29 Temmuz 2007 00:00

Avrupa?n?n otomobil sevdas?

Avrupa Birli?i?nin 27 ?lkesinde yap?lan ara?t?rma, "?zel otomobil kullanma saplant?s?n?n", do?ay? kirleten karbondioksit sal?m?na ra?men giderek artt???n? ortaya koyuyor.

Paylaş

Avrupa Birli?i?nin 27 ?lkesinde yap?lan ara?t?rma, "?zel otomobil kullanma saplant?s?n?n", do?ay? kirleten karbondioksit sal?m?na ra?men giderek artt???n? ortaya koyuyor. May?s ay?nda 27 ?lkede 26 bin ki?iyle yap?lan kamuoyu ara?t?rmas?, "do?ay? kirletmenin ?n?ne ge?ilmesi fikrini tam bilin?li ta??yan ki?ilerin dahi araba sevdas?ndan vazge?emeyece?ini" ortaya koyan k?t?mser sonu? veriyor. Ara?t?rmaya kat?lanlar?n be?te birinden fazlas?, "daha iyi toplu ta??m imkanlar? sa?lansa bile otomobil kullanmaktan ayr?lamayaca??n?" belirtiyor.
Ara?t?rma, Avrupal?lar?n y?zde 78'inin, benzin gibi petrol ?r?n? yakan motorlar?n do?ay? kirletti?i bilincine sahip oldu?u halde, Hollandal?lar gibi "bisikletle her yere giderim" inanc?ndan ve uygulamas?ndan tamamen yoksun oldu?unu ortaya koyuyor. Hollandal?lar?n y?zde 46's? tamamen bisiklet yanl?s?...
Y?r?yen yok gibi
Karayolu motorlu ta??tlar?n?n atmosferi kirletmesi, t?m etmenlerin i?inde be?te bir oran?nda. Bu oran, otomobil reklamlar? ve sat??lar?n s?ratle s?rd??? ortamda, dizginlenerek indirilecek gibi g?r?nm?yor. ?yle ki, bug?n ?talya'da R?nensans'?n kalbi Floransa'da dahi, 500-600 y?ll?k at yular ba?lama halkalar? ve binek ta?lar? sokaklarda durdu?u halde, motorlu ta??tlar her noktay? inletebiliyor. Avrupa ortalamas?nda otomobil y?zde 51, az say?da tekne ve tren-metro, otob?s-troleyb?s gibi toplu ta??m ara?lar? y?zde 21 oran?nda kullan?l?yor, genel al??kanl?k olarak y?r?y?? ise y?zde 15 dolay?nda yap?l?yor g?r?n?yor. Y?zde 35'lik kesim, tabiat? daha az kirleten teknoloji ?r?nlerinin geli?tirilmesi gerekti?ini d???n?rken, y?zde 16'l?k kesim, h?k?metlerin t?keticiyi bilin?lendirme e?itiminin yayg?nla?t?r?lmas?n? istiyor.
Londra'n?n kent merkezinde uygulad??? motorlu ta??t yasa?? da AB yoklamas?nda geni? destek bulam?yor. Yan?t verenlerin ?o?u, "t?kan?kl?k veya kirletme bedellerinin, devletin yurtta?lara ?detece?i vergiyle yap?lamayaca??" gibi ka?amak yan?t veriyor. Ara?t?rmada, Avrupal?lar?n ancak y?zde 50'sinden biraz fazlas?n?n do?ay? daha az kirletici sanayi ?r?nleri harcamas?na kat?labilece?ini; bunlar?n ?o?unun, ki?isel olarak "y?zde 10"dan daha fazla ek masrafta bulunmayaca??n?" s?yl?yor. Ara?t?rmada basit ?rnekle, sanayide ?ama??r makinesi ve buzdolaplar? i?in konulan ?evre dostu standartlara otomobil end?strisinin yana?mad??? belirtiliyor. Ara?t?rma, y?zde 4.4 hata pay? i?eriyor. (TOPLUM YA?AM)
ÖNCEKİ HABER

?ngilizlere ?etelerden rahat yok

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa