Harb-?? i??isinden T?S tepkisi

T?rk-???e ba?l? T?rk Harb-?? Sendikas??n?n ?rg?tl? oldu?u Milli Savunma Bakanl??? ve Akaryak?t NATO Tesisleri?nde (ANT) y?r?t?len toplu i? s?zle?me g?r??melerinde i?verenin esnek ?al??may? dayatmas? protesto edildi.


T?rk-???e ba?l? T?rk Harb-?? Sendikas??n?n ?rg?tl? oldu?u Milli Savunma Bakanl??? ve Akaryak?t NATO Tesisleri?nde (ANT) y?r?t?len toplu i? s?zle?me g?r??melerinde i?verenin esnek ?al??may? dayatmas? protesto edildi. ???iler yar?n i?veren sendikas? T?H?S ?n?ne siyah ?elenk b?rakacak, sal? g?n? de An?tkabir?e y?r?yecek.
T?rk Harb-?? ?yesi i??iler, toplu i? s?zle?melerinin, i?verenin esnek ?al??may? dayatmas? y?z?nden uzla?mazl?kla sonu?lanmas?n?, ?nceki ak?am sendika ?n?nde eylem yaparak protesto etti. Eyleme T?rk Telekom?da g?r??meleri anla?mazl?kla sonu?lanan T?rkiye Haber-?? Sendikas? Genel Ba?kan? Ali Akcan da destek verdi.
Harb-?? Genel Ba?kan? Osman ?imen, i?verenin ?al??ma ko?ullar?n? k?kten de?i?tirmek istemesine ?hay?r? demek i?in geldiklerini belirterek, i?verenin diyalog ve m?zakere k?lt?r?nden uzak tavr? nedeniyle g?r??melerin sonu?lanmad???n? anlatt?. ?? Yasas??n?n, ?al??ma hayat?na darbe indiren, ?al??anlar? ?a?da? k?leler haline d?n??t?ren h?k?mlerinin i?yerlerinde uygulanmak, yemekhanelerin ?zelle?tirilip, servislerin kald?r?lmak istendi?ini aktaran ?imen, bunu asla kabul etmeyeceklerini s?yledi.
???veren bu d?nem, Harb-???in m?zakere tarihinde e?i g?r?lmemi? bir dayatma i?inde olmu?, sendikam?z ise ?al??ma bar???na verdi?i ?nem ve i?yerlerine olan ba?l?l??? gere?i diyalog s?recini sonuna kadar g?t?rme gayreti i?inde olmu?tur? diyen ?imen, talepte bulunmas? gereken sendika iken, i?verenin sanki sendika gibi taleplerde bulundu?unu, bunun T?S tarihinde g?r?lmemi? bir durum oldu?unu ifade etti. Demokratik tepkilerini en ?st d?zeyde g?stereceklerini, hi?bir dayatmaya ?evet? demeyeceklerini belirten ?imen, ?Kazan?lm?? haklar?m?zdan asla vazge?meyece?iz? dedi.
?imen, pazartesi g?n? Ba?kanlar Kurulu?nun eylem takvimini belirleyece?ini, ayn? g?n saat 11.00?de i?veren sendikas? T?H?S ?n?ne siyah ?elenk koyacaklar?n?, 31 Temmuz Sal? g?n? de An?tkabir?e gideceklerini duyurdu. ?imen, ?bir kez daha ilan ediyoruz ki toplu i? s?zle?memizi 4857?nin y?k?c? h?k?mlerinden korumak i?in ge?mi? d?nemlerden daha kararl? m?cadele edece?iz? diye konu?tu. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net