Taliban, Korelilerle takas istiyor

Afganistan ??i?leri Bakan Yard?mc?s? M?nir Mangal, Taliban ?rg?t?n?n rehin tuttu?u 22 G?ney Korelinin serbest b?rak?lmas? i?in yap?lan g?r??melerin ba?ar?s?z olmas? durumunda g?? kullanabileceklerini s?yledi.


Afganistan ??i?leri Bakan Yard?mc?s? M?nir Mangal, Taliban ?rg?t?n?n rehin tuttu?u 22 G?ney Korelinin serbest b?rak?lmas? i?in yap?lan g?r??melerin ba?ar?s?z olmas? durumunda g?? kullanabileceklerini s?yledi. Mangal, Reuters haber ajans?na yapt??? a??klamada sorunun g?r??meler yoluyla ??z?lece?ine inand?klar?n?, ancak diyalo?un ba?ar?s?z olmas? durumunda ba?ka y?ntemlere ba?vuracaklar?n? s?yledi. Mangal, ?bu y?ntemler aras?nda g?? kullan?m? bulunup bulunmad???? sorusuna ise ?kesinlikle olacak? yan?t?n? verdi. Mangal, 22 H?ristiyan G?ney Korelinin serbest b?rak?lmas?n?n sa?lanmas? i?in yap?lan g?r??melere kat?lan h?k?met heyetine de ba?kanl?k ediyor.
Afganistan?da 22 G?ney Koreliyi rehin tutan Taliban g??leri, rehinelerin ak?betiyle ilgili yeni bir ?ltimatom vermediklerini, ancak m?zakerelerde ba?ar? sa?lanamamas? halinde rehineleri ?ld?receklerini a??klad?. Taliban S?zc?s? Yusuf Ahmedi, ?H?k?metten, m?zakerelere daha ?ok kat?lmas?n? ve mahkumlar?m?z? serbest b?rakmas?n? istedik. Taleplerimize kar??l?k gelmezse elbette ki rehineleri ?ld?rece?iz? dedi.
Taliban ?nceki a??klamas?nda, Kabil h?k?metinden, cezaevindeki 8 Taliban??n b?rak?lmas?n? istemiyle bir isim listesi sunmu?, bu ki?ilerin b?rak?lmamas? halinde rehineleri ?ld?rmeye ba?lamaktan ba?ka se?enekleri kalmayaca??n? kaydetmi?ti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net