Yeni meclis ?at??malar? durdurmal?

Varto Belediyesi?nin be?incisini d?zenledi?i Ko? Tepesi Festivali ?er?evesinde ?T?rkiye, ?nsan ve Hukuk? paneli yap?ld?. Panele, Varto Belediye Ba?kan? Demir ?elik, ve kitle ?rg?t? y?neticilerinin de aralar?nda bulundu?u ...


Varto Belediyesi?nin be?incisini d?zenledi?i Ko? Tepesi Festivali ?er?evesinde ?T?rkiye, ?nsan ve Hukuk? paneli yap?ld?. Panele, Varto Belediye Ba?kan? Demir ?elik, ve kitle ?rg?t? y?neticilerinin de aralar?nda bulundu?u ?ok say?da ki?i kat?ld?.
Diyarbak?r Mazlum-Der ?ube Ba?kan? Av. Selahattin ?oban, se?imlere de?inerek, ?Askerin siyaset ?zerindeki etkisinin kalkmas? gerekir. B?lge?deki ?at??malar?n durmas? ve i? bar??? sa?lama konusunda ad?mlar at?lmal?. Yeni Meclis bu konuda ?nlemler almal?d?r. ?at??malar?n daha da t?rmanmamas? i?in Meclis?in ?aba sarf etmesi gerekir? diye konu?tu. Av. Eren Keskin ise, T?rkiye?nin en ?nemli sorununun K?rt sorunu oldu?unu belirterek, ?Bizim ger?ekten bar???? bir s?yleme son derece ihtiyac?m?z var. Bir ?at??mas?z ortama, silahlar?n susmas?na son derece ihtiyac?m?z var. ??nk? bundan en ?ok militaristler rahats?z oluyorlar? dedi. (Mu?/D?HA)
www.evrensel.net