Fotoğraf: Evrensel

?? m?fetti?leri yeni denetim politikalar?n? tart??t?

?? M?fetti?leri Derne?i (?MD) 27 Aral?k 2006?da ba?latt??? ??? Ya?am?nda Yeni ?nleme Stratejileri? projesi sona erdi. Avrupa Birli?i (AB)?ne ?ye ?lkeler ve AB?ye aday ?lkelerin i? m?fetti?leri bulu?turarak deneyim, bilgi aktar?m?nda ...


?? M?fetti?leri Derne?i (?MD) 27 Aral?k 2006?da ba?latt??? ??? Ya?am?nda Yeni ?nleme Stratejileri? projesi sona erdi. Avrupa Birli?i (AB)?ne ?ye ?lkeler ve AB?ye aday ?lkelerin i? m?fetti?leri bulu?turarak deneyim, bilgi aktar?m?nda bulunmay? hedefleyen projeyle ?MD, i? m?fetti?li?inin alan?n?n artan sorunlar?na ??z?m ?retmeyi hedefledi.
D?n yap?lan sonu? toplant?s?nda konu?an ?? M?fetti?leri Derne?i Genel Ba?kan? Mehmet Tekelio?lu, projenin mesleki bilgi birikiminin yan? s?ra i? denetiminin etkinli?ini art?racak ?al??malar?n ?n?n? a?maya ?al??t?klar?n? kaydetti. Tekelio?lu, projenin ?ngiltere Sa?l?k ve G?venlik ?daresi Emekli ?? M?fetti?leri Derne?i?nin ortakl???nda ve Almanya Hesse Eyaleti Sosyal ??ler Bakanl????n?n yard?mlar?yla y?r?t?ld???n? ve ?ngiltere, Fransa ve Almanya?dan i? m?fetti?lerinin gelerek, kendi ?lkelerinin i? denetim sistemlerindeki son yenilikleri aktard?klar?n? belirtti. Tekelio?lu, toplant?larla, AB ?lkelerinde i? m?fetti?lerinin yard?mc?lar? oldu?unu ve i?yerine fazla say?da ziyaret yap?lmas?ndan ?ok, etkin ziyaretlerin ?neminin kavrand???n? dile getirdi.
Uluslararas? ?? M?fetti?leri Derne?i eski Ba?kan? Adrian Ellis ise t?m d?nyada imalat sanayinin k???ld???n?, hizmet sekt?r?n?n b?y?d???n? bildirdi. Sanayi faaliyetlerinin k???lmeye, par?alanmaya ?zelle?tirme s?reciyle birlikte gitti?ine dikkat ?eken Ellis, ta?eron ve k???k firmalar?n denetlenmesinin zor oldu?unu aktard?. Bir fabrikada birden fazla ta?eron oldu?unda, m?fetti?lerin denetimi sa?l?kl? yapmas?n?n engellendi?ini bildiren Ellis, m?fetti?lerin ?al??ma ?eklini de?i?tirmesinin de zorunlu hale geldi?ini vurgulad?.
?Daha etkin denetim ?art?
Yaln?zca para kazanmak i?in ?al??an firmalarda i? kazalar?n?n ?o?ald???n? belirten Ellis, b?y?k fabrikalarda sendikalar?n oldu?unu, m?fetti?lere yard?m eden kurum ve ki?ilerin olmas?n?n denetimin verimini artt?rd???na dikkat ?ekti. B?y?k fabrikalar ve k???k i?letmelerin ayn? makinalar? kullanmalar?na ra?men k???k i?letmelerde kazalar?n ?ok olmas?n?n denetimsizlikten ileri geldi?ine dikkat ?eken Ellis, i? kanunlar?n?n ko?ullara uygun hale getirilerek, denetim ve i? g?venli?inin kurumlar?n ortak ?al??malar planlamas?n? gerekti?ini s?yledi. ?Daha ?ok tefti? de?il, daha etkin denetimi sa?lamak zorunday?z? diyen Ellis, b?lgelerin taranarak en ?ok i? kazas?n?n nas?l oldu?unu tespit ederek denetim yap?lmas?n? istedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net