Fotoğraf: Evrensel

F.Bah?e?nin borcu abart?l? de?ilmi?!

Fenerbah?e Kul?b??n?n Ola?an Y?ksek Divan Kurulu Toplant?s? ba?lad?.
Fenerbah?e Faruk Ilgaz Tesisleri?nde yap?lan ve kul?p ba?kan? Aziz Y?ld?r?m ile y?netim kurulu ?yelerinin de kat?ld??? toplant?da a??l?? konu?mas?n? ...


Fenerbah?e Kul?b??n?n Ola?an Y?ksek Divan Kurulu Toplant?s? ba?lad?.
Fenerbah?e Faruk Ilgaz Tesisleri?nde yap?lan ve kul?p ba?kan? Aziz Y?ld?r?m ile y?netim kurulu ?yelerinin de kat?ld??? toplant?da a??l?? konu?mas?n? yapan Y?ksek Divan Kurulu Ba?kan? Y?ksel G?nay, transferlerin t?z?k h?k?mlerine ve b?t?eye uygun oldu?unu belirterek, ?Genel b?t?e i?inde de abart?l? bir bor?lanma olmad??? dikkati ?ekmektedir? dedi.
G?nay, sporda ?iddeti ?nlemek i?in 3 b?y?k kul?b?n divan kurulu ba?kanlar? olarak toplant?lar yapt?klar?n? da hat?rlatarak, ?B?t?n kul?pleri bir araya toplamak, Galatasaray Kul?b? Ba?kan? ve Kul?pler Birli?i Vakf? Ba?kan? ?zhan Canayd?n??n i?idir? diye konu?tu.
Denetleme Kurulu raporu
Y?ksek Divan Kurulu Toplant?s??nda Denetleme Kurulu, 01.01.2007?den 30.06.2007?ye kadar olan d?nemde, futbolcu bor?lar? hari? toplam borcu 95 milyon 761 bin ABD Dolar? olarak a??klad?.
Denetleme Kurulu raporuna g?re, toplam gelirler 78 milyon 293 bin 160 YTL (Toplam gelirlerin i?inde piyango gelirleri 11 milyon 647 bin 179 YTL), toplam giderler ise 83 milyon 165 bin 559 YTL olarak ger?ekle?ti.
2007 y?l?nda futbolculara ?denecek paran?n ise 20 milyon 276 bin 655 ABD Dolar? oldu?u bildirildi.
Bu arada, sponsorluk ve reklam s?zle?melerine dayal? alacaklar?n y?llara g?re da??l?m? ise ??yle a??kland?:
2007: 47 milyon 450 bin YTL
2008: 57 milyon 88 bin YTL
2009: 54 milyon 57 bin YTL
2010: 52 milyon 460 bin YTL
Bu alacaklar?n i?inde kombine kart, loca gelirleri, taraftar kart gelirleri ve isim hakk? gelirlerinin dahil olmad??? bildirildi.
Bu arada toplant?da, Fenerbah?e Kul?b??nde ilk kez bayan atletizm tak?m?n? kuran ?nal Uygu??a, kul?p ba?kan? Aziz Y?ld?r?m plaket verdi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net