?ngilizlere ?etelerden rahat yok

?ngiltere'de kent merkezlerinin ak?amlar? ?eteler ile alkol ve uyu?turucu ba??ml?lar?n?n hareketleri y?z?nden girilemez hale geldi?i bildirildi. Muhafazakar Parti'nin Avam Kamaras? Kamu Hesaplar?n? Denetleme Komisyonu ...


?ngiltere'de kent merkezlerinin ak?amlar? ?eteler ile alkol ve uyu?turucu ba??ml?lar?n?n hareketleri y?z?nden girilemez hale geldi?i bildirildi. Muhafazakar Parti'nin Avam Kamaras? Kamu Hesaplar?n? Denetleme Komisyonu ba?kan? Edward Leigh ve komisyon ?yeleri taraf?ndan haz?rlanan raporda, ?hi?bir ?lkenin holigan bir az?nl??a teslim olmamas?" gerekti?i belirtildi. Komisyon ?yeleri, h?k?met, ?eteler kar??s?nda yeterli ?nlem almamakla, ??i?leri Bakanl????n? da konuyla ilgili yeterli siyasi, sosyal ve psikolojik ara?t?rma yapt?rmamak ve kayna?? te?his edememekle su?lad?. Raporda, h?k?metin ?nlem ad? alt?nda att??? ad?mlar?n sorunun ??z?m?ne hi?bir katk? sa?layamad??? belirtildi. (TOPLUM YA?AM)
www.evrensel.net