaman ?Nemrut heykelleri? gibi oluyordu.
H. H. Evin bir ba?kayd?. Zaman zaman ?ylesine da??t?yordu ki? ?rne?in, bilim adamlar?yla, sendikac?larla, ayd?nlarla yap?lan bir toplant? ?ncesi, ona gelen ki?ilerin, daha do?rusu gelen yazarlar?n ozanlar?n adlar?n? bildirmek i?in her yan?na gitti?imde, ?Aaa ho?geldiniz,? deyip, elini uzat?yordu... ?ylesine kapt?rm??t? ki g?revine.
D?rd?nc?de, dayanamay?p, elini ittim...
G?rsoy karde?im de bir ba?kayd?. Arada g?mle?ini de?i?tirmek i?in evine gidiyordu.
Bir-iki saatli?ine. Ve geldi?inde ayn? g?mlek ?zerinde oluyordu...
?ama??r deyince... Bir sabah geldi?imde, ?zmir?den ?stanbul?a g?? eden Devrim karde?imin y?kad??? g?mle?ini, pantolonunu balkona ast???n? g?rd?m. ?ylesine yo?un ?al???yordu, y?katacak birine g?ndermeye bile vakti olmuyordu.
Yine sabahlar? geldi?imde kenarda-k??ede uyuyan gen?leri g?r?yordum. ?evket ve Cemil?in y?netimindeki gen? arkada?lar?m, ?ylesine kapt?rm??lard? ki kendilerini, evde uyumak olanaklar? varken, ona bile vakit bulam?yorlard?.
I965 y?l?ndaki T?P i?in ?al??t???m?z g?nleri an?msad?m.Nedim, Bar?? ve ba?kalar?. Onlar da ?bir ba?kayd?.? Hele Aynur Han?m! 45 g?n?n sonunda makine ?Tilt? dedi ve 23 Temmuz g?n? rahats?zland???ndan dolay? gelemedi... Onun gibi ?al??an bir de Leyla T?zel vard?. ?stanbul?dan geldi ve t?pk? ?stanbul Evrensel?den Elif karde?imiz gibi bizleri; yaln?z b?rakmad?.

Zaman zaman Kamil Bal, Sevgi Han?m, Rafet arkada?, ?zden M?zrak, Z?hre arkada? da geldi. G?rev yerleri 2. B?lge oldu?u i?in daha az g?r?yorduk onlar?, t?pk? Turan gibi...Onlarca dostumuz ellerinden geleni yapt?lar. Ama olmad?. Bu sefer olmad?. Ama yak?n ya da ola?an bir se?imde, bu kez olmayan?n ?olaca???na inan?yorum?
B?lent Habora
www.evrensel.net