F?nd??a yolculuk ba?lad?

Her y?l f?nd?k toplamak i?in Bat? Karadeniz k?y?lar?na giden y?zlerce i??inin zorlu yolculu?u ba?lad?. Adapazar??na f?nd?k toplamak ?zere Diyarbak?r Tren Gar??nda toplanan y?zlerce f?nd?k i??isi, 36 saatlik tren yolculu?unun...


Her y?l f?nd?k toplamak i?in Bat? Karadeniz k?y?lar?na giden y?zlerce i??inin zorlu yolculu?u ba?lad?. Adapazar??na f?nd?k toplamak ?zere Diyarbak?r Tren Gar??nda toplanan y?zlerce f?nd?k i??isi, 36 saatlik tren yolculu?unun ard?ndan hi? dinlenmeden f?nd?k bah?elerinde ?al??acak.
?oluk ?ocuk ya?l?...
F?nd?k toplamak i?in kad?n, ?ocuk, ya?l? mevsimlim i??ilerin her y?l Bat? Karadeniz k?y?lar?na yapt??? zorlu yolculu?u ba?lad?. B?lgenin hemen hemen t?m illerinden yap?lan bu yolculuk i?in Diyarbak?r?da da son haz?rl?klar tamamland?.
Mevsimlik i??ilerden Kenan ?pek (26), 5 y?ld?r f?nd?k toplamak i?in Adapazar??na gidiyor. Ailesi ve yak?nlar?yla 50 ki?i Adapazar??na gittiklerini anlatan ?pek, bu y?l da Akyaz? k?y?nde ?al??acaklar?n? belirtti. ?pek, ?12-14 saat ?al??ma kar??l???nda ortalama 18 YTL al?yoruz. Her tarafta rezillik var. G?r?yorsunuz halimizi. ?oluk ?ocuk mecbur olmazsak niye memleketimizi terk edip gidelim? Buna mecburuz? diye konu?tu. En az?ndan Sakarya?da ba?lar?n? sokacak bir ev oldu?unu dile getiren ?pek, ?Ama bizim d???m?zdakilerin kalacak evleri bile yok. Kimileri ya?mur ?amurda ?ad?rlarda kal?yor. Yetkililer art?k bu ekonomik sorunu ??zmeli? dedi.
?Devlet bize a? vermiyor?
8 ?ocuk annesi 50 ya??ndaki Ay?e Onar da ?ocuklar? ve e?iyle birlikte 3 y?ld?r f?nd?k toplamaya gidiyor Adapazar??na. ?ok zorluk ?ektiklerini dile getiren Onar, ?3 y?ldan beridir f?nd?k toplamak i?in gidiyoruz. Adapazar??na ula??r ula?maz hi? beklemeden, 36 saatlik yolculu?un yorgunlu?unu atmadan i? ba?? yap?yoruz? dedi. Diyarbak?r?da 6 ayd?r ev kiras?n? ?deyemedi?ini belirten bir di?er i??i Akimet Pekdo?an (51) da ?ocuklar? ile birlikte yola ??k?yor. Pekdo?an, ?K?? geliyor. Elde avu?ta hi?bir ?ey yok. Devlet bize i?, a? vermiyor. Diyarbak?r?da i? olsayd? niye gidelim, bunca zorluk ?ekelim?? diyerek, ekonomik sorunlar?n?n ??z?m?n? istedi. Mecbur olduklar? i?in f?nd?k toplamaya gittiklerini dile getiren Pekdo?an, ?E?er Diyarbak?r?da i? olsayd? ne diye yabanc? memleketlere gidelim? diye kaydetti.
Aytekin Kaya (16) adl? gen? ise 5 y?ldan beridir Adapazar??na f?nd?k toplamaya gidiyor. Hi? okula gitmeyen Kaya, 5 karde?iyle birlikte ailelerine ekonomik katk? sunuyor. G?nl?k 20 YTL yevmiye ald?klar?n? dile getiren Kaya, ?Ayl?k kesintilerle birlikte 400 YTL kazan?yoruz. Ailece para biriktirmeye ?al???yoruz? dedi. ?? bitimine kadar ?ad?rda kald?klar?na dikkat ?eken Kaya, ?Orada rezalet var. Hastalansak hastane yok. Ba??m?za bir ?ey gelse ?lsek duyan?m?z yok. Patronlar?n kimi ?ok k?t?. ?nsan yerine konulmuyoruz? dedi. (Diyarbak?r/D?HA)
Selim Ya?a
www.evrensel.net