29 Temmuz 2007 00:00

?Munzur Festivali?nde bar??? hayk?raca??z?

Munzur K?lt?r ve Do?a Festivali?nin yedincisi, 9-12 A?ustos 2007 tarihleri aras?nda ?Halklar?n Karde?li?i Munzur?dan Aks?n, Do?a Ya?as?n? slogan?yla ger?ekle?ecek. Festival haz?rl?klar? t?m h?z?yla devam ederken, Tunceli ...

Paylaş

Munzur K?lt?r ve Do?a Festivali?nin yedincisi, 9-12 A?ustos 2007 tarihleri aras?nda ?Halklar?n Karde?li?i Munzur?dan Aks?n, Do?a Ya?as?n? slogan?yla ger?ekle?ecek. Festival haz?rl?klar? t?m h?z?yla devam ederken, Tunceli Belediye Ba?kan? Song?l Erol Abdil bas?n toplant?s?yla festival program?n? a??klad?. Festival program?n?n, do?a ve ekolojik sorunlar a??rl?kl? oldu?unu ifade eden Abdil, programda Tunceli?nin inan?, k?lt?r ve tarihi ile toplumsal bar?? ve karde?li?i temel konsept olarak belirledi?ini, t?m i?erik ve etkinliklerin buna g?re tercih edildi?ini kaydetti. Munzur?da yap?lacak barajlar?n, k?rsel ?s?nma, Tunceli?nin k?lt?r ve inan? tarihinin festival programlar?nda geni? bir yer ald???n? dile getiren Abdil, ?Munzur?a baraj yap?m?n? tart???rken, ayn? zamanda k?resel ?s?nmay?, Dersim?in inan? ve k?lt?r tarihini konu?urken ayn? zamanda ya?ad???m?z co?rafyan?n farkl? kimliklerini, T?rkiye?de toplumsal bar??? irdelerken ayn? zamanda k?resel anlamda bar?? ve demokrasi m?cadelesini tart??aca??z,dinleyece?iz ve g?rece?iz? dedi.
Festival kapsam?nda de?i?ik etkinliklerin olaca??n? belirten Abdil, ?Sinema, edebiyat, belgesel, kad?n, inan?, bar?? temalar? festival boyunca i?lenecek olan konular aras?nda ve yine bir ?ok dinleti ve konserlerde ise on binlerin sanat, bar?? ve ?zg?rl?k duygular?n?n en yal?n halini ya?ayaca??z? diye konu?tu. (Tunceli/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

Yeni meclis ?at??malar? durdurmal?

SONRAKİ HABER

Bursa’da KESK üyeleri, İstanbul bölge mitingine çağrı yaptı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa