Bah?eli: 367 problemi yok

MHP Genel Ba?kan? Devlet Bah?eli, Meclis?in b?t?n ?al??malar?na kat?lacaklar?n? belirterek, ?367 problemi yok. Hangi konuda olursa olsun, Meclis?e girece?iz? dedi.


MHP Genel Ba?kan? Devlet Bah?eli, Meclis?in b?t?n ?al??malar?na kat?lacaklar?n? belirterek, ?367 problemi yok. Hangi konuda olursa olsun, Meclis?e girece?iz? dedi.
MHP Genel Merkezi?nde yap?lan ve yakla??k 1 saat s?ren MHP il ba?kanlar? toplant?s?nda 22 Temmuz se?imleri de?erlendirildi. Bas?na kapal? ger?ekle?tirilen toplant?da MHP Genel Ba?kan? Devlet Bah?eli?nin se?im sonu?lar?na ili?kin ba?kanlardan rapor istedi?i, sonu?lar? MHP a??s?ndan ba?ar?l? buldu?u ve b?t?n il ba?kanlar?na te?ekk?r etti?i ??renildi. Bah?eli?nin, b?t?n olumsuz ?artlara kar??n muhalefet partileri i?inde oylar?n? y?kselten tek partinin MHP oldu?unu s?yledi?i bildirildi. Bah?eli?nin toplant?da il ba?kalar?ndan tek ba??na iktidar hedefinden sapmamalar?n? istedi?i kaydedildi.
Edinilen bilgilere g?re Bah?eli, Cumhurba?kanl??? ve Meclis?in di?er ?al??malar? konusunda, ?367 ?art?n? art?k ortadan kald?rd?k. Hangi konuda olursa olsun Meclis?e girece?iz. Art?k 367 problemi yok. Krizden beslenen parti olmayaca??z? de?erlendirmesinde bulundu.
Meclis?e giren DTP?li ba??ms?z milletvekillerine de?inen Bah?eli?nin ?Bizim K?rt?e konu?an vatanda?larla problemimiz yok. Bizim b?l?c?lerle problemimiz var. B?l?c?l?k yapmak isterlerse gereken tavr? g?steririz? ?eklinde de?erlendirmelerde bulundu?u ??renildi.
Toplant?ndan sonra, 21. D?nem Malatya Milletvekili Nam?k Hakan Durhan ile MHP ?stanbul ?l Ba?kan? ?hsan Barut?u aras?nda k?sa s?reli gerginlik ya?and?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net