Mahmut Seren ya?am?n? yitirdi

Genel-?? Genel Ba?kan?, D?SK Genel Ba?kan Yard?mc?s? Mahmut Seren, ?nceki gece yar?s? ge?irdi?i kalp krizi sonucu ya?am?n? kaybetti. Seren i?in bug?n saat 11.00?de Genel-?? ?n?nde t?ren yap?lacak.


Genel-?? Genel Ba?kan?, D?SK Genel Ba?kan Yard?mc?s? Mahmut Seren, ?nceki gece yar?s? ge?irdi?i kalp krizi sonucu ya?am?n? kaybetti. Seren i?in bug?n saat 11.00?de Genel-?? ?n?nde t?ren yap?lacak. Hac?bayram Camii?nde k?l?nacak ??len namaz?n?n ard?ndan da Kar??yaka Mezarl????nda topra?a verilecek.
D?SK Genel Merkezi?nden yap?lan a??klamada, Seren?in ya?am? boyunca i??i s?n?f?n?n ve emek?i halk?n e?itlik ve ?zg?rl?k m?cadelesinde, s?n?fs?z ve s?m?r?s?z ?lke ve d?nya m?cadelesinden yana saf tuttu?u ve g?revi ba??ndayken ya?am?n? yitirdi?i belirtildi. A??klamada ?M?cadele arkada??m?z Mahmut Seren?i erken kaybetmenin ac?s? tarif edilemez. Ailesinin, dostlar?n?n ve t?m ?rg?t?m?z?n ba?? sa? olsun? dendi.
1952 y?l?nda Diyarbak?r??n Hani il?esinde do?an Mahmut Seren, ilk ve ortao?renimini Hani?de, liseyi ise Diyarbak?r End?stri Meslek Lisesi?nde okudu. Gazi ?niversitesi Mesleki E?itim Fak?ltesi ?? ve Teknik E?itimi B?l?m? mezunu olan Seren, ??rencili?i s?ras?nda S?merbank ?plik Fabrikas?, DS? ve belediyede ?al??t?. 1992?de Genel-???in yeniden faaliyete ge?mesi ile Diyarbak?r ?ube Ba?kanl????na se?ilen Seren, 1993 y?l?nda, Diyarbak?r Demokrasi Platformu ad?na bir bas?n a??klamas?ndan dolay? 22 demokratik kitle ?rg?t? ba?kan? ile birlikte 20 ay hapis, 250 milyon lira para cezas?na mahkum oldu. Bir s?re cezaevinde kalan Mahmut Seren, 1995 y?l?ndaki yasal de?i?ikliklerden yararlanarak tahliye oldu.
Genel-?? Diyarbak?r 8?inci B?lge ?ube Y?netim Kurulu ?yeli?i de yapan Seren, 1998?deki ola?an?st? genel kurulda Genel-?? Y?netim Kurulu ?yeli?ine getirildi. Genel-?? E?itim Daire Ba?kanl??? ard?ndan Genel Sekreterlik g?revlerini y?r?ten Seren, Genel-?? Genel Ba?kan? ?smail Hakk? ?nal??n ?l?m?nden sonra, 6 Eyl?l 2002?de getirildi?i Genel-?? Genel Ba?kanl????n? ?l?m?ne kadar devam ettirdi.
D?SK?in 12?nci Genel Kurulu?nda D?SK Genel Ba?kan Yard?mc?l??? g?revine de getirilen Mahmut Seren, evli ve iki ?ocuk babas? idi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net